Przegląd inwestycji


Rozbudowa szkoły podstawowej w Weryni 
2015-07-15

Rozbudowa szkoły podstawowej w Weryni
Postępują prace przy rozbudowie Szkoły Podstawowej w Weryni. Inwestycja zostanie zakończona w 2016 r.

Wykonana została konstrukcja dachu na budynku sali gimnastycznej. Trwają prace murarskie oraz ocieplanie fundamentów przy budynku przedszkola. W łączniku wykonano strop nad parterem. W kolejnych etapach wykonywane będą tynki wewnętrzne i zewnętrzne, roboty malarskie i elewacyjne.

W dobudowanej części znajdować się będzie sala gimnastyczna o wymiarach 12m x 24 m z zapleczem szatniowo – sanitarnym zlokalizowanym w łączniku oraz przedszkole.

Budowa kanalizacji

Realizowane są inwestycje mające na celu porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Przebudowa kanalizacji polegać będzie na demontażu istniejącej kanalizacji ogólnospławnej oraz budowie nowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Na koniec września przewidziano zakończenie następujących zadań:

  • przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w zlewni ulic Wojska Polskiego, Matejki, Szopena, Bytnara, Obrońców Pokoju w Kolbuszowej na system kanalizacji rozdzielczej,
  • budowa kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej Górnej etap II,
  • ponadto realizowane jest wymiana i modernizacja węzła higienizacji osadu na oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Kolbuszowej Dolnej.

Natomiast na koniec października przewidziano wykonanie następujących prac:

  • przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w zlewni ul. Partyzantów i ul. Jana Pawła II na system kanalizacji rozdzielczej,
  • przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. 22-go Lipca na system kanalizacji rozdzielczej.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu to prawie 12,5 mln zł. Gminie Kolbuszowa udzielone zostało dofinansowanie w kwocie 6,4 mln złotych.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Ponadto wybrano wykonawcę i rozpoczęto prace przy przebudowie kanalizacji ogólnospławnej na ul. Piekarskiej. Koszt inwestycji to blisko 55 tys. Kolejne zadanie to remont drogi gminnej za kirkutem na ul. Krakowskiej za ponad 92 tys.

Środki pochodzą z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2020-12-04 12:28
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 851 676