20
lip  2018

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu rewitalizacyjnego


Gmina Kolbuszowa działając na podstawie i zgodnie z postanowieniami art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.), występując jako Lider Projektu ogłasza otwarty nabór na wyłonienie partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Ograniczenie problemów społecznych i gospodarczych w Gminie Kolbuszowa poprzez nadanie nowych lub przywrócenie funkcji zdegradowanym terenom i obiektom wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem ich otoczenia” w ramach naboru nr RPPK.06.03.00-IZ-00-18-001/18 – konkurs ogólny z Działania 6.3. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020.

Szczegółowe informacje na temat wymagań i kryteriów jakie powinni spełniać oferenci, a także dokumentów jakie należy dołączyć do oferty znajdują się w Regulaminie konkursu.

Nabór na Partnera dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych odbywać się będzie w terminie od 20.07.2018 r. do 10.08.2018 r.

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z adnotacją ,,Nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu rewitalizacyjnego” bezpośrednio lub drogą pocztową/kurierem na adres: Urząd Miejski w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa (decyduje data wpływu).

Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres e-mail: rpf@kolbusowa.pl

Do pobrania:

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2019-05-22 17:28
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 249 367