Opis projektów


NAZWA PROJEKTU: Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 104046R Kolbuszowa Górna-Wojków Dolny, budowa drogi gminnej ulicy Brzozowej w Kolbuszowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa drogi gminnej nr 104011R ul. Piaskowej w Kolbuszowej

Nr umowy o dofinansowanie: FDS-G107/B/2019 z dnia 25.09.2019 r.

Całkowita wartość projektu: 4 493 682,95 zł

Kwota wkładu własnego: 1 781 495,95 zł

Kwota dofinansowania: 2 712 188 zł

Cele projektu:

 • poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • zapewnienie spójności sieci dróg publicznych;
 • podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych i dróg gminnych pod względem spełniania tych standardów;
 • poprawa dostępności terenów inwestycyjnych.

ZADANIE NR 1: Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 104046R Kolbuszowa Górna - Wojków Dolny od km 0+000 do km 1+800,00

Całkowita wartość zadania: 1 554 566,04 zł

Kwota wkładu własnego: 692 852,04 zł

Kwota dofinansowania: 861 714 zł

Zakres prac:

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową, przebudowę istniejących przepustów pod drogą, przebudowę istniejących zjazdów, przebudowę systemów odwodnienia drogi, wzmocnienie konstrukcyjne korpusu drogowego, wykonanie miejscowe poszerzeń drogi, wykonanie mijanek.

Parametry drogi:

- Klasa drogi – D;

- Nośność nawierzchni: 100 kN/oś;

- Przekrój jednojezdniowy;

- Szerokość jezdni: 1x3,5 m;

- Mijanki (3szt.) o szerokości 5m;

- Pobocza utwardzone o szerokości 2x0,75m;

- Odwodnienie powierzchniowe do rowów otwartych (po stronie prawej w km od 0+977 do 1+090, od 1+483 do 1+553 i od 1+763 do 1+842 poprzez korytka).

ZADANIE NR 2: Budowa drogi gminnej ulicy Brzozowej w Kolbuszowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Całkowita wartość zadania: 1 073 000,00 zł

Kwota wkładu własnego: 375 484 zł

Kwota dofinansowania: 697 516 zł

Zakres prac:

Budowa dotyczy odcinka ulicy Brzozowej od km 0+000 (ze skrzyżowaniem z ul. Św. Brata Alberta) do km 0+477 (do skrzyżowania z ul. Błonie). Poprawa geometrii skrzyżowania z ul. Błonie poprzez przebudowę odcinka ul. Błonie na długości 72,0m.

 • wykonanie robót ziemnych
 • wykonanie kanalizacji
 • wykonanie przykanalików kanalizacji
 • wykonanie studzienek ściekowych
 • wykonanie studzienek rewizyjnych
 • wykonanie przepustów z rur betonowych
 • przebudowa sieci wodociągowej
 • wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Brzozowej
 • wykonanie kanalizacji teletechnicznej jednootworowej
 • wykonanie zjazdów z kostki brukowej
 • wykonanie zabezpieczenia lub przebudowy istniejącej infrastruktury,
 • wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy i nawierzchni bitumicznej jezdni o szerokości 6,0m i chodnika o szerokości 2,0m z kostki brukowej gr. 8cm,
 • ustawienie krawężników betonowych
 • ustawienie obrzeży betonowych
 • pobocze utwardzone z tłucznia kamiennego
 • w celu poprawy geometrii skrzyżowania z ul. Błonie zaprojektowano przebudowę odcinka ul. Błonie na długości 72,0m,
 • oznakowanie poziome i pionowe
 • wykonanie robót wykończeniowych (plantowanie, humusowanie).

ZADANIE NR 3: Rozbudowa drogi gminnej nr 104011 R ul. Piaskowej w Kolbuszowej w km 0+004,00 do 1+827,60

Całkowita wartość zadania: 1 866 116,91 zł

Kwota wkładu własnego: 713 159,91 zł

Kwota dofinansowania: 1 152 958 zł

Zakres prac:

- wykonanie nawierzchni twardej ulepszonej w km od 0+485,00 do km 1+827,60;

- budowę lewostronnego chodnika o szerokości 2,0 m o nawierzchni z kostki brukowej, betonowej na długości 611 mb (w od km 0+004,00 do km 0+615,00);

- przebudowę zjazdów;

- przebudowę  przepustów;

- odwodnienie drogi do istniejącej kanalizacji deszczowej  na odcinku 750 m, następnie do przebudowywanych otwartych rowów;

- przebudowę skrzyżowania z ul. Krakowską w km 1+827,60;

- wykonanie zjazdów z ul. Piaskowej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kruszywa oraz nawierzchni bitumicznej w km od 0+069,00 do 1+795,00

NAZWA PROJEKTU: Przebudowa drogi gminnej Zarębki-Dubas-Werynia polegająca na budowie chodnika od km 1+814,00  do km 2+606,88 w m. Zarębki

Nr umowy o dofinansowanie: FDS- G36/A/2020

Całkowita wartość projektu: 299 945,22 zł

Kwota wkładu własnego: 119 978,22 zł

Kwota dofinansowania: 179 967,00zł

Cele projektu:

 • poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych;
 • usprawnienie komunikacji ruchu kołowego;
 • podniesienie jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich;
 • podniesienie estetyki przestrzeni publicznej;

Zakres prac:

 • budowa chodnika o długości 811 m o nawierzchni z kostki brukowej:
 • o szerokości 1,5 m (dł. 780 m) wzdłuż drogi gminnej,
 • o szerokości2,0 m (dł. 31 m) na skrzyżowaniu z drogą powiatową,
 • odwodnienie korpusu drogowego:
 • przedłużenie na długości chodnika istniejących przepustów na skrzyżowaniu z drogą powiatową o długości 35,0 m wraz z wykonaniem ścianek czołowych,
 • wykonanie studni rewizyjnej o średnicy Ø1000,
 • wykonanie wpustów ulicznych (3szt.) wraz z przykanalikami do istniejących rowów przydrożnych,
 • wykonanie poszerzenia konstrukcji drogi na skrzyżowaniu z drogą powiatową.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2021-03-04 13:58
 • |
 • Licznik odwiedzin: 8 288 738