27
mar  2017

XXXVIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej


W dniu 30 marca 2017 r. o godz. 8.00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XXXVIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad 
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Kolbuszowej.
 4. Informacja Burmistrza Kolbuszowej o wydanych zarządzeniach w okresie między sesjami.
 5. Współpraca gminy w realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i turystyki z Fundacją na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej oraz klubami sportowymi, klubami turystycznymi działającymi na terenie gminy Kolbuszowa.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XXXIV/426/16 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2017-2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar w rodzinie MiG Kolbuszowa na lata 2017-2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt na ternie Gminy Kolbuszowa w 2017 r."
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli wspomagających w przedszkolach, szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kolbuszowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w Przedszkolach, Szkołach prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli posiadających stopień awansu zawodowego mianowanego i dyplomowanego, posiadających dyplom ukończenia studium nauczycielskiego, pedagogicznego studium technicznego, studium wychowania przedszkolnego, studium nauczania początkowego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych ogólnodostępnych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Przedborzu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy Jana Pawła II (dot. działki nr 2352/71).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy Jana Pawła II (dotyczy działki nr 2352/70).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa - GDDKiA Oddział w Rzeszowie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej stanowiących własność Gminy Kolbuszowa.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa - GDDKiA Oddział w Rzeszowie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Kupnie stanowiących własność Gminy Kolbuszowa.
 21. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
 22. Interpelacje i wolne wnioski.
 23. Zakończenie sesji.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2018-06-22 14:30
 • |
 • Licznik odwiedzin: 2 452 605