22
mar  2018

LIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej


W dniu 29 marca 2018 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się LIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad 
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XLIX/607/17 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2018-2027.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie(budowa kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej Górnej – etap III).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ( budowa kanalizacji sanitarnej ul. Obrońców Pokoju).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ( przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w zlewni ul. Wojska Polskiego).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (budowa  kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej w obrębie ulic Polna, Obrońców Pokoju).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ( przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w zlewni ul. Partyzantów).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/611/17 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla samorządu Powiatu Kolbuszowskiego w roku 2018.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Kolbuszowa na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp,z o.o. na terenie działania MiG Kolbuszowa na lata 2018-2020.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kolbuszowa.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolbuszowa w 2018 roku.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy nieruchomości na terenie miasta Kolbuszowa.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Bukowcu.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych, własności Gminy Kolbuszowa położonych w Kolbuszowej w rejonie ulicy Narcyzowej, Astrowej, Tulipanowej.
 21. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
 22. Interpelacje i wolne wnioski.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2019-03-18 13:26
 • |
 • Licznik odwiedzin: 3 841 088