22
sty  2021

XIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej


W dniu 28 stycznia 2020 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o wydanych Zarządzeniach Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Informacja na temat sytuacji finansowej i gospodarczej gminy Kolbuszowa za 2020 rok w kontekście panującej pandemii wywołanej wirusem SARS-COV-2.
 6. Informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z.o.o. na temat funkcjonowania zakładu oraz realizacji zadania związanego z odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy Kolbuszowa za 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez gminę Kolbuszowa do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2021, w ramach środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kolbuszowa na 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kolbuszowa na lata 2021-2030.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2022 rok na zadanie inwestycyjne pn. "Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec".
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Rzeszowskiej w Kolbuszowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbuszowa.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości lokalowej, własności gminy Kolbuszowa położonej w bloku komunalnym w Kolbuszowej przy ul. Piłsudskiego 6/10.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy "Krokusowej" w miejscowości Kolbuszowa.
 17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy "Sosnowej" w miejscowości Kolbuszowa oraz Kolbuszowa Dolna.
 18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy " Św. Andrzeja Boboli" w miejscowości Kolbuszowa Górna.
 19. Sprawy różne.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2021-04-16 14:44
 • |
 • Licznik odwiedzin: 8 501 891