05
gru  2019

XVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej


W dniu 11 grudnia 2019 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2019-2029.
 7. Podjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Miasto Rzeszów zadania w zakresie obsługi osób nietrzeźwych z terenie miasta i gminy Kolbuszowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/344/16 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kolbuszowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/345/16 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kolbuszowa i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilości odpadów komunalnych, częstotliwości i sposobu świadczenia usług.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kolbuszowa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę przemysłowo - usługową, budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i ogródki działkowe w rejonie ul. Piłsudskiego w Kolbuszowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta i gminy Kolbuszowa na lata 2019-2026.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji mieszkańców Gminy Kolbuszowa w sprawie nadania nazwy ronda na drodze krajowej nr  9 w miejscowości Kolbuszowa Górna.
 17. Rozpatrzenie skargi mieszkańców Kolbuszowej na Burmistrza Kolbuszowej.
 18. Sprawy różne.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2020-04-08 14:44
 • |
 • Licznik odwiedzin: 6 234 663