Zadanie 1 - Zagospodarowanie terenów wzdłuż rzeki Nil – skwer miejski:

W ramach zadania planuje się realizację następujących prac:

1. Roboty przygotowawcze (koszt niekwalifikowany), w tym:

a) Rozbiórka elementów ulic.
b) Zabezpieczenie sieci podziemnych.

2. Gospodarka drzewostanem, w tym:

a) Przygotowanie terenu (wytyczenie elementów programowych, zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót, ścinanie drzew, karczowanie krzaków i podszycia, pielęgnacja drzew i krzewów-koszt niekwalifikowany, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z gruntu zadarnionego, rozścielenie ziemi urodzajnej, ułożenie agrowłókniny).

b) Nasadzenia drzew, krzewów i bylin (sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych, obsadzenie kwietników bylinami).

c) Zakładanie trawnika z siewu (wykonanie trawników dywanowych, pielęgnacja mechaniczna trawników parkowych-koszt niekwalifikowany).

3. Roboty ziemne, podbudowy (mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej-humusu, nasypy wykonywane mechanicznie, koryto wykonywane ręcznie) – koszty niekwalifikowane.

4. Wykonanie nawierzchni z kostki (wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej) – koszty niekwalifikowane.

5. Wykonanie nawierzchni z żywicy mineralnej (wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, nawierzchnie mineralno żywiczne – wodpoprzepuszczalne) – koszty niekwalifikowane.

6. Wykonanie elementów ulic (ustawienie obrzeży betonowych) – koszty niekwalifikowane.

7. Montaż globusa kamiennego (dostawa i montaż, podstawa wraz z fundamentem).

8. Pergole (podwaliny o długości ponad 2 m, krokiewki, ramy górne i płatwie, miecze i zastrzały) - dla niniejszego zadania projektuje się dwie pergole: 6-cio i 4-ro przęsłowe. Elementy drewniane zaimpregnowane ciśnieniowo, dodatkowo pokryte preparatem zabezpieczającym i barwiącym drewno. Końce podpór osadzić w betonie, wylewając z niego słupki wystające na kilka centymetrów ponad powierzchnię terenu lub osadzić je w tzw. obsadach (kotwach), produkowanych ze stali nierdzewnej; trwałe przymocowanie podpór do obsad za pomocą nierdzewnych śrub lub długich wkrętów.

9. Montaż elementów małej architektury (dostawa i montaż ławek parkowych, koszy na śmieci, odlewu figurki krokodyla, montaż barier bezpieczeństwa).

10. Budowa ujęcia wody dla zraszaczy (ręczne kopanie rowów, przyłącza instalacji wodociągowej, montaż i izolacja rurociągów) – koszty niekwalifikowane.

W wyniku realizacji prac planuje się podniesienie atrakcyjności i stopnia bioróżnorodności skweru miejskiego poprzez utworzenie placu o charakterze reprezentacyjno-rekreacyjnym. Zakłada się zachowanie maksymalnej ilości drzew istniejących, uzupełnienie nasadzeń krzewami ozdobnymi, bylinami i trawami. Komunikacja zewnętrzna została poprowadzona po kole, strefa wypoczynku biernego znajduje się w jego centrum. Składa się na nią alejka otoczona nasadzeniami z krzewów i bylin kwitnących.

Parametry powierzchniowe prac realizowanych w ramach zadania nr 1:

 • Całkowita powierzchnia terenu – 2 757 m2
 • Powierzchnia nawierzchni utwardzonych – 596 m2
 • Powierzchnia biologicznie czynna – 2 161 m2 (mała architektura zostanie posadowiona na nawierzchni utwardzonej, w związku z czym nie wpływa ona na ograniczenie powierzchni biologiczne czynnej).
 • Udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w całości – 78,38%

Zadanie 2 - Ukształtowanie terenu i zieleni wokół budynku Domu Pobytu Dziennego Seniora w Kolbuszowej:

Zakres zadania obejmuje wyłącznie prace związane z zagospodarowaniem otoczenia w nowy rodzaj i układ zieleni. Zaplanowane działania obejmą:

 1. Rozścielenie ziemi urodzajnej.
 2. Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim.
 3. Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego w terenie płaskim.
 4. Bronowanie mechaniczne.
 5. Wycinkę drzew, w tym gatunków inwazyjnych.
 6. Wykonanie trawników parkowych siewem.
 7. Sadzenie drzew liściastych na terenie płaskim w gruncie
 8. Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach
 9. Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie.
 10. Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi przy ilości 25 szt./m2.

Realizacja zadania przyczyni się do uporządkowania terenu, usunięcia gatunków inwazyjnych oraz racjonalnego zagospodarowania zielenią poprzez jej zaplanowane nasadzenie pod względem estetycznym i przyrodniczym.

Bilans terenu dotyczący prac zrealizowanych w ramach zadania nr 2:

 • Całkowita powierzchnia terenu – 2 095,58 m2
 • Powierzchnia nawierzchni utwardzonych, infrastruktury – brak
 • Powierzchnia biologicznie czynna – 2 095,58 m2
 • Udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w całości – 100 %
 • Powierzchnia nawierzchni utwardzonych, infrastruktury – brak

Zadanie 3 - Utworzenie Parku Niepodległości przy ul. Astrowej:

W ramach działań związanych z utworzeniem nowego terenu zielni planuje się realizację następujących prac:

 1) Budowa nawierzchni utwardzonych (koszt kwalifikowalny), w tym:

 • budowa alejki reprezentacyjnej z nawierzchni mineralnej wodoprzepuszczalnej typu Natural Gray wzdłuż założonej alejki dębowej – 776 m2,
 • budowa ścieżek z betonu dekoracyjnego – 1892 m2,
 • budowa placów betonowych – 920 m2.

2) Założenie rabat (koszt kwalifikowalny), w tym:

 • rabaty bylinowo-trawiaste wzdłuż alei dębowej (przygotowanie podłoża, sadzenie krzewów ozdobnych, sadzenie traw ozdobnych, sadzenie bylin),
 • rabaty z traw ozdobnych (przygotowanie podłoża, sadzenie roślin ozdobnych),

3) Sadzenie drzew i krzewów (sadzenie drzew w strefie reprezentacyjnej, sadzenie drzew w ekologicznej części parku, sadzenie krzewów ozdobnych) – koszt kwalifikowalny.

4) Założenie łąki kwietnej - koszt kwalifikowalny.

5) Założenie ogrodu żwirowego - koszt kwalifikowalny.

6) Konserwacja rowu melioracyjnego - koszt kwalifikowalny.

7) Prace pielęgnacyjne – koszt niekwalifikowany.

Bilans powierzchni dla zadania nr 3 obejmuje:

 • Całkowita powierzchnia terenu – 25 173,5 m2
 • Powierzchnia nawierzchni utwardzonych – 3 588 m2
 • Powierzchnia biologicznie czynna – 21 585,5 m2
 • Udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w całości – 85,75 %

Zadanie nr 4. Nadzór inwestorski.

Zadanie nr 5. Promocja projektu.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2022-05-24 11:08
 • |
 • Licznik odwiedzin: 10 876 368