26
cze  2018

LVI sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej


W dniu 29 czerwca 2018 r. o godz. 14:00 w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej odbędzie się LVI sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Przygotowanie jednostek gminnych i stowarzyszeń do organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
 6. Podjęcie uchwały sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2017 terenu stacji elektroenergetycznej w miejscowości Widełka, w gminie Kolbuszowa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia VII zmiany Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do IX zmiany Studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Kolbuszowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały Nr LV/665/18 Rady Miejskiej
  w Kolbuszowej z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XLIX/607/17 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2018-2027.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  w Rzeszowie model hydrauliczny).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  w Rzeszowie (GIS).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wyłonionym w drodze przetargu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2019 rok na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa instalacji OZE przy budynkach publicznych
  z terenu Gminy Kolbuszowa".
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do wody i ścieków z budżetu gminy.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kolbuszowej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste
  w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej na terenie Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC Podstrefa Kolbuszowa.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej
  w Kolbuszowej.
 20. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
 21. Interpelacje i wolne wnioski.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2019-02-21 10:17
 • |
 • Licznik odwiedzin: 3 674 981