15
maj  2018

LV sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej


W dniu 28 maja 2018 r. o godz. 13:00 w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej odbędzie się LV sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Kolbuszowej do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności projektu pn. „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Kolbuszowa”.
 6. Informacja o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej za rok 2017.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kolbuszowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kolbuszowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kolbuszowej z tytułu wykonania budżetu Gminy Kolbuszowa za 2017 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści uchwały Nr XLIX/607/17 RM w Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2018-2027.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały Nr LIII/637/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie  zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu  w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały Nr LIII/641/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały Nr LIII/638/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2016 terenu mieszkaniowo- usługowego w rejonie ul. 3- go Maja w Kolbuszowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania umowy o współpracy pomiędzy Bystrzycą /Ukraina/, a Kolbuszową /Polska/.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
 17. Interpelacje i wolne wnioski.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2019-02-21 08:56
 • |
 • Licznik odwiedzin: 3 674 620