21
paź  2021

XXXVIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej


W dniu 28 października 2021 roku o godz. 8:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 66 odbędzie się XXXVIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o wydanych zarządzeniach Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych oraz pracowników samorządowych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok w mieście i gminie Kolbuszowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 w mieście
  i gminie Kolbuszowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podstawy naliczania podatku rolnego w mieście i gminie Kolbuszowa na 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/301/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29.10.2020 r.
  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia- dziennym domu pobytu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola nr 2 w Kolbuszowej poprzez likwidację dodatkowej lokalizacji poza siedzibą.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów złoża gazu ziemnego Kupno w tym ośrodka zbioru gazu wraz z przyłączami oraz gazociągów kopalnianych i gazociągów kopalnianych i gazociągu ekspedycyjnego położonych w gminie Kolbuszowa, województwo podkarpackie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kupnie (dz. nr 1125/48 i 1440).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa, położonej w Kupnie (dz. 1125/19).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa położonej w Widełce.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa, położonej w Widełce (dz. nr 1827/12).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa, położonej w Kolbuszowej Górnej (dz.nr 96/20).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa, położonej w Weryni (dz. nr 1134/33).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa, położonej w Weryni (dz.1134/34).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa, położonej w Weryni (dz. 1134/35).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych, własności Gminy Kolbuszowa, położonych w Kolbuszowej w rejonie ulicy Partyzantów i Szarych Szeregów.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa, położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Pięknej i Piaskowej.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy "Bulwary nad Nilem im. Błogosławionego Księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego" terenowi położonemu w miejscowości Kolbuszowa.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/272/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 lipca 2020 r.
  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kolbuszowa.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/273/2020 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 lipca 2020 r.
  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kolbuszowa i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kolbuszowa, zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.
 29. Sprawy różne.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2022-01-21 15:38
 • |
 • Licznik odwiedzin: 10 143 297