Opis projektów - drogi


Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 103997 R ulicy Handlowej w Kolbuszowej”

Nr umowy o dofinansowanie: RFRD-G64/A/2021 z dnia 12.05.2021 r.

Całkowita wartość projektu: 2 051 333,77 zł

Kwota wkładu własnego: 1 214 583,77 zł

Kwota dofinansowania: 836 750,00 zł

Zakres prac obejmuje przebudowę kanalizacji ogólnospławnej na system kanalizacji rozdzielczej oraz wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni. Ponadto przebudowane zostaną miejsca parkingowe, chodnik oraz zjazdy do działek przyległych. Przedsięwzięciu towarzyszyć będzie montaż oświetlenia ulicznego.

 

NAZWA PROJEKTU: Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 104046R Kolbuszowa Górna-Wojków Dolny, budowa drogi gminnej ulicy Brzozowej w Kolbuszowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa drogi gminnej nr 104011R ul. Piaskowej w Kolbuszowej

Nr umowy o dofinansowanie: FDS-G107/B/2019 z dnia 25.09.2019 r.

Całkowita wartość projektu: 4 493 682,95 zł

Kwota wkładu własnego: 1 781 495,95 zł

Kwota dofinansowania: 2 712 188 zł

Cele projektu:

 • poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • zapewnienie spójności sieci dróg publicznych;
 • podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych i dróg gminnych pod względem spełniania tych standardów;
 • poprawa dostępności terenów inwestycyjnych.

ZADANIE NR 1: Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 104046R Kolbuszowa Górna - Wojków Dolny od km 0+000 do km 1+800,00

Całkowita wartość zadania: 1 554 566,04 zł

Kwota wkładu własnego: 692 852,04 zł

Kwota dofinansowania: 861 714 zł

Zakres prac:

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową, przebudowę istniejących przepustów pod drogą, przebudowę istniejących zjazdów, przebudowę systemów odwodnienia drogi, wzmocnienie konstrukcyjne korpusu drogowego, wykonanie miejscowe poszerzeń drogi, wykonanie mijanek.

Parametry drogi:

- Klasa drogi – D;

- Nośność nawierzchni: 100 kN/oś;

- Przekrój jednojezdniowy;

- Szerokość jezdni: 1x3,5 m;

- Mijanki (3szt.) o szerokości 5m;

- Pobocza utwardzone o szerokości 2x0,75m;

- Odwodnienie powierzchniowe do rowów otwartych (po stronie prawej w km od 0+977 do 1+090, od 1+483 do 1+553 i od 1+763 do 1+842 poprzez korytka).

ZADANIE NR 2: Budowa drogi gminnej ulicy Brzozowej w Kolbuszowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Całkowita wartość zadania: 1 073 000,00 zł

Kwota wkładu własnego: 375 484 zł

Kwota dofinansowania: 697 516 zł

Zakres prac:

Budowa dotyczy odcinka ulicy Brzozowej od km 0+000 (ze skrzyżowaniem z ul. Św. Brata Alberta) do km 0+477 (do skrzyżowania z ul. Błonie). Poprawa geometrii skrzyżowania z ul. Błonie poprzez przebudowę odcinka ul. Błonie na długości 72,0m.

 • wykonanie robót ziemnych
 • wykonanie kanalizacji
 • wykonanie przykanalików kanalizacji
 • wykonanie studzienek ściekowych
 • wykonanie studzienek rewizyjnych
 • wykonanie przepustów z rur betonowych
 • przebudowa sieci wodociągowej
 • wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Brzozowej
 • wykonanie kanalizacji teletechnicznej jednootworowej
 • wykonanie zjazdów z kostki brukowej
 • wykonanie zabezpieczenia lub przebudowy istniejącej infrastruktury,
 • wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy i nawierzchni bitumicznej jezdni o szerokości 6,0m i chodnika o szerokości 2,0m z kostki brukowej gr. 8cm,
 • ustawienie krawężników betonowych
 • ustawienie obrzeży betonowych
 • pobocze utwardzone z tłucznia kamiennego
 • w celu poprawy geometrii skrzyżowania z ul. Błonie zaprojektowano przebudowę odcinka ul. Błonie na długości 72,0m,
 • oznakowanie poziome i pionowe
 • wykonanie robót wykończeniowych (plantowanie, humusowanie).

ZADANIE NR 3: Rozbudowa drogi gminnej nr 104011 R ul. Piaskowej w Kolbuszowej w km 0+004,00 do 1+827,60

Całkowita wartość zadania: 1 866 116,91 zł

Kwota wkładu własnego: 713 159,91 zł

Kwota dofinansowania: 1 152 958 zł

Zakres prac:

- wykonanie nawierzchni twardej ulepszonej w km od 0+485,00 do km 1+827,60;

- budowę lewostronnego chodnika o szerokości 2,0 m o nawierzchni z kostki brukowej, betonowej na długości 611 mb (w od km 0+004,00 do km 0+615,00);

- przebudowę zjazdów;

- przebudowę  przepustów;

- odwodnienie drogi do istniejącej kanalizacji deszczowej  na odcinku 750 m, następnie do przebudowywanych otwartych rowów;

- przebudowę skrzyżowania z ul. Krakowską w km 1+827,60;

- wykonanie zjazdów z ul. Piaskowej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kruszywa oraz nawierzchni bitumicznej w km od 0+069,00 do 1+795,00

NAZWA PROJEKTU: Przebudowa drogi gminnej Zarębki-Dubas-Werynia polegająca na budowie chodnika od km 1+814,00  do km 2+606,88 w m. Zarębki

Nr umowy o dofinansowanie: FDS- G36/A/2020

Całkowita wartość projektu: 299 945,22 zł

Kwota wkładu własnego: 119 978,22 zł

Kwota dofinansowania: 179 967,00zł

Cele projektu:

 • poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych;
 • usprawnienie komunikacji ruchu kołowego;
 • podniesienie jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich;
 • podniesienie estetyki przestrzeni publicznej;

Zakres prac:

 • budowa chodnika o długości 811 m o nawierzchni z kostki brukowej:
 • o szerokości 1,5 m (dł. 780 m) wzdłuż drogi gminnej,
 • o szerokości2,0 m (dł. 31 m) na skrzyżowaniu z drogą powiatową,
 • odwodnienie korpusu drogowego:
 • przedłużenie na długości chodnika istniejących przepustów na skrzyżowaniu z drogą powiatową o długości 35,0 m wraz z wykonaniem ścianek czołowych,
 • wykonanie studni rewizyjnej o średnicy Ø1000,
 • wykonanie wpustów ulicznych (3szt.) wraz z przykanalikami do istniejących rowów przydrożnych,
 • wykonanie poszerzenia konstrukcji drogi na skrzyżowaniu z drogą powiatową.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2022-05-24 10:50
 • |
 • Licznik odwiedzin: 10 876 263