Bardzo ważne !!!! Granty PPGR komputery dla rodzin popegerowskich


Granty PPGR komputery dla rodzin popegerowskich 
2021-12-01

Bardzo ważne !!!! Granty PPGR komputery dla rodzin popegerowskich Centrum Projektów Polska Cyfrowa, które uruchomiło program wsparcia dla dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego podało komunikat dotyczący zmiany zasad weryfikacji poprawności danych w złożonych oświadczeniach. Zgodnie z otrzymanymi uwagami do wniosku: „złożone oświadczenia podlegające weryfikacji zgodnie z § 4 ust. 14 Regulaminu konkursu, uznaje  się za prawidłowo potwierdzone przez wnioskujących w przypadku udokumentowania ich następującymi dokumentami: zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych. Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR”

KONIECZNE JEST UZUPEŁNIENIE DOKUMENTÓW !!!!!!
Złożone oświadczenia, wymagają uzupełnienia o dokumenty potwierdzające fakt:
1) stopnia pokrewieństwa w linii prostej dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu (weryfikacja poprzez: odpisy aktów stanu cywilnego np.: odpisy aktów urodzenia, odpisy aktów małżeństwa itp.)

2) zatrudnienia krewnego w zlikwidowanym PPGR (weryfikacja poprzez np. kserokopie umów o pracę, świadectw pracy, książeczek/legitymacji ubezpieczeniowych z pieczątkami zakładu pracy, zaświadczenie
z ZUS, KOWR itp.). Dotyczy osób, które nie dołączyły potwierdzenia zatrudnienia krewnego w momencie składania oświadczenia.

3) zaświadczenia ze szkoły, w której dziecko się uczy, iż dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

4) zaświadczenie o zameldowaniu lub kserokopia dokumentu potwierdzającego zamieszkiwanie na terenie gminy, np., faktura za media, deklaracja na śmieci itp.)

5) uaktualnionej zgody na przetwarzanie danych osobowych (w załączeniu).

UWAGA! Wszystkie kserokopie powinny być opatrzone czytelnym podpisem oraz bieżącą datą następującą klauzulą: „Potwierdzam za zgodność z oryginałem”.


Ww. dokumenty są niezbędne, aby uznać zasadność wsparcia dla uczniów (czyli przekazanie im komputerów, pozyskanych przez Gminę Kolbuszowa w konkursie „Granty PPGR – wsparcie rodzin popegeerowskich w rozwoju dla uczniów”) i stanowią warunek konieczny w ramach procedury uzupełniającej wniosek Gminy Kolbuszowa do instytucji weryfikującej.

Uzupełnienia ww. dokumentacji wraz z pismem przewodnim (w którym wymienione zostaną wszystkie przedkładane załączniki) należy składać:
 w wersji papierowej, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2021 r. do godz. 15.30.

UWAGA! Niedostarczenie kompletu w/w dokumentów, będzie skutkowało odrzuceniem wniosku o udzielenie wsparcia dla ucznia!

DO POBRANIA:

Zgoda na przetwarzanie danych z klauzulą RODO

Administratorem danych osobowych jest Gmina Kolbuszowa reprezentowana przez Burmistrza Kolbuszowej z siedzibą przy ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, z którym można skontaktować się pisemnie na adres siedziby, poprzez e-mail: burmistrz@ekolbuszowa.pl lub telefonicznie pod nr tel. 17/2271333 (wew. 252). Burmistrz Kolbuszowej wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który m.in. monitoruje przestrzeganie przepisów RODO przez Administratora Danych. Z IOD mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, telefonicznie pod nr tel. 17/2271333 wew. 424, lub mailowo: rodo@ekolbuszowa.pl lub pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2022-01-21 15:38
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 143 271