23
lip  2020

XXIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej


W dniu 30 lipca 2020 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XXIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o wydanych Zarządzeniach Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2020-2030.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Kolbuszowa na lata 2020-2023”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/675/2018 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie przystąpienia do IX zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/260/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie odwołania zawieszenia funkcjonowania na ternie miasta Kolbuszowa Strefy Płatnego parkowania w związku z sytuacją kryzysową spowodowaną chorobą zakaźną wywołana wirusem COVID-19.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 243/20 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie odwołania zawieszenia funkcjonowania na terenie miasta Kolbuszowa strefy płatnego parkowania w związku z sytuacją kryzysową spowodowaną chorobą zakaźną wywołaną wirusem COVID-19.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kolbuszowa, a Gminą Dzikowiec w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kolbuszowa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kolbuszowa i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę,
  w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy prof. Żytkowskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Osiedla Nr 1 Miasta Kolbuszowa przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr VIII/82/15 z dnia 26 marca 2015 roku, zmienionego uchwałą Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr VI/79/19 z dnia 28 lutego 2019 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Osiedla Nr 2 Miasta Kolbuszowa przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr VIII/83/15 z dnia 26 marca 2015 roku, zmienionego uchwałą Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr VI/80/19 z dnia 28 lutego 2019 roku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Osiedla Nr 3 Miasta Kolbuszowa przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr VIII/84/15 z dnia 26 marca 2015 roku, zmienionego uchwałą Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr VI/81/19 z dnia 28 lutego 2019 roku.
 18. Sprawy różne.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2020-11-26 11:06
 • |
 • Licznik odwiedzin: 7 802 048