23
lis  2018

II sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej


W dniu 30 listopada 2018 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się II sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad 
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały Nr LIII/639/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia  29 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały Nr LVI/680/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały Nr LVI/683/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały Nr LVI/684/18 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu z banku wyłonionym w drodze przetargu na finansowanie planowanego deficytu.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego w roku 2018.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/609/17 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w roku 2018.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2018-2028.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2018.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr XLVII/572/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym Domu „Senior+”.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kolbuszowa położonych w Kolbuszowej w rejonie ulicy Topolowej.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Weryni.
  18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji powierzchniowej położonego w miejscowości Kupno.
  19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinna w Nowej Wsi.
  20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Uchwały Nr XXV/342/16 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kolbuszowa.
  21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kolbuszowej.
  22. Sprawy różne.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2019-05-22 17:28
 • |
 • Licznik odwiedzin: 4 249 411