Modernizacja linii elektroenergetycznej- informacja PSE S.A.


Wymiana przewodów odgromowych na linii elektroenergetycznej 400 kV Połaniec-Rzeszów 
2021-02-05

Na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. firma Enprom Sp. z o.o. prowadzi prace w zakresie wymiany przewodów odgromowych na linii elektroenergetycznej 400 kV Połaniec-Rzeszów, której fragment (15,89 km) przebiega przez teren Gminy Kolbuszowa przez następujące miejscowości: Świerczów, Nowa Wieś, Domatków, Kolbuszowa Górna, Bukowiec, Kupno i Widełka.

Informacja Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA:

Linia elektroenergetyczna 400 kV Połaniec-Rzeszów powstała w latach 80’ ubiegłego wieku i od tego czasu nieprzerwanie zapewnia dostawy energii elektrycznej dla mieszkańców regionu. Mimo bieżącej konserwacji niektóre elementy infrastruktury kwalifikują się do wymiany.

Przebieg linii, podobnie jak jej napięcie, pozostaną bez zmian. Prowadzone przez nas prace obejmą zawieszenie nowego przewodu odgromowego, który zabezpieczy linię przed wyładowaniami atmosferycznymi w trakcie burzy.

Konieczność ingerencji w nieruchomości prywatne będzie niewielka. Podczas realizacji prac, wejście na działki ze stanowiskami słupów zostanie ograniczone do niezbędnego minimum- nowy przewód będzie wciągany przy pomocy przewodu istniejącego bez jakiejkolwiek ingerencji w pozostałe działki.

Przed rozpoczęciem prac odwiedzimy właścicieli tych działek, na których prowadzone będą prace, w celu podpisania stosownych dokumentów. Zobowiążemy się w nich m.in. do uporządkowania terenu po zakończeniu prac budowlanych, a także wypłaty odszkodowania za ewentualne zniszczenia. Dokładna wartość odszkodowania będzie określana po wykonaniu prac. Wtedy sporządzony zostanie protokół, w którym odnotowane zostaną wszystkie powstałe szkody wraz z określeniem kwoty rekompensaty. Protokół podpisuje nasz przedstawiciel i właściciel nieruchomości, bądź upoważniona przez niego osoba. Zapisy protokołu, w tym kwota odszkodowania, są w zdecydowanej większości przypadków ustalane z właścicielem w drodze porozumienia, ewentualnie przy wsparciu rzeczoznawcy majątkowego, który sporządza operat szacunkowy.

Podczas spotkań naszych przedstawicieli z właścicielami działek, z których będziemy musieli korzystać podczas robót, ustalone zostaną również warunki wejścia na nieruchomości. Właścicielom działek zostanie zaprezentowany plan i harmonogram pracy na ich terenie. Podobne uzgodnienia prowadzone będą z właścicielami tych działek, przez które będziemy chcieli jedynie przejechać.

W sprawach formalno-prawnych, sukcesywnie kontaktujemy się z częścią właścicieli nieruchomości już od stycznia 2021 r. Rozpoczęcie prac w zakresie wymiany przewodów odgromowych planowane jest na wrzesień 2021 r. Zakończenie wszelkich robót budowlanych zaplanowano na listopad 2021 r.

Ogłoszenia w tej sprawie będą zamieszczane na stronie internetowej inwestycji, pod adresem https://wymianaopgw.pse.pl.

Całe przedsięwzięcie zostało zlecone przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.- spółkę Skarbu Państwa, która odpowiada za bezpieczeństwo energetyczne kraju. Generalnym wykonawcą jest firma ENPROM Sp. z o.o., mająca wieloletnie doświadczenie przy realizacji inwestycji z zakresu elektroenergetyki.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2021-04-16 14:44
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 501 602