15
gru  2020

XXVIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej


W dniu 29 grudnia 2020 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XXVIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o wydanych Zarządzeniach Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2020-2030.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2021-2030.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Kolbuszowa na rok 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do ścieków z budżetu Gminy Kolbuszowa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolbuszowskiego w roku 2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w roku 2021.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania gminie Miasto Rzeszów zadania w zakresie obsługi osób nietrzeźwych z terenu miasta i gminy Kolbuszowa.
 14. Informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2020.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny Gminy Kolbuszowa na lata 2021-2023.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia IX zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy Józefa Rządzkiego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym zabudowanej nieruchomości gruntowej, własności gminy Kolbuszowa położonej w Kupnie.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej Górnej.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie  przetargowym niezabudowanej  nieruchomości gruntowej stanowiącej  własność gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy Brzozowej.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji mieszkańców wsi Werynia osiedle Podlesie w sprawie oświetlenia drogi w okolicy domów za zasługującą na uwzględnienie.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji mieszkańców ulicy Malwowej w Kolbuszowej w sprawie kompleksowego remontu tej ulicy bez rozpatrzenia.
 25. Zatwierdzenie raportu z monitoringu dokumentu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kolbuszowa na lata 2017-2023".
 26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kolbuszowej na rok 2021.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu Rady Miejskiej w Kolbuszowej na rok 2021.
 28. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Kolbuszowej za rok 2020.
 29. Sprawy różne.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2021-03-05 15:24
 • |
 • Licznik odwiedzin: 8 300 731