Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III i organizacja konsultacji z uczniami


 
2020-05-15

Wobec braku możliwości określenia, do jakiego momentu konieczne będzie utrzymanie ograniczeń w funkcjonowaniu szkół i placówek Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprojektowało przedłużenie terminu ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do dnia 7 czerwca 2020 r.

Zaplanowano, że od dnia 25 maja 2020 r. szkoły podstawowe, w tym specjalne i specjalne funkcjonujące w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w zakresie klas I-III będą prowadzić działalność opiekuńczo-wychowawczą z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie ustalonej przez dyrektora szkoły.

Ponadto, w przypadku uczniów i dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego, których rodzice podejmą decyzję o dalszym pozostawieniu ucznia/dziecka w domu, dyrektor szkoły/przedszkola zapewni realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W okresie od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r., MEN dopuszcza możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju (umożliwienie im korzystania z bezpośredniego wsparcia udzielanego przez nauczycieli specjalistów w przedszkolu, szkole i placówce),  bowiem długa przerwa w realizacji tych zajęć powoduje regres osiągniętych dotąd postępów i jest niekorzystna dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych. Zajęcia te będą prowadzone w uzgodnieniu z dyrektorem właściwej szkoły/ przedszkola (za zgodą organu prowadzącego jednostkę systemu oświaty), przy zachowaniu całkowitej dobrowolności ze strony rodziców dzieci i młodzieży, ale też możliwości placówki, z zachowaniem bezpiecznych warunków ich realizacji.

Projekt rozporządzenia przewiduje, że od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom klasy VIII szkoły podstawowej zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty.

Od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom szkoły podstawowej zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne. Uczniom zapewniona zostanie także możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2021-01-19 14:50
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 067 539