Urząd Stanu Cywilnego


Karta Usługi
Nr USC/1

ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r., poz. 1741 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. : Dz.U. z 2015 r., poz.2082 ).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. : Dz.U. z 2015 r. poz. 783.).
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 stycznia 2015 r., w sprawie wzoru karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz.U. z 2015 r., poz. 171).
5.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r., w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 194).
6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r., w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 204).
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r., w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 225).

Komórka

odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Kolbuszowej

ul. Obrońców Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Anna Pastuła -Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Ewa Gul-Czachor -Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

parter, pok. nr. 3 tel. 22 71 513 wew.126 e- mail: usc@kolbuszowa.pl

Sposób załatwienia sprawy

W momencie zgłoszenia urodzenia dziecka zostaje sporządzony akt urodzenia dziecka i osoba zgłaszająca otrzymuje jeden bezpłatny odpis skrócony aktu urodzenia.

Wymagane

dokumenty

1. Ważne dowody osobiste matki i ojca dziecka.
2. Jeżeli zgłoszenia urodzenia dokonuje inna osoba niż rodzic dziecka – stosowne pełnomocnictwo udzielone przez rodzica lub rodziców dziecka.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wzór pełnomocnictwa  - druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl  w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 3 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

1. Rejestracja urodzenia nie podlega opłacie skarbowej.
2. Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17,00 zł.
3. Każdy kolejny egzemplarz odpisu skróconego aktu urodzenia - 22 zł.
(Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego, parter, pok. nr 5 lub na konto Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej nr 20918000082001000177920001)

Termin załatwienia sprawy

W momencie zgłoszenia urodzenia dziecka zostaje sporządzony akt urodzenia dziecka i osoba zgłaszająca otrzymuje jeden bezpłatny odpis skrócony aktu urodzenia.

Tryb odwoławczy

Pozostałe Informacje

1. Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w urzędzie stanu cywilnego ze względu na miejsce urodzenia dziecka w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia.
2. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie powinno nastąpić w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.
3. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, aktu zgonu nie sporządza się, a sporządza się akt urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe .
4. Jeżeli nie dokonano zgłoszenia urodzenia w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia lub w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza z urzędu akt urodzenia na podstawie karty urodzenia albo karty martwego urodzenia, z adnotacją o sporządzeniu aktu z urzędu, oraz informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu.
5. Zgłoszenia urodzenia dokonują matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.
6. Zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika
7.Osoba zgłaszająca urodzenie składa oświadczenie o wyborze nie więcej niż dwóch imion dla dziecka. Wybrane imię lub imiona nie mogą być zamieszczone w akcie urodzenia w formie zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego. Niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci.
Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia lub imion dziecka, jeżeli wybrane imię lub imiona są w formie zdrobniałej lub mają charakter ośmieszający lub nieprzyzwoity lub nie wskazują na płeć dziecka, kierując się powszechnym znaczeniem imienia, i wybiera dziecku imię z urzędu, w formie decyzji administracyjnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, z adnotacją zamieszczoną w akcie urodzenia o wyborze imienia z urzędu.
8. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.
9. Odpis skrócony aktu urodzenia jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji osobie zgłaszającej urodzenie.
10. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia występuje o nadanie numeru
PESEL i powiadamia osobę o nadaniu tego numeru.
11. Zameldowanie dziecka urodzonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na pobyt stały lub czasowy następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia.

Zalączniki:


Karta Usługi
Nr USC/2

ZGŁOSZENIE ZGONU

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r., poz. 1741 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. : Dz.U. z 2015 r. poz. 738 .).
3.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r., w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 194).
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r., w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 204).
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r., w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 225).
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r., w sprawie wzoru karty zgonu (Dz.U. z 2015 r., poz. 231). 

Komórka

odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Kolbuszowej

ul. Obrońców Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Anna Pastuła Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Ewa Gul - Czachor Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

parter, pok. nr 3 tel. 22 71 513 wew.126 e-mail: usc@kolbuszowa.pl

Sposób załatwienia sprawy

Sporządzenie aktu zgonu

Wymagane

dokumenty

1. Karta zgonu stwierdzająca zgon wydana przez lekarza.
2. Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku cudzoziemca).
3. Pełnomocnictwo – w przypadku rejestracji zgonu przez pełnomocnika.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

 

Opłaty

1. Sporządzenie aktu zgonu - bez opłat. Osoba zgłaszająca zgon otrzymuje jeden bezpłatny odpis skrócony aktu zgonu.
2. Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17,00 zł.
3. Każdy kolejny egzemplarz odpisu skróconego aktu zgonu - 22 zł.
(Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego, parter, pok. nr 5 lub na konto Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej nr 20918000082001000177920001)

Termin załatwienia sprawy

Zgłoszenie zgonu następuje przez złożenie kierownikowi urzędu stanu cywilnego karty zgonu w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu. Odpis skrócony aktu zgonu osoba zgłaszająca otrzymuje bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia.

Tryb odwoławczy

Pozostałe Informacje

1. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od daty sporządzenia karty zgonu.
2. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenia dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.
3. Odpis skrócony aktu zgonu jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji osobie zgłaszającej zgon.
4. Zgłoszenie zgonu zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej.

Karta Usługi
Nr USC/3

TRANSKRYPCJA AKTÓW STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONYCH ZA GRANICĄ

Podstawa prawna


1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r., poz. 1741 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy  (tekst jedn. : Dz.U. z 2015 r., poz.2082 t .j.).
3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz.121 – z późn. zm.).
4. Prawo prywatne międzynarodowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r., Nr 80, poz. 432 z późn. zm.).
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. : Dz.U. z 2015 r. poz. 738 ).
6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r., w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 194).
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r., w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 204).
8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r., w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 225).

Komórka

odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Kolbuszowej

ul. Obrońców Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Anna Pastuła Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Ewa Gul-Czachor Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Parter, pok. nr 3 tel. 22 71 513 wew.126, e-mail: usc@kolbuszowa.pl

Sposób załatwienia sprawy

Transkrypcji aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą dokonuje się w formie czynności materialno – technicznej.
Przeniesienie do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego i wydanie jego odpisu zupełnego.
Decyzja administracyjna w przypadku odmowy przeniesienia zagranicznego aktu w trybie transkrypcji do rejestru stanu cywilnego.

Wymagane

dokumenty

Osoba składająca wniosek o transkrypcję aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą powinna przedłożyć następujące dokumenty :
1. Wniosek o transkrypcję aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą.
2. Ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
3. Oryginalny zagraniczny odpis aktu stanu cywilnego.
4.Urzędowe tłumaczenie w/w dokumentu dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Dokumenty w języku obcym przedkłada się Kierownikowi USC z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:
1) tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
2) tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
3) konsula.
Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:
1) dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;
2) dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.
W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Stosowne pełnomocnictwo – w przypadku gdy wnioskodawcy działają przez pełnomocnika.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wniosek o wpis aktu do polskich ksiąg stanu cywilnego - druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl  w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 3 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

1. Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego przeniesionego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego - 50,00 zł.
2. Opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa – 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
 (Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego, parter, pok. nr 5 lub na konto Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej nr 20918000082001000177920001)

Termin załatwienia sprawy

Od dnia złożenia kompletnego wniosku bez zbędnej zwłoki. Transkrypcji dokonuje wybrany przez wnioskodawcę Kierownik USC.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Pozostałe Informacje

1.Wniosek do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego o dokonanie transkrypcji może złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji, lub inna osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji, lub interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.
2. Jeżeli zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający zawarcie małżeństwa nie zawiera zapisu o oświadczeniu małżonków w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenia w składanym wniosku o transkrypcję , albo w każdym czasie złożyć je do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał transkrypcji. W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa
3. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału tłumacza przysięgłego języka, którym ta osoba się posługuje.
4. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie; z kolei, jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

ZAŁĄCZNIKI:

Karta Usługi
Nr USC/4

WYDAWANIE ODPISÓW I ZAŚWIADCZEŃ Z KSIĄG STANU CYWILNEGO

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.-Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014r. poz..1741 z późn. zm. ).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity Dz.U. 2015r., poz 783).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jedn. Dz.U.2016r., poz.23 .).

Komórka

odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Kolbuszowej

ul. Obrońców Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Anna Pastuła Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Ewa Gul-Czachor Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

parter, pok. nr 3 tel. 22 71 513 wew.126 e-mail: usc@kolbuszowa.pl

Sposób załatwienia sprawy

 • wydanie odpisów skróconych i zupełnych aktów stanu cywilnego
 • wydanie zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku
 • wydanie zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego

Wymagane

dokumenty

1. Wniosek o wydanie odpisu skróconego / zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu.
2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
3. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 3 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Opłacie skarbowej podlega:

 • wydanie odpisu skróconego 22 zł
 • wydanie odpisu zupełnego 33 zł
 • wydanie zaświadczenia o dokonanych wpisach lub ich braku w księgach stanu cywilnego oraz za zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 24 zł
 • od pozostałych zaświadczeń 26 zł
(Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego, parter, pok. nr 5 lub na konto Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej nr 20918000082001000177920001)

Termin załatwienia sprawy

Kierownik urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego, dokonuje przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w przypadku złożenia wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczeń, o których mowa powyżej, albo w przypadku dokonywania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, dla której akt stanu cywilnego jest niezbędny.

Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczeń został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego, dokonuje on przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w terminie umożliwiającym wydanie odpisu lub zaświadczenia w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczeń został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, przeniesienia

aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie umożliwiającym wydanie odpisu lub zaświadczenia w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

W przypadku dokonywania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, do której jest niezbędny akt stanu cywilnego, przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się niezwłocznie.

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania odpisów i zaświadczeń następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Pozostałe Informacje

Określenie uprawnienia do otrzymania dokumentu:

 1. osoba, której akt dotyczy
 2. brat, siostra
 3. córka, syn
 4. matka, ojciec
 5. żona, mąż
 6. wnuki
 7. babka, dziadek
 8. pełnomocnik (posiadający stosowne pełnomocnictwo)

Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o dokonanych w księdze stanu cywilnego wpisach lub o ich braku, zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego, zaświadczenia o stanie cywilnym oraz inne zaświadczenia dotyczące urzędowego potwierdzenia określonych faktów, np. zaświadczenie o wyznaczonej dacie ślubu.

Podmioty uprawnione do uzyskania odpisów i zaświadczeń: osoba, której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy oraz inne osoby, które wykażą interes prawny.

Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu lub okazaniem potwierdzonego przez sąd pozwu sądowego względnie zawiadomienia organu administracyjnego o toczącym się postępowaniu.

ZAŁĄCZNIKI:

Karta Usługi
Nr USC/5

ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r., poz. 1741 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. : Dz.U. z 2015 r., poz. 2082 ).
3. Prawo prywatne międzynarodowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r., Nr 80, poz. 432 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. : Dz.U. z 2015 r. poz. 783).
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r., w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 194).
6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r., w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 204).
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r., w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 225).

Komórka

odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Kolbuszowej

ul. Obrońców Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Anna Pastuła Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Ewa Gul-Czachor Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

parter, pok. nr 3 tel. 22 71 513 wew.126, e-mail: usc@kolbuszowa.pl

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo.

Wymagane

dokumenty

1. Podanie o wydanie zaświadczenia.
2. Dokument tożsamości:
-dowód osobisty lub paszport
3. Pisemne zapewnienie, że wnioskodawca „nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" złożone przed kierownikiem USC
4. Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.
5. Jeżeli wnioskodawca nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim, potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 3 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

1. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 38,00 zł.
(Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego, parter, pok. nr 5 lub na konto Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej nr 20918000082001000177920001)

Termin załatwienia sprawy

Zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granica, wydaje się w dniu złożenia przed Kierownikiem USC przez osobę której zaświadczenie dotyczy pisemnego zapewnienia o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie traci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego wydania.

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia osoba zainteresowana może wystąpić w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma do Sądu Rejonowego w Kolbuszowej za pośrednictwem Kierownika USC

Pozostałe Informacje

1. Jeżeli małżeństwo ma być zawarte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przez obywatela polskiego lub cudzoziemca, którego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe, możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego, mogą oni otrzymać zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim mogą zawrzeć małżeństwo.
2. Zaświadczenie zachowuje ważność przez 6 miesięcy od daty wydania.
3. Zaświadczenie wydaje kierownik USC wybrany przez wnioskodawcę.
4. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.
5. Akty stanu cywilnego, ich odpisy i inne dokumenty wystawione w języku obcym, składane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w związku z dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego powinny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez:
1) tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
2) tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
3) konsula.
Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:
1) dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;
2) dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.
W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

ZAŁĄCZNIK:

Karta Usługi
Nr USC/6

SPROSTOWANIE AKTÓW STANU CYWILNEGO

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r., poz. 1741 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. : Dz.U. z 2015 r. poz. 783– z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r., w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 194).
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r., w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 204).
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r., w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 225).

Komórka

odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Kolbuszowej

ul. Obrońców Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Anna Pastuła Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Ewa Gul-Czachor Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

parter, pok. nr 3 tel. 22 71 513 wew.126, e-mail: usc@kolbuszowa.pl

Sposób załatwienia sprawy

Sprostowanie  treści aktu stanu cywilnego dokonuje się w formie czynności materialno – technicznej.
Dołączenie wzmianki dodatkowej do sprostowanego aktu stanu cywilnego.

Wymagane

dokumenty

1. Wniosek
2. Dokument tożsamości strony
-dowód osobisty lub paszport
3. Pełnomocnictwo strony pisemne lub w formie dokumentu elektronicznego oraz dokument tożsamości pełnomocnika - jeżeli w imieniu zainteresowanych występuje pełnomocnik.
4. Wnioskując o sprostowanie aktu stanu cywilnego na podstawie materiałów archiwalnych, do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis, albo uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów.
5. Wnioskując o sprostowanie aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, należy przedłożyć stosowny dokument jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego lub inny dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli zawiera on dane, które podlegają sprostowaniu, stwierdza zdarzenie wcześniejsze i dotyczy tej samej osoby lub jej wstępnych.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wniosek - druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 3 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

1. Opłata skarbowa za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku sprostowania dokonanego na wniosek - 39,00 zł.
2. Opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa - 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
(Opłate skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego, parter, pok. nr 5 lub na konto Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej nr 20918000082001000177920001)

Termin załatwienia sprawy

Od dnia złożenia kompletnego wniosku bez zbędnej zwłoki. Sprostowania dokonuje Kierownik USC który sporządził dany akt.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi sie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Pozostałe Informacje

1) Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego, podlega sprostowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który go sporządził.
2) Sprostowanie aktu stanu cywilnego może być dokonane na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego, lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny wydanego w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli zawierają one dane, które podlegają sprostowaniu, stwierdzają zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych.
3) Sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora, w formie czynności materialno-technicznej.
4) Jeżeli sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu lub na wniosek innej osoby niż ta, której akt dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia tę osobę o zamiarze sprostowania lub o złożeniu wniosku o sprostowanie aktu stanu cywilnego.
5). Jeżeli sprostowania aktu małżeństwa dokonuje się na wniosek jednego z małżonków, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia o złożeniu wniosku drugiego małżonka.
6). Istnieje możliwość działania strony przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust.1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
7). Zgodnie z art. 31 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:
1. tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
2. tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
3. Konsula
Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:
1. dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;
2. dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawiciela przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

ZAŁĄCZNIK:

Karta Usługi
Nr USC/7

UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r., poz. 1741 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. : Dz.U. z 2015 r. poz. 783.).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r., w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 194).
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r., w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 204).
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r., w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 225).

Komórka

odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Kolbuszowej

ul. Obrońców Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Anna Pastuła Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Ewa Gul-Czachor Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

parter, pok. nr 3 tel. 22 71 513 wew.126, e-mail: usc@kolbuszowa.pl

Sposób załatwienia sprawy

Uzupełnienia treści aktu stanu cywilnego dokonuje się w formie czynności materialno – technicznej.
Dołączenie wzmianki dodatkowej do uzupełnionego aktu stanu cywilnego.

Wymagane

dokumenty

1. Wniosek
2. Dokument tożsamości strony
-dowód osobisty lub paszport
3. Pisemne lub w formie dokumentu elektronicznego pełnomocnictwo strony oraz dokument tożsamości pełnomocnika - jeżeli w imieniu zainteresowanych występuje pełnomocnik.
4. Wnioskując o uzupełnienie aktu stanu cywilnego na podstawie materiałów archiwalnych, do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis lub reprodukcję uwierzytelnioną z tych materiałów.
5. Wnioskując o uzupełnienie aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, należy przedłożyć stosowny dokument, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego lub inny dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli stwierdza zdarzenie wcześniejsze i dotyczy tej samej osoby lub jej wstępnych.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wniosek dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 3 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

1. Opłata skarbowa za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku uzupełnienia dokonanego na wniosek - 39,00 zł.
2. Opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa - 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo, gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
(Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego, parter, pok. nr 5 lub na konto Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej nr 20918000082001000177920001)

Termin załatwienia sprawy

Od dnia złożenia kompletnego wniosku bez zbędnej zwłoki . Uzupełnienia dokonuje Kierownik USC który sporządził dany akt.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi sie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Kierownika USC w Kolbuszowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Pozostałe Informacje

1) Akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych, uzupełnia kierownik urzędu stanu cywilnego, który go sporządził, na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny.
2) Uzupełnienia aktu stanu cywilnego można dokonać na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego, lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny wydanego w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej osoby lub jej wstępnych.
3) Uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora, w formie czynności materialno-technicznej.
4) Jeżeli uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu lub na wniosek innej osoby niż ta, której akt dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia tę osobę o zamiarze uzupełnienia lub złożeniu wniosku o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.
5) Jeżeli uzupełnienia aktu małżeństwa dokonuje się na wniosek jednego z małżonków, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia o złożeniu wniosku drugiego małżonka.
6) Istnieje możliwość działania strony przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust.1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
7) Zgodnie z art. 31 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:
1. tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
2. tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
3. konsula.
Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:
1. dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;
2. dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawiciela przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

ZAŁĄCZNIK:

Karta Usługi
Nr USC/8

ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.-Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014r. poz.1741 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jedn. Dz.U. 2015 poz.783).
3.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U.2016r. poz.23 .)

Komórka

odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Kolbuszowej

ul. Obrońców Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Anna Pastuła Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Ewa Gul-Czachor Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

parter, pok. nr 3 tel. 22 71 513 wew.126, e-mail: usc@kolbuszowa.pl

Sposób załatwienia sprawy

- Odtworzenia treści aktu stanu cywilnego dokonuje się w formie czynności materialno – technicznej.
- Zamieszczenie w rejestrze stanu cywilnego odtworzonego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego oraz wydanie jego odpisu zupełnego.

Wymagane

dokumenty

 1. Odtworzenie treści polskich aktów stanu cywilnego
  Podanie wraz z oświadczeniem strony, że dotychczas nie występowała z wnioskiem o odtworzenie aktu do urzędów stanu cywilnego na terenie Polski.
  2. Dokument tożsamości.
  - dowód osobisty lub paszport
  3. Dowody ( przede wszystkim dokumenty) potwierdzające fakt powstania i treść aktu, który ma być odtwarzany,
  4. Pełnomocnictwo- w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.
  5. Oświadczenie o wyborze nazwiska (załącznik nr 1 do procedury SC-8) w sytuacji, gdy odtwarzany akt małżeństwa nie zwiera nazwisk małżonków noszonych po zawarciu małżeństwa oraz nazwisk dzieci.
  II. Odtworzenie treści zagranicznych aktów stanu cywilnego
  1. Podanie wraz z oświadczeniem strony, że dotychczas nie występowała z wnioskiem o odtworzenie aktu do urzędów stanu cywilnego na terenie Polski.
  2. Dokument tożsamości.
  - dowód osobisty lub paszport
  3. Dowody (przede wszystkim dokumenty ) potwierdzające fakt powstania i treść aktu, który ma być odtwarzany. Akty stanu cywilnego, ich odpisy i inne dokumenty wystawione w języku obcym, składane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w związku z dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego powinny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub konsula. Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula oraz dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski. Nie podlegają tłumaczeniu odpisy aktów stanu cywilnego z dnia 8 września 1976 r.
  3. Pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.
  4. Dowód osobisty w przypadku odtworzenia treści aktu zgonu.
 2. W przypadku odtworzenia aktu małżeństwa, gdy wnioskodawcy działają przez pełnomocnika – oświadczenia o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa, złożone przed polskim konsulem przez osoby, których transkrybowany akt małżeństwa dotyczy.
  Jeżeli wnioskodawcy stawiają się osobiście w siedzibie USC w Kolbuszowej, oświadczenia o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa składają przed Kierownikiem USC w Kolbuszowej.
  6. W przypadku gdy wnioskodawcy działają przez pełnomocnika – kserokopie dokumentów tożsamości (dowód osobisty, paszport) osób, których odtwarzany akt urodzenia lub małżeństwa dotyczy – chyba że osoba, której odtwarzany akt stanu cywilnego dotyczy, nie posiada żadnego dokumentu tożsamości, np. małoletnie dziecko.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wniosek o odtworzenie  aktu stanu cywilnego druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 3
w Urzędzie Miejskim

Opłaty

1. Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego odtworzonego aktu stanu cywilnego – 39,00 zł.
2. Opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa – 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
 3. Wydanie odpisu skróconego aktu stanu cywilnego - 22 zł.
(Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego, parter, pok. nr 5 lub na konto Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej nr 20918000082001000177920001)

Termin załatwienia sprawy

Od dnia złożenia kompletnego wniosku bez zbędnej zwłoki. Odtworzenia dokonuje wybrany przez wnioskodawcę Kierownik USC.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi sie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Pozostałe Informacje

 1. Wniosek o odtworzenie treści polskiego jak i zagranicznego dokumentu stanu cywilnego może złożyć do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego osoba, której dokument potwierdzający zdarzenie dotyczy, lub inna osoba ze względu na interes prawny, lub osoba, która wykaże interes faktyczny w odtworzeniu dokumentu potwierdzającego zgon.
2. Wniosek w sprawie odtworzenia treści zagranicznego aktu stanu cywilnego rozpatruje wybrany kierownik urzędu stanu cywilnego, do którego podanie zostało złożone. Wniosek dotyczący odtworzenia polskiego aktu stanu cywilnego rozpatruje kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt stanu cywilnego lub jest właściwy do przechowywania księgi, w której akt był sporządzony.
3. W sytuacji odtwarzania treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego zawarcie małżeństwa, a jest brak oświadczenia małżonków w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, oświadczenia takie małżonkowie mogą złożyć w składanym wniosku, albo w każdym czasie do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał odtworzenia. W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.
4. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału tłumacza przysięgłego języka, którym ta osoba się posługuje.
5. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie; z kolei, jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

ZAŁĄCZNIKI:

Karta Usługi
Nr USC/9

REJESTRACJA URODZEŃ, MAŁŻEŃSTW, ZGONÓW KTÓRE NASTĄPIŁY ZAGRANICĄ I NIE ZOSTAŁY ZAREJESTROWANE

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r., poz. 1741 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. : (tekst jedn. : Dz.U. z 2015 r., poz.2082 ).
3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz.121 – z późn. zm.).
4. Prawo prywatne międzynarodowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r., Nr 80, poz. 432 z późn. zm.).
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. : Dz.U. z 2015 r. poz.  783).

Komórka

odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Kolbuszowej

ul. Obrońców Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Anna Pastuła Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Ewa Gul-Czachor Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

parter, pok. nr 3 tel. 22 71 513 wew.126, e-mail: usc@kolbuszowa.pl

Sposób załatwienia sprawy

Urodzenie, zawarcie małżeństwa lub zgon , które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego można zarejestrować w polskich księgach stanu cywilnego -wydanie decyzji dot. sporządzenia aktu stanu cywilnego

Wymagane

dokumenty

1. Dokument tożsamości.
-dowód osobisty lub paszport
2. Podanie wraz z oświadczeniem strony, że dotychczas nie występowała z wnioskiem o zarejestrowanie zdarzenia do urzędów stanu cywilnego na terenie Polski.
3. Dowody: dokumenty ( dotyczące odpowiednio urodzenia, małżeństwa, zgonu ) wydane przez właściwy podmiot zagraniczny potwierdzające to zdarzenie oraz dane, które powinny być wpisane do polskiego aktu.
4. Akty stanu cywilnego, ich odpisy i inne dokumenty wystawione w języku obcym, składane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w związku z dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego powinny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub konsula. Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula oraz dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski. Nie podlegają tłumaczeniu odpisy aktów stanu cywilnego wydane na druku wielojęzycznym sporządzone zgodnie z Konwencja Wiedeńską z dnia 8 września 1976 r.
5. Pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika
6. Dowód osobisty oraz książeczkę wojskową osoby zmarłej (jeśli posiadała) w przypadku rejestracji zgonu.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

 

Opłaty

1. Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu jego rejestracji - 39,00 zł.
2. Opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa – 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
(Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego, parter, pok. nr 5 lub na konto Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej nr 20918000082001000177920001)

Termin załatwienia sprawy

Od dnia złożenia kompletnego wniosku bez zbędnej zwłoki. Rejestracji  dokonuje wybrany przez wnioskodawcę Kierownik USC

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Pozostałe Informacje

1. Wniosek o rejestrację zdarzenia do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego może złożyć osoba, której zdarzenie dotyczy, lub jej przedstawiciel ustawowy, inna osoba, która wykaże interes prawny w rejestracji zdarzenia lub interes faktyczny w rejestracji zgonu.
2. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału tłumacza przysięgłego języka, którym ta osoba się posługuje.
3. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie; z kolei, jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Karta Usługi
Nr USC/10

OŚWIADCZENIE O ZMIANIE IMIENIA DZIECKA

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.
2014r. ,poz.1741 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy  (tekst jedn.: Dz.U. z 2015r.  , poz.2082 ).
3. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( Dz.U. z 2010 r. Nr 217,poz. 1427 ze zm.) 

Komórka

odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Kolbuszowej

ul. Obrońców Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Anna Pastuła Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Ewa Gul-Czachor Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

parter,pok.nr 3 tel. 22 71 513 wew.126, e-mail: usc@kolbuszowa.pl

Sposób załatwienia sprawy

Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia (w formie protokołu).

Wymagane

dokumenty

1. Podanie
2. Dokumenty tożsamości rodziców dziecka:
-dowód osobisty lub paszport

Numery wzorów formularzy dokumentów i miejsce ich udostępnienia

 

Opłaty

Opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia (imion) dziecka - 11,00 zł.

(Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego, parter, pok. nr 5 lub na konto Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej nr 20918000082001000177920001)

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy

Odwołanie w sprawie odmowy wpisania do aktu urodzenia imion wskazanych przez rodziców wnosi sie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Pozostałe Informacje

1. Rodzice dziecka mogą złożyć przed wybranym kierownikiem lub polskim konsulem oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka zamieszczonych w akcie urodzenie w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia.
2. Oświadczenie składają oboje rodzice dziecka lub matka dziecka, w stosunku do którego ojcostwo nie zostało ustalone.
3. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.

Karta Usługi
Nr USC/11

NADANIE DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI/ŻONY OJCA

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U., poz.1741 z późn.zm.).
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz.2082 ).
3. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.2010.217.1427 ze zm.) 

Komórka

odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Kolbuszowej

ul. Obrońców Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Anna Pastuła Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Ewa Gul-Czachor Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

parter, pok. nr 3 tel. 22 71 513 wew.126, e-mail: usc@kolbuszowa.pl

Sposób załatwienia sprawy

Przyjęcie w formie protokołu oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki/żony ojca

Wymagane

dokumenty

Do wglądu: dokumenty tożsamości matki dziecka i jej męża.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

 

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Pozostałe Informacje

 1. Jeżeli matka/ojciec małoletniego dziecka zawarła/zawarł małżeństwo z mężczyzną/kobietą, który/-a nie jest ojcem/matką tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko.
 2. Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca lub matki utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca.
 3. Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, można złożyć przed każdym kierownikiem USC na terenie RP.
 4. Oświadczenie takie muszą złożyć małżonkowie wspólnie.
 5. Jeżeli dziecko, któremu ma być nadane nazwisko męża matki ukończyło lat 13, do ważności tej czynności potrzebna jest jego zgoda wyrażona osobiście.

Karta Usługi
Nr USC/12

OŚWIADCZENIE O UZNANIU OJCOSTWA

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.
  2014r, poz. 1741 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz.U. z 2015r. , poz.2082 ).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jedn. Dz.U. 2015, poz. 783)

Komórka

odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Kolbuszowej

ul. Obrońców Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Anna Pastuła Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Ewa Gul-Czachor Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

parter, pok nr 3 tel. 22 71 513 wew.126, e-mail: usc@kolbuszowa.pl

Sposób załatwienia sprawy

Sporządzenie protokołu przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa

Wymagane

dokumenty

 1. Prawomocne postanowienie sądu o zaprzeczeniu ojcostwa w przypadku, gdy w sporządzonym już akcie urodzenia dziecka został wpisany jako ojciec - mąż matki, nie będący ojcem biologicznym dziecka.
 2. 2. W przypadku uznania ojcostwa w stosunku do dziecka poczętego, kobieta dodatkowo składa zaświadczenie lekarskie o wysokości ciąży.
 3. 3. Do wglądu: dokumenty tożsamości rodziców.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

 

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy

Jeżeli kierownik USC odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, nie później niż w terminie 7 dni na piśmie powiadamia mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka, i matkę dziecka o przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.

Pozostałe Informacje

 1. Uznanie ojcostwa może nastąpić, jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki (czyli po upływie trzystu dni od zgonu męża matki bądź od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądowego ustalającego rozwód, unieważnienie lub separację małżeństwa).
 2. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.
 3. Można uznać ojcostwo dziecka: małoletniego oraz nie narodzone, jeżeli zostało poczęte.
 4. Uznanie ojcostwa dziecka może nastąpić przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed sądem opiekuńczym, a za granicą - przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego przynajmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim.
 5. W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu ojca lub dziecka, uznanie może nastąpić także przed notariuszem, wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta, starostą, marszałkiem województwa, sekretarzem powiatu albo gminy.

Karta Usługi
Nr USC/13

POWRÓT MAŁŻONKA ROZWIEDZIONEGO DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.-Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014r, poz.1741 z późn. zm. ).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jedn. .Dz.U. 2015 poz.783).

Komórka

odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Kolbuszowej

ul. Obrońców Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Anna Pastuła Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Ewa Gul-Czachor Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

parter,pok.nr 3 tel. 22 71 513 wew.126, e-mail: usc@kolbuszowa.pl

Sposób załatwienia sprawy

Przyjęcie oświadczenia o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Wymagane

dokumenty

Sporządzenie protokołu o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa. Dołączenie do aktu małżeństwa wzmianki dodatkowej o nazwisku rozwiedzionego małżonka.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

 

Opłaty

Opłata skarbowa wynosi – 11zł
(Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego, parter, pok. nr 5 lub na konto Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej nr 20918000082001000177920001)

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Kierownika USC w Kolbuszowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Pozostałe Informacje

1. Oświadczenie można złożyć do 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu przed Kierownikiem USC w Polsce, a za granicą przed Konsulem Rzeczypospolitej Polskiej. Po upływie tego terminu powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa możliwy jest wyłącznie w trybie administracyjnej zmiany nazwiska.
Wzmianka w akcie małżeństwa zamieszczana jest niezwłocznie po złożeniu oświadczenia, jeżeli małżeństwo zarejestrowane jest w Kolbuszowej. W sytuacji, gdy małżeństwo zawarte było w innej miejscowości, protokół przyjęcia oświadczenia przesyłany jest w terminie 1 dnia roboczego od dnia sporządzenia tego protokołu do właściwego USC, w celu dołączenia do aktu małżeństwa wzmianki dodatkowej o nazwisku rozwiedzionego małżonka.
2. W przypadku, gdy akt małżeństwa nie został sporządzony w USC w Kolbuszowej oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa będzie możliwe po niezwłocznym wprowadzeniu aktu małżeństwa do rejestru stanu cywilnego przez właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego.
Dowodem rozwiązania małżeństwa może być również prawomocne orzeczenie sądu o rozwodzie.
3. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału tłumacza przysięgłego języka, którym ta osoba się posługuje.

Karta Usługi
Nr USC/14

ZAŁATWIENIE SPRAW ZWIĄZANYCH Z ZAWARCIEM I REJESTRACJĄ MAŁŻEŃSTWA ZAWARTEGO W FORMIE WYZNANIOWEJ ZE SKUTKIEM CYWILNO-PRAWNYM

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.
  poz.1741 zpóźn.zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U. 2015r. poz.783).
 3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. : Dz.U. z 2015 r., poz.2082 ).
 4. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 ze zm.)  

Komórka

odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Kolbuszowej

ul. Obrońców Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Anna Pastuła Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Ewa Gul-Czachor Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

parter, pok. nr 3 tel. 22 71 513 wew.126, e-mail: usc@kolbuszowa.pl

Sposób załatwienia sprawy

- Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa lub odmowa wydania zaświadczenia.
-  Sporządzenie aktu lub odmowa sporządzenia aktu małżeństwa

Wymagane

dokumenty

I. Zgłoszenie zamiaru zawarcia związku małżeńskiego
1. Dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrzeć związek małżeński (nupturientów).
-dowód osobisty lub paszport
2. Pisemne zapewnienie nupturienta, że „nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" złożone przed kierownikiem USC.
3. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
4. Obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
5. Dokumentami potwierdzającymi ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa są w szczególności:
odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka;
- odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie;
- odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa;
- odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego nieistnienie małżeństwa.
6. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:
1) zapewnienie;
2) odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;
3) dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.
II. Rejestracji małżeństwa dokonuje kierownik USC według miejsca zawarcia małżeństwa na podstawie zaświadczenia przekazanego przez duchownego.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Opłaty

1. Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł.
2. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej za sporządzenie aktu małżeństwa zawartego w Kolbuszowej należy dokonywać na rachunek bankowy
(Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego, parter, pok. nr 5 lub na konto Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej nr 20918000082001000177920001)
3. Jeżeli związek małżeński jest zawierany na terenie inne gminy opłatę skarbową należy wnieść do organu właściwego ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa.

Termin załatwienia sprawy

W ciągu 7 dni wydane zostanie zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Tryb odwoławczy

Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma(odpowiednio) o odmowie wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa lub sporządzenia aktu małżeństwa może wystąpić do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego o rozstrzygnięcie. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika USC.

Pozostałe Informacje

1. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydaje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wybrany przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo. Zaświadczenie traci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego wydania.
2. Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa można złożyć przed każdym kierownikiem USC w Polsce, a za granicą przed polskim konsulem. Konsul może przyjąć również zapewnienie w przypadku gdy małżeństwo ma być zawarte przez obywatela polskiego i cudzoziemca, jeżeli cudzoziemiec przedłoży konsulowi dodatkowo dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Zapewnienie jest ważne przez 6 miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.
3. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.
4. Akty stanu cywilnego, ich odpisy i inne dokumenty wystawione w języku obcym, składane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w związku z dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego powinny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez:
1) tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
2) tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
3) konsula.
Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:
1) dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;
2) dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.
W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Nie podlegają tłumaczeniu odpisy aktów stanu cywilnego wydane na druku wielojęzycznym sporządzone zgodnie z Konwencją Wiedeńską z dnia 8 września 1976 r.
5. Odpis skrócony aktu małżeństwa jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji aktu małżeństwa.

Karta Usługi
Nr USC/15

AKT MAŁŻEŃSTWA – PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA O WSTĄPIENIU W ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI PRZED KIEROWNIKIEM USC

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.
  poz.1741 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( teks jedn.Dz.U. 2015 poz.783 ).
 3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. : Dz.U. z 2015 r., poz.2082 t.j.).
 4. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 ze zm.)  

Komórka

odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Kolbuszowej

ul. Obrońców Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Anna Pastuła Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Ewa Gul-Czachor Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

parter, pok.nr 3 tel. 22 71 513 wew.126, e-mail: usc@kolbuszowa.pl

Sposób załatwienia sprawy

- Sporządzenie aktu małżeństwa.
- Ślub cywilny można zawrzeć w każdym USC, bez względu na miejsce zamieszkania narzeczonych.
- Formalności związane ze zgłoszeniem zamiaru zawarcia małżeństwa, odebranie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz ustaleniem terminu ślubu wymagają osobistego stawiennictwa narzeczonych.

Jeżeli zachodzą uzasadnione przyczyny, kierownik urzędu stanu cywilnego może przyjąć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC.
Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Wymagane

dokumenty

1. Dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrzeć związek małżeński (nupturientów):
-dowód osobisty lub paszport
2. Pisemne zapewnienie nupturienta, że „nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" złożone przed kierownikiem USC.
3. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
4. Jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński ma być złożone przez pełnomocnika, osoba zamierzająca wstąpić w związek małżeński przedkłada również zezwolenie sądu na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym i wymieniać osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte.
5. Obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
6. Dokumentami potwierdzającymi ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa są w szczególności:
- odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka;
- odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie;
- odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa;
- odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego nieistnienie małżeństwa.
7. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:
1) zapewnienie;
2) odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;
3) dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.
II. Zawarcie związku małżeńskiego
1. Dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport) zawierających związek małżeński.
2. Dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport) dwóch świadków.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

 

Opłaty

1. Za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł.
2. Za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego – 1.000 zł.
3. Za wydanie odpisu skróconego lub wielojęzycznego aktu małżeństwa - 22 zł.
4. Za wydanie odpisu zupełnego aktu małżeństwa – 33 zł.
 (Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego, parter, pok. nr 5 lub na konto Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej nr 20918000082001000177920001)

Termin załatwienia sprawy

Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia złożenia dokumentów (podpisania pisemnych zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa). Z ważnych względów kierownik USC może zezwolić jednak na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu. W tym celu należy złożyć do kierownika wniosek o skrócenie terminu ze szczegółowym uzasadnieniem przyczyny skrócenia terminu.

Tryb odwoławczy

Kierownik USC odmawia udzielenia ślubu cywilnego , gdy stwierdzi, że w świetle prawa polskiego istnieją okoliczności wyłączające zawarcie zamierzonego małżeństwa. Powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma od kierownika USC może wystąpić do Sądu Rejonowego w Kolbuszowej o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę udzielenia ślubu . Prawomocne postanowienie sądu jest wiążące dla kierownika USC.

Pozostałe Informacje

1. Małżeństwo może być zawarte po upływie miesiąca od dnia złożenia przez oboje narzeczonych zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
2. Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa można złożyć przed wybranym kierownikiem USC w Polsce, a za granicą przed polskim konsulem. Konsul może przyjąć również zapewnienie w przypadku, gdy małżeństwo ma być zawarte przez obywatela polskiego i cudzoziemca, jeżeli cudzoziemiec przedłoży konsulowi dodatkowo dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Zapewnienie jest ważne przez 6 miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.
3. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.
4. Akty stanu cywilnego, ich odpisy i inne dokumenty wystawione w języku obcym, składane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w związku z dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego powinny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez:
1) tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
2) tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
3) konsula.
Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:
1) dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;
2) dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.
W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Nie podlegają tłumaczeniu odpisy aktów stanu cywilnego wydane na druku wielojęzycznym sporządzone zgodnie z Konwencją Wiedeńską z dnia 8 września 1976 r.
5. Odpis skrócony aktu małżeństwa jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji aktu małżeństwa.

Karta Usługi
Nr USC/16

SKRÓCENIE TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.
  2014r. poz.1741 z późn.. zm.).
 2. 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy  (tekst jedn. : Dz.U. z 2015r. , poz.2082 ).
 3. 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jedn. Dz.U. 2015 poz.783).

Komórka

odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Kolbuszowej

ul. Obrońców Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Anna Pastuła Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Ewa Gul-Czachor Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

parter, pok. nr 3 tel. 22 71 513 wew.126, e-mail: usc@kolbuszowa.pl

Sposób załatwienia sprawy

Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
Kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na ślub, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

Wymagane

dokumenty

 1. Podanie o skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa - złożone osobiście
  przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.
 2. Do wglądu: dokumenty tożsamości wnioskodawców.
 3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wniosek  dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 3 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Opłata skarbowa wynosi za wydanie decyzji - 39 zł
(Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego, parter, pok. nr 5 lub na konto Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej nr 20918000082001000177920001)

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy

W razie odmowy skrócenia terminu zawarcia związku małżeńskiego – wniosek do Sądu Rejonowego w Kolbuszowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika USC o przyczynach odmowy

Pozostałe Informacje

 

ZAŁĄCZNIK:

Karta Usługi
Nr USC/17

ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (m tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz. 10 .).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. : Dz.U. z 2016 r., poz. 23  .).
3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. : Dz.U. z 2015 r poz.783).

Komórka

odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Kolbuszowej

Obrońców Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Anna Pastuła Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Ewa Gul-Czachor Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

parter,pok.nr 3 tel. 22 71 513 wew.126, e-mail: usc@kolbuszowa.pl

Sposób załatwienia sprawy

Decyzja o zmianie imienia lub (i) nazwiska albo decyzja odmowna o zmianie imienia lub (i) nazwiska.

Wymagane

dokumenty

Wniosek zawierający następujące dane (wzór wniosku stanowi załącznik do procedury):
a) Imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe wnioskodawcy,
b) wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu,
c) Numer PESEL, jeżeli został nadany,
d) Imię (imiona) i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana oraz imiona i nazwiska małoletnich dzieci, na które ma się rozciągać zmiana nazwiska,
e) wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów,
f) adres do korespondencji wnioskodawcy
g) uzasadnienie, tj. ważne powody w rozumieniu ustawy
h) oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.
i) aktualny stan cywilny, tj. kawaler, panna, żonaty, mężatka, rozwiedziony, rozwiedziona, wdowiec, wdowa.
2. Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.
3. Oświadczenie małoletniego dziecka, które ukończyło 13 lat, o wyrażeniu zgody na zmianę jego imienia, jak również zmianę nazwiska, jeżeli:
a) zmiana nazwiska ma dotyczyć dziecka,
b) zmiana nazwiska dziecka ma nastąpić w związku z rozciągnięciem na dziecko zmiany nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców.
Zgoda dziecka na zmianę jego imienia lub (i) nazwiska winna zostać wyrażona osobiście lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.
Dzieci zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Oświadczenie rodzica niebędącego wnioskodawcą o wyrażeniu zgody na zmianę imienia jego małoletniego dziecka oraz zmianę nazwiska, jeżeli:
a) zmiana nazwiska ma dotyczyć tylko dziecka,
b) zmiana nazwiska dziecka ma nastąpić w związku z rozciągnięciem na dziecko zmiany nazwiska lub nazwiska rodowego drugiego rodzica.
Zgoda drugiego z rodziców na zmianę imienia lub (i) nazwiska jego dziecka winna zostać wyrażona osobiście lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu władzy rodzicielskiej rodzica, który nie jest wnioskodawcą albo prawomocne orzeczenie sądu zezwalające na wystąpienie z wnioskiem o zmianę nazwiska lub (i) imienia dziecka.
6. Jeżeli z wnioskiem o zmianę nazwiska lub imienia dziecka występuje opiekun prawny ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub (i) osoba pełniąca obowiązki rodziny zastępczej, do wniosku należy dołączyć:
a) prawomocne postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej lub (i) umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej,
b) prawomocne postanowienie sądu zezwalające na wystąpienie z wnioskiem o zmianę nazwiska lub (i) imienia dziecka do właściwych organów administracyjnych.
7. Inne dokumenty uzasadniające wnioskowaną zmianę imienia/nazwiska.
8. Dowód osobisty lub paszport - do wglądu.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wniosek  dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 3 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

1. Wydanie decyzji administracyjnej o zmianie imienia lub nazwiska - 37 zł.
2. Pełnomocnictwo - 17 zł.
(Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego, parter, pok. nr 5 lub na konto Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej nr 20918000082001000177920001)

Termin załatwienia sprawy

Termin  załatwienia sprawy do 30 dni

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Inne informacje

1. Wniosek o zmianę imienia lub (i) nazwiska mogą złożyć:
a) osoby posiadające obywatelstwo polskie,
b) cudzoziemcy niemający obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli mają w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania,
c) cudzoziemcy, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy.
2. Zmiany imienia lub (i) nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, a w szczególności gdy: wnioskodawca nosi imię lub nazwisko ośmieszające albo nielicujące z godnością człowieka, na imię lub nazwisko używane, albo które zostało bezprawnie zmienione, a także na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.
3. Zmiany nazwiska nie można dokonać w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba, że posiada się członków rodziny o tym nazwisku.
4. Doręczenie może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).
5. Zmiana nazwiska obojga rodziców zawsze rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa.
6. Zmiana nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które pochodzą od tych samych rodziców, pod warunkiem że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje.
7. Wniosek o zmianę nazwiska składa każdy z małżonków oddzielnie zaznaczając w nim o zmianę jakiego nazwiska się ubiega (rodowego czy nabytego).
8. Wniosek o zmianę imienia lub (i) nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
Ustawa przewiduje wyjątek od powyższej zasady:
Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia lub nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, do którego wniosek ma być przekazany.
9. Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega natychmiastowemu wykonaniu.
10. W określonych w ustawie sprawach załatwianych za pośrednictwem konsula nie stosuje się przepisów art. 40 § 4 i 5 Kodeksu postępowania administracyjnego.

ZAŁĄCZNIK:

Karta Usługi
Nr USC/18

UZNANIE WYROKÓW ZAGRANICZNYCH

Podstawa prawna

1.-Art. 1 ust. 1 pkt. a oraz art. 37 i 39 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE 1347/2000).
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.
2014r. poz.1741 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 .).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 783).
4. Art. 1145 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

Komórka

odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Kolbuszowej

ul. Obrońców Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Anna Pastuła Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Ewa Gul-Czachor Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

parter,pok.nr 3  tel. 22 71 513 wew.126, e-mail: usc@kolbuszowa.pl

Sposób załatwienia sprawy

Wniosek o wpisanie wzmianki dodatkowej składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca sporządzenia aktu małżeństwa.

Wymagane

dokumenty

UZNANIE ORZECZENIA DOTYCZĄCEGO ROZWODU/SEPARACJI/UNIEWAŻNIENIA MAŁŻEŃSTWA WYDANEGO PRZEZ SĄD PAŃSTWA OBCEGO NALEŻĄCEGO DO UNII EUROPEJSKIEJ
- wniosek o uznanie orzeczenia,
- oryginał zagranicznego orzeczenia wraz z klauzulą prawomocności,
-  świadectwo określone w art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003,
-oryginał urzędowego tłumaczenia w/w dokumentów dokonanego przez tłumacza przysięgłego lub w przypadku osób będących poza granicami polski przez konsula.
UZNANIE ORZECZENIA SĄDU PAŃSTWA OBCEGO W OPARCIU O PRZEPISY KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (stosuje się do orzeczeń wydanych po 1 lipca 2009 roku
- wniosek o uznanie orzeczenia
- oryginał zagranicznego orzeczenia wraz z APOSTILLE
- dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, chyba że prawomocność orzeczenia wynika z jego treści,
-oryginał urzędowego tłumaczenia w/w dokumentów dokonanego przez polskiego konsula lub na terenie Polski przez tłumacza przysięgłego

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wniosek  dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 3 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Opłacie skarbowej podlega:
- wpisanie wzmianki dodatkowej - 11 zł.
- pełnomocnictwo do wpisaniu zagranicznego aktu, jeśli takie zostało udzielone– 17,00 zł. (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest  podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Termin załatwienia sprawy

Po złożeniu kompletu dokumentów – bez zbędnej zwłoki, a w sprawach skomplikowanych do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy

Odwołania w sprawie odmowy rozpatruje Wojewoda Podkarpacki. Odwołanie wnosi sie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Inne informacje

1. Na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003r. podlegają
 „ uznaniu” i wykonaniu w Polsce orzeczenia państw UE ( oprócz Danii), które zapadły w postępowaniu wszczętym po 01 maja 2004r., a wydane po 01 marca 2005r.
W sytuacji gdy orzeczenie sądu państwa UE zostało wydane zaocznie, wnioskodawca przedstawia:
a) oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu, z którego wynika, że pismo wszczynające postępowanie lub pismo równorzędne zostało doręczone stronie, która nie stawiła się w sądzie;
lub
b) dokument wskazujący, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem.
W przypadku braku tych dokumentów właściwym do uznania orzeczenia będzie Sąd Okręgowy miejsca zamieszkania.
3. Wniosek o uznanie orzeczenia wraz z załącznikami można składać:
- osobiście,
- za pośrednictwem osób przebywających w Polsce (w tym przypadku, należy dodatkowo przedłożyć pełnomocnictwo )
- poprzez przesłanie dokumentów bezpośrednio na adres właściwego USC miejsca sporządzenia aktu małżeństwa.
Rozporządzenia nie ratyfikowała Dania.

ZAŁĄCZNIK:

Karta Usługi
Nr USC/19

ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.
2014r. poz.1741 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 194).
3. Kodeks postępowania administracyjnego  z dnia 14 czerwca 1960 (tekst jednolity: Dz. U. z 2016  poz. 23)
4. Art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1114)
5. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.).
6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 783)
7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).

Komórka

odpowiedzialnaa

Urząd Stanu Cywilnego w Kolbuszowej

ul. Obrońców Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Anna Pastuła Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Ewa Gul-Czachor Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

parter, pok. nr 3 tel. 22 71 513 wew.126, e-mail: usc@kolbuszowa.pl

Sposób załatwienia sprawy

1. Zaświadczenie o stanie cywilnym.

2. Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

Wymagane

dokumenty

1.  Wniosek

2.  Dokument tożsamości strony:

• dowód osobisty lub paszport

 

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wniosek  dostępny w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 3 w Urzędzie Miejskim na stronie internetowej www.msw.gov.pl   w zakładce druki do pobrania

Opłaty

Opłata skarbowa wynosi za wydanie decyzji - 38 zł
(Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego, parter, pok. nr 5 lub na konto Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej nr 20918000082001000177920001)

Termin załatwienia sprawy

1. Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym złożony został do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego (USC w Kolbuszowej) wydanie zaświadczenia następuje do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

2. Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym złożony został do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie zaświadczenia następuje do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

 

Tryb odwoławczy

W przypadku postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Pozostałe Informacje

1. Wnioski w sprawie wydania zaświadczenia o stanie cywilnym składane są: 
w urzędzie
2. Zaświadczenie o stanie cywilnym jest wydawane osobie , której dotyczy.
3. Zaświadczenie jest ważne przez 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

ZAŁĄCZNIK:

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2019-09-17 14:56
 • |
 • Licznik odwiedzin: 4 848 192