Umowa na przebudowę dworca podpisana


Podpisanie umowy na przebudowę budynku dworca 

Dzisiaj (02.09.2020) w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej została zawarta umowa na przebudowę budynku dworca oraz zagospodarowanie jego otoczenia celem utworzenia nowoczesnego centrum przesiadkowego. Umowę z wykonawcą inwestycji- firmą SOLKAN Sp. z o.o. z Rzeszowa podpisał Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba. Wkrótce rozpoczną się prace, które potrwają do końca listopada 2021 r.

W wyniku realizacji inwestycji budynek dworca w Kolbuszowej zostanie całkowicie przebudowany i zmodernizowany. Zmieni się układ i przeznaczenie jego pomieszczeń. Wykonane zostanie zadaszenie nad placem manewrowym i przystankami autobusowymi. Prace będą obejmowały również  przebudowę przyłączy elektroenergetycznych, wodnych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz teletechnicznych, a także instalację oświetlenia ulicznego. Plac wokół dworca zostanie wyposażony w elementy małej architektury i zieleni.

Wartość przedsięwzięcia wynosi 6 405 163,18 zł, z czego dofinansowanie o łącznej kwocie ponad 2,6 mln zł pochodzi ze środków programu Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej i Regionalnego Programu Operacyjnego.

Przypominamy, że na czas wykonywania robót uruchomione zostały przystanki tymczasowe przy ul. Ks. Ruczki w Kolbuszowej.

Projekt „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej” jest realizowany w ramach w ramach działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Projekt pn. "Ograniczenie problemów społecznych i gospodarczych w Gminie Kolbuszowa poprzez nadanie nowych lub przywrócenie funkcji zdegradowanym terenom i obiektom wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem ich otoczenia"  jest realizowany w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na podstawie Umowy numer RPPK.06.03.00-18-0031/18-00 z dnia 17.06.2019 r.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2021-04-21 12:00
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 517 822