Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Karta Usługi
Nr OŚiGW/1

WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Podstawa prawna

1.        Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

2.        Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – KPA (tekst jedn. z 2000r. Dz. U. nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Kazimierz Kret - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji 

Wymagane

dokumenty

1. Wypełniony wniosek 3 egz. w formie pisemnej + 1 egz. w wersji elektronicznej

2. Załączniki:

1)        w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (po 3 egz. w formie pisemnej i w wersji elektronicznej), a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 – kartę informacyjną przedsięwzięcia (po 3 egz. w formie pisemnej i elektronicznej)

2)        w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia (po 3 egz. w formie pisemnej i w wersji elektronicznej)

3)        poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (obszar objęty inwestycją oraz obszar jej oddziaływania należy zaznaczyć) – 4 egzemplarze

4)        w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 – mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – 4 egzemplarze

5)        5) wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – 4 egzemplarze.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji - druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 20 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji – 205 zł

Obowiązek zapłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie UM Kolbuszowa lub bezgotówkowo na rachunek organu.

Termin załatwienia sprawy

W ciągu 60 dni, w szczególnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej w terminie 14 dni od doręczenia decyzji

Pozostałe Informacje

Do wszystkich stron postępowania decyzja przesyłana jest pocztą.

Karta Usługi
Nr OŚiGW/2

ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

Podstawa prawna

1.        Art. 83-86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (t.j. Dz. U z 2009r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.)

2.        rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. NR 228, poz. 2306 ze zmianami)

3.        obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2004r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni (MP NR 82, poz. 727 z 2008r.)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Kazimierz Kret - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Sposób załatwienia sprawy

·         sprawdzenie wniosku pod względu formalnym

·         przeprowadzenie dowodu z oględzin z udziałem wnioskodawcy

·         ocena zebranych dowodów w sprawie

·         wydanie decyzji

Wymagane

dokumenty

1.        Wniosek o wydanie zezwolenia, który powinien zawierać:

·         imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości

·         tytuł prawny władania nieruchomością (jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem, do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela)

·         nazwę gatunku drzewa lub krzewu: obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm

·         przeznaczenie terenu, n którym rośnie drzewo lub krzew

·         przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu

·         wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów - druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 20 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Nie dotyczy

Termin załatwienia sprawy

Ustawowo do 30 dni, a w sprawach skomplikowanych 2-mce

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Pozostałe Informacje

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew na terenie nieruchomości władanej przez wnioskodawcę nie wymaga uzyskania zezwolenia Burmistrza. Przy zgłoszeniu wniosku o usunięcie drzew rosnących na granicy dwóch posesji wymagane jest wystąpienie właścicieli obydwu posesji

Karta Usługi
Nr OŚiGW/3

WYDANIE NAKAZU WYKONANIA CZYNNOŚCI ZMIERZAJĄCYCH DO OGRANICZENIA NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA INSTALACJI LUB URZĄDZENIA NA ŚRODOWISKO

Podstawa prawna

Art. 363 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zmianami)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Kazimierz Kret - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji nakazującej wykonanie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania instalacji lub urządzenia na środowisko

Wymagane

dokumenty

Wniosek zawierający informację, kto i w jaki sposób powoduje negatywne oddziaływanie na określony komponent środowiska

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Nie dotyczy

Opłaty

Nie dotyczy

Termin załatwienia sprawy 

30 dni, w szczególnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Pozostałe Informacje

Do wszystkich stron postępowania decyzja przesyłana jest pocztą

Karta Usługi
Nr OŚiGW/4

POSTEPOWANIE W SPRAWIE USUNIĘCIA PRZEZ POSIADACZA ODPADÓW Z MIEJSC NIEPRZEZNACZONYCH DO ICH SKŁADOWANIA

Podstawa prawna

Art. 34 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – O odpadach (t.j. Dz. U. z 2007r. nr 39 poz.251)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Kazimierz Kret - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc  nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania

Wymagane

dokumenty

Wniosek zawierający informację, kto i gdzie składuje odpady oraz rodzaj odpadów

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Nie dotyczy

Opłaty

Nie dotyczy

Termin załatwienia sprawy

W ciągu 30 dni, w szczególnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Pozostałe Informacje

Do wszystkich stron postępowania decyzja przesyłana jest pocztą

Karta Usługi
Nr OŚiGW/5

INFORMACJA O WYROBACH ZZAWIERAJĄCYCH AZBEST I SPOSOBACH ICH WYKORZYSTANIA

Podstawa prawna

1.        Art. 162 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz.150 ze zm.)

2.        Art. 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192 poz. 1876)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Kazimierz Kret - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Sposób załatwienia sprawy

Przyjęcie zgłoszenia

Wymagane

dokumenty

Informacja o miejscu występowania azbestu i jego ilości oraz ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

druk do wypełnienia dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 7 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Nie dotyczy

Termin załatwienia sprawy 

Niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje tryb odwoławczy

Pozostałe Informacje

Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku

Karta Usługi
Nr OŚiGW/6

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE UREGULOWANIA STANU WODY NA GRUNCIE

Podstawa prawna

Art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 ze zmianami)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Kazimierz Kret – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

pokój nr 20, tel. (17) 2271-333 wew. 340

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji nakazującej przywrócenie stanu wody na gruncie do stanu poprzedniego lub nakazującej wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom

Wymagane

dokumenty

1.       Wniosek zawierający informacje:

·         kto i w jaki sposób spowodował zmianę wody na gruncie

·         numery ewidencyjne działek, na których nastąpiła zmiana

·         opis szkód jakie zmiana ta spowodowała

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Nie dotyczy

Opłaty

Nie dotyczy

Termin załatwienia sprawy

W ciągu 30 dni, a w szczególnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej w terminie 14 dni o doręczenia decyzji

Pozostałe Informacje

Do wszystkich stron postępowania decyzja przesyłana jest pocztą

Karta Usługi
Nr OŚiGW/7

UGODY W SPARWIE ZMIAN STANU WODY NA GRUNCIE

Podstawa prawna

Art. 30 ust.2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 ze zmianami

Komórka

odpowiedzialna

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Kazimierz Kret – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

pokój nr 20, tel. (17) 2271-333 wew. 340

Sposób załatwienia sprawy

Decyzja zatwierdzająca ugodę właścicieli gruntów ustalającą zmianę stanu wody na gruncie

Wymagane

dokumenty

Wniosek zawierający informację na temat warunków zawartej ugody oraz numery ewidencyjne działek, których ugoda dotyczy

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Nie dotyczy

Opłaty

Nie dotyczy

Termin załatwienia sprawy 

W ciągu 30 dni, a w szczególnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej w terminie 14 dni o doręczenia decyzji

Pozostałe Informacje

Do wszystkich stron postępowania decyzja przesyłana jest pocztą

Karta Usługi
Nr OŚiGW/8

ZEZWOLENIE NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Podstawa prawna

art. 7 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 1995 r. Nr 236, poz. 2008 ze zmianami)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Kazimierz Kret – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

pokój nr 20, tel. (17) 2271-333 wew. 340

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie zezwolenia (decyzji)

Wymagane

dokumenty

Wniosek zgodnie z ustawą

Załączniki:

-    Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wpis do krajowego rejestru sądowego – kserokopia poświadczona „za zgodność  z oryginałem” przez pracownika Urzędu

-    Kopia umowy na przyjmowanie odpadów przez wysypisko względnie przedsiębiorcę zajmującego się odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów (dot. odbioru odpadów komunalnych) albo odbiór ścieków przez stację zlewną

-    Kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów przeznaczonych do wykonywania działalności objętej wnioskiem – poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez pracownika Urzędu

-    Udokumentowanie prawa do terenu służącego do parkowania samochodów specjalistycznych

-    Aktualny cennik świadczonych usług

Do wglądu dokumenty wymagające poświadczenia „za zgodność z oryginałem”

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Nie dotyczy

Opłaty

Opłata skarbowa:

§  za wydaną decyzję – 107,00 zł

Termin załatwienia sprawy 

Do 30 dni

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Pozostałe Informacje

Kopie dokumentów, załączane do wniosku należy przygotować wcześniej przedkładając ich oryginały w pokoju nr 20.

Dokumenty poświadczające prowadzoną działalność gospodarczą muszą być aktualne, tzn. poświadczenie z 3 ostatnich miesięcy.

Firmy nie posiadające zezwolenia na transport odpadów komunalnych wydanego przez Starostę nie otrzymają zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2021-12-01 12:32
  • |
  • Licznik odwiedzin: 9 812 450