Referat Organizacyjny


Karta Usługi
Nr Oriso/16

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozów osób taksówką

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn.zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa, i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 2013, poz. 916)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Rząsa Ewa

II piętro, pok. nr 24 tel.17 2271 333 w.348

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozów osób taksówką

Wymagane

dokumenty

Wniosek o udzielenie/zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wraz z załącznikami:

 • oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji,
 • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, lub o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonywującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki ustawowe,
 • wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji,
 • pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika

Do wglądu:

- dowód rejestracyjny pojazdu,
- świadectwo legalizacji urządzenia kontrolno-pomiarowego (taksometru) zainstalowanego w pojeździe,
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku  kierowcy,
- orzeczenie psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Formularz:

Formularz wniosku dostępny również w Biurze Obsługi Klienta
lub w pok. 24 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszar gminy Kolbuszowa pobiera się opłatę w wysokości:
- licencja ważna od 2 do 15 lat - 200 zł,
- licencja ważna powyżej 15 do 30 lat - 250 zł,
-licencja ważna powyżej 30 do 50 lat - 300 zł,

Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się  w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej.

Pozostałe Informacje

ZAŁĄCZNIKI:

Karta Usługi
Nr Oriso/17

Rejestracja działalności gospodarczej do CEIDG

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn.zm.)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Rząsa Ewa

II piętro, pok. nr 24 tel.17 2271 333 w.348

Sposób załatwienia sprawy

Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek i potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku, przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym albo podpisuje podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisuje w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek oraz czasu jego przesłania i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.  

Dostępne formy złożenia wniosku o wpis do CEIDG

Wniosek o wpis do CEIDG, przedsiębiorca może złożyć w wybranym przez siebie urzędzie gminy:

 • osobiście albo przez pełnomocnika, albo
 • wysyła listem poleconym, po uprzednim poświadczeniu własnoręczności podpisu przez notariusza.

Wniosek można wypełnić w formie:

 • papierowej albo
 • on-line poprzez stronę internetową Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.firma.gov.pl

Wniosek on-line podpisany przy użyciu podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP nie wymaga wizyty w urzędzie gminy, jest bezpośrednio przesyłany do CEIDG.

Wniosek on-line wypełniony w trybie anonimowym (brak podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego) wymaga wizyty w urzędzie gminy (wniosek jest przechowywany w systemie przez 7 dni od daty wypełnienia) w celu potwierdzenia tożsamości i złożenia podpisu przez wnioskodawcę. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku (należy go zapamiętać), drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania.
W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek papierowy w urzędzie gminy.

Wymagane

dokumenty

 • wniosek o wpis do CEIDG - przed wypełnieniem wniosku CEIDG-1 zapoznaj się z jego zawartością oraz instrukcją wypełniania

  do wglądu dokument tożsamości - dowód osobisty, paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo, w przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL

  w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Formularz wniosku oraz instrukcja dostępne również w Biurze Obsługi Klienta lub w pok. 24 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.

Od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł

UWAGA! Zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin załatwienia sprawy

Organ gminy przesyła wniosek o wpis do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia prawidłowo wypełnionego wniosku.
Jeżeli wniosek jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Tryb odwoławczy

Brak (organem dokonującym wpisu jest Minister Rozwoju)

Pozostałe Informacje

W przypadku dokonania wpisu w CEIDG, osoba fizyczna może złożyć wniosek o wpis do CEIDG wraz z informacją o niepodjęciu działalności gospodarczej najpóźniej do końca upływu dnia poprzedzającego wskazaną datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.

ZALĄCZNIKI: 

Karta Usługi
Nr Oriso/18

Udzielenie informacji o przedsiębiorcach przed przekazaniem do CEIDG

Podstawa prawna

 1. Kodeks Postępowania Administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2016 r., poz.23 z późn.zm.).
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2135 z późn.zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U.  z 2015 r. , poz. 783 z późn.zm.).

Komórka

odpowiedzialna

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Rząsa Ewa

II piętro, pok. nr 24 tel.17 2271 333 w.348

Sposób załatwienia sprawy

 1. Forma załatwienia:
 • wydanie odpisu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • wydanie odpisu zaświadczenia o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
 • wydanie odpisu decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej.
 1. Na podstawie wniosku można uzyskać wyłącznie stan archiwalny wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej znajdują się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i są udostępniane poprzez stronę internetową https:// prod.ceidg.gov.pl

Wymagane

dokumenty

Wniosek o udostępnienie danych archiwalnych z ewidencji działalności gospodarczej z dowodem zapłaty opłaty.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Formularz wniosku dostępny również w Biurze Obsługi Klienta lub w pok. 24 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

5,00 zł od poświadczenia każdej rozpoczętej strony odpisu zaświadczenia lub decyzji /wyłączenia od opłaty skarbowej podaje ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r./

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje tryb odwoławczy

Pozostałe Informacje

ZALĄCZNIKI: 

Karta Usługi
Nr Oriso/19

Wykreślenie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn.zm.)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Rząsa Ewa

II piętro, pok. nr 24 tel.17 2271 333 w.348

Sposób załatwienia sprawy

Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek i potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku, przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym albo podpisuje podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisuje w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek oraz czasu jego przesłania i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.  

Dostępne formy złożenia wniosku o wpis do CEIDG

Wniosek o wpis do CEIDG, przedsiębiorca może złożyć w wybranym przez siebie urzędzie gminy:

 • osobiście albo przez pełnomocnika, albo
 • wysyła listem poleconym, po uprzednim poświadczeniu własnoręczności podpisu przez notariusza.

Wniosek można wypełnić w formie:

 • papierowej albo
 • on-line poprzez stronę internetową Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.firma.gov.pl

Wniosek on-line podpisany przy użyciu podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP nie wymaga wizyty w urzędzie gminy, jest bezpośrednio przesyłany do CEIDG.

Wniosek on-line wypełniony w trybie anonimowym (brak podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego) wymaga wizyty w urzędzie gminy (wniosek jest przechowywany w systemie przez 7 dni od daty wypełnienia) w celu potwierdzenia tożsamości i złożenia podpisu przez wnioskodawcę. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku (należy go zapamiętać), drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania.
W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek papierowy w urzędzie gminy.

Wymagane

dokumenty

 • wniosek o wpis do CEIDG - przed wypełnieniem wniosku CEIDG-1 zapoznaj się z jego zawartością oraz instrukcją wypełniania

  do wglądu dokument tożsamości - dowód osobisty, paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo, w przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL

  w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Formularz wniosku oraz instrukcja dostępne również w Biurze Obsługi Klienta lub w pok. 24 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.

Od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł

UWAGA! Zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin załatwienia sprawy

Organ gminy przesyła wniosek o wpis do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia prawidłowo wypełnionego wniosku.
Jeżeli wniosek jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Tryb odwoławczy

Brak (organem dokonującym wpisu jest Minister Rozwoju)

Pozostałe Informacje

Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o wykreślenie wpisu w terminie 7 dniu od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. W przypadku zaprzestania należy podać datę przypadającą na ostatni dzień wykonywania działalności gospodarczej. Data zaprzestania działalności gospodarczej nie może być późniejsza niż data złożenia wniosku.

ZALĄCZNIKI: 

Karta Usługi
Nr OriSO/20

Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn.zm.)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Rząsa Ewa

II piętro, pok. nr 24 tel.17 2271 333 w.348

Sposób załatwienia sprawy

Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek i potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku, przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym albo podpisuje podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisuje w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek oraz czasu jego przesłania i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.  

Dostępne formy złożenia wniosku o wpis do CEIDG

Wniosek o wpis do CEIDG, przedsiębiorca może złożyć w wybranym przez siebie urzędzie gminy:

 • osobiście albo przez pełnomocnika, albo
 • wysyła listem poleconym, po uprzednim poświadczeniu własnoręczności podpisu przez notariusza.

Wniosek można wypełnić w formie:

 • papierowej albo
 • on-line poprzez stronę internetową Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.firma.gov.pl

Wniosek on-line podpisany przy użyciu podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP nie wymaga wizyty w urzędzie gminy, jest bezpośrednio przesyłany do CEIDG.

Wniosek on-line wypełniony w trybie anonimowym (brak podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego) wymaga wizyty w urzędzie gminy (wniosek jest przechowywany w systemie przez 7 dni od daty wypełnienia) w celu potwierdzenia tożsamości i złożenia podpisu przez wnioskodawcę. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku (należy go zapamiętać), drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania.
W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek papierowy w urzędzie gminy.

Wymagane

dokumenty

 • wniosek o wpis do CEIDG - przed wypełnieniem wniosku CEIDG-1 zapoznaj się z jego zawartością oraz instrukcją wypełniania

  do wglądu dokument tożsamości - dowód osobisty, paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo, w przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL

  w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Formularz wniosku oraz instrukcja dostępne również w Biurze Obsługi Klienta lub w pok. 24 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.

Od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł

UWAGA! Zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin załatwienia sprawy

Organ gminy przesyła wniosek o wpis do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia prawidłowo wypełnionego wniosku.
Jeżeli wniosek jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Tryb odwoławczy

Brak (organem dokonującym wpisu jest Minister Rozwoju)

Pozostałe Informacje

Jeżeli przedsiębiorca nie wznowi działalności przed upływem okresu 24 miesięcy, CEIDG wykreśla przedsiębiorcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni.

Zarówno data rozpoczęcia zawieszenia jak i wznowienia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia (podpisania) wniosku.

ZAŁĄCZNIKI:

Karta Usługi
Nr OriSO/21

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn.zm.)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Rząsa Ewa

II piętro, pok. nr 24 tel.17 2271 333 w.348

Sposób załatwienia sprawy

Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek i potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku, przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym albo podpisuje podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisuje w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek oraz czasu jego przesłania i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.  

Dostępne formy złożenia wniosku o wpis do CEIDG

Wniosek o wpis do CEIDG, przedsiębiorca może złożyć w wybranym przez siebie urzędzie gminy:

 • osobiście albo przez pełnomocnika, albo
 • wysyła listem poleconym, po uprzednim poświadczeniu własnoręczności podpisu przez notariusza.

Wniosek można wypełnić w formie:

 • papierowej albo
 • on-line poprzez stronę internetową Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.firma.gov.pl

Wniosek on-line podpisany przy użyciu podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP nie wymaga wizyty w urzędzie gminy, jest bezpośrednio przesyłany do CEIDG.

Wniosek on-line wypełniony w trybie anonimowym (brak podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego) wymaga wizyty w urzędzie gminy (wniosek jest przechowywany w systemie przez 7 dni od daty wypełnienia) w celu potwierdzenia tożsamości i złożenia podpisu przez wnioskodawcę. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku (należy go zapamiętać), drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania.
W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek papierowy w urzędzie gminy.

Wymagane

dokumenty

 • wniosek o wpis do CEIDG - przed wypełnieniem wniosku CEIDG-1 zapoznaj się z jego zawartością oraz instrukcją wypełniania

  do wglądu dokument tożsamości - dowód osobisty, paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo, w przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL

  w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Formularz wniosku oraz instrukcja dostępne również w Biurze Obsługi Klienta lub w pok. 24 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.

Od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł

UWAGA! Zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin załatwienia sprawy

Organ gminy przesyła wniosek o wpis do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia prawidłowo wypełnionego wniosku.
Jeżeli wniosek jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Tryb odwoławczy

Brak (organem dokonującym wpisu jest Minister Rozwoju)

Pozostałe Informacje

Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Zawiesić działalność gospodarczą może wyłącznie przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników.

Jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym.

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form. W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

Jeżeli przedsiębiorca nie wznowi działalności przed upływem okresu 24 miesięcy, CEIDG wykreśla przedsiębiorcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni.

Zarówno data rozpoczęcia zawieszenia jak i wznowienia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia (podpisania) wniosku.

ZAŁĄCZNIKI:


Karta Usługi
Nr OriSO/22

Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.),

2. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. ( Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późń.zm.)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Rząsa Ewa

II piętro, pok. nr 24 tel.17 2271 333 w.348

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie (decyzji) zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

Wymagane

dokumenty

Pisemny wniosek, złożony przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych lub jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej, o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych wraz z załącznikami:

 • Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z dowodem wpłaty za korzystanie z zezwolenia /w przypadku zezwoleń wydanych przez UM w Kolbuszowej, wystarczy podać tylko ich numery/

Pisemna zgoda organizatora imprezy

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Formularz wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Formularze wniosków dostępne również w Biurze Obsługi Klienta
lub w pok. 24 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Opłata za jednorazowe zezwolenia wnoszona jest na rachunek Gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń i tak:

o   do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 43,75 złotych,

o   powyżej 4,5% do 18% zawartości  alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 43,75 złotych,

o   powyżej 18% zawartości alkoholu – 175,00 złotych.

Termin załatwienia sprawy

Do trzydziestu dni

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się  w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej.

Pozostałe Informacje

Zezwolenia wydaje się na okres do 2 dni. 

ZAŁĄCZNIKI: 

Karta Usługi
Nr OriSO/23

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.),
 2. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. ( Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn.zm.)
 3. Uchwała Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 24 października 2001r. Nr XLI/316/2001 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania i ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta i Gminy Kolbuszowa
 4. Uchwała  z dnia  20 grudnia  2012 r. Nr XXXII/360/12 Rady Miejskiej w Kolbuszowej w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/316/2001 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 24 października 2001 r w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wydawania  i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania i ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Kolbuszowa

Komórka

odpowiedzialna

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Rząsa Ewa

II piętro, pok. nr 24 tel.17 2271 333 w.348

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie (decyzji) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wymagane

dokumenty

I. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z następującymi załącznikami:

1)   dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,

2)   pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

3)   decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2015, poz. 594 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65).

II. Wniosek o wygaśnięcie zezwolenia w następujących przypadkach:

1)   likwidacji punktu sprzedaży,

2)   zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,

3)   zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej.

III. Wniosek o umorzenie prowadzonego postępowania.

IV. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w poszczególnych rodzajach zezwoleń za rok poprzedni – formularz oświadczenia.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Formularz wniosku:

Formularze wniosków dostępne również w Biurze Obsługi Klienta
lub w pok. 24 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

 1. Dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w następującej wysokości:

o   do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 525 złotych,

o   powyżej 4,5% do 18% zawartości  alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 525 złotych,

o   powyżej 18% zawartości alkoholu – 2100 złotych.

 1. Opłaty te pobierane są w wysokości proporcjonalnej do terminu ważności zezwolenia:

o   przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim,

o   przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

 1. 37 500 złotych dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 2. 37 500 złotych dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 3. 77 000 złotych dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Opłatę wnoszona jest:  Na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku kalendarzowego.

Termin załatwienia sprawy

Do trzydziestu dni

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się  w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej.

Pozostałe Informacje

Placówki prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży winny być usytuowane w odległości co najmniej 50 m, licząc w najkrótszym ciągu komunikacyjnym od wejścia do miejsca sprzedaży do wejścia na teren działki wydzielonej trwałym ogrodzeniem, gdzie znajdują się szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze i opiekuńcze, budynki służące wykonywaniu kultu religijnego, kluby abstynencie, grupy Al.Anon. W przypadku braku ogrodzenia odległość mierzona jest bezpośrednio do wymienionych wyżej placówek.
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), wydawane są zgodnie z limitem ustalonym przez Radę Miejską .
Wniosek o udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kierowany jest do zaopiniowania przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolbuszowej.

ZAŁĄCZNIKI:

Karta Usługi
Nr OriSO/24

Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn.zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa, i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 2013, poz. 916)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Rząsa Ewa

II piętro, pok. nr 24 tel.17 2271 333 w.348

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie (decyzji) zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Wymagane

dokumenty

Wniosek o wydanie/zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym wraz z następującymi załącznikami:

 • kserokopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji
 • informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu
 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
 • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi,

kserokopia zezwolenia i dotychczas obowiązującego rozkładu jazdy (dot. zmiany zezwolenia)

 

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Formularz:

Formularze wniosków dostępne również w Biurze Obsługi Klienta
lub w pok. 24 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Opłata administracyjna:

 • za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na obszar gminy (w zależności od okresu ważności zezwolenia) pobiera się opłatę w wysokości:
 • do 1 roku 50 zł
 • do 2 lat 75 zł
 • do 3 lat 100 zł
 • do 4 lat 125 zł
 • do 5 lat 150 zł
 • za wydanie wypisu z zezwolenia (dla każdego pojazdu zgłoszonego w zezwoleniu) pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

 W przypadku zmiany zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości: 

 • za zmianę zezwolenia: 10% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia
 • za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku jego zmiany: 5% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia

za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu: 1% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia.

Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się  w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej.

Pozostałe Informacje

ZAŁĄCZNIKI:

Karta Usługi
Nr OriSO/25

Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn.zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa, i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 2013, poz. 916)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Rząsa Ewa

II piętro, pok. nr 24 tel.17 2271 333 w.348

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie (decyzji) zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz załączniki:

 • Kserokopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji
 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;
 • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi;
 • zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach;
 • cennik;
 • wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.
 • Kserokopia zezwolenia i dotychczas obowiązującego rozkładu jazdy (dot. zmiany zezwolenia)

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Formularz:

Formularze wniosków dostępne również w Biurze Obsługi Klienta
lub w pok. 24 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

 •  za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na obszar gminy Kolbuszowa(w zależności od okresu ważności zezwolenia) pobiera się opłatę w wysokości:
  • do 1 roku 100,00 zł
  • do 2 lat 150,00 zł
  • do 3 lat 200,00 zł
  • do 4 lat 250,00 zł
  • do 5 lat 300,00 zł
 • za wydanie wypisu z zezwolenia (dla każdego pojazdu zgłoszonego w zezwoleniu) pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

W przypadku zmiany zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości: 

 • za zmianę zezwolenia: 10% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia
 • za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku jego zmiany: 5% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia
 • za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu: 1% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia. 

Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się  w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej.

Pozostałe Informacje

 

ZAŁĄCZNIKI:

Karta Usługi
Nr OriSO/26

Zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.),
2. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. ( Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późń.zm.)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Rząsa Ewa

II piętro, pok. nr 24 tel.17 2271 333 w.348

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie (decyzji) zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Wymagane

dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych wraz z następującymi załącznikami:

zestawienie zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych w poszczególnych rodzajach zezwoleń

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych

Formularze wniosków dostępne również w Biurze Obsługi Klienta
lub w pok. 24 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, wynosi:

 • 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
 • 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5% do 18 zawartości  alkoholu,

2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.

Termin załatwienia sprawy

Do trzydziestu dni

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się  w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej.

Pozostałe Informacje

Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia. 

ZAŁĄCZNIKI:

Karta Usługi
Nr OriSO/27

Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
w zakresie przewozów osób taksówką

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn.zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa, i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 2013, poz. 916)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Rząsa Ewa

II piętro, pok. nr 24 tel.17 2271 333 w.348

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozów osób taksówką

Wymagane

dokumenty

W przypadku zmiany siedziby, adresu, oznaczenia przedsiębiorcy lub nazwiska:
- dowód uiszczenia opłaty za zmianę licencji

W przypadku zmiany pojazdu lub numeru rejestracyjnego pojazdu:
- wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem

- Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika

Do wglądu:

- dowód rejestracyjny pojazdu,
- świadectwo legalizacji urządzenia kontrolno-pomiarowego (taksometru) zainstalowanego w pojeździe,
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
- orzeczenie psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Formularz:

Formularz wniosku dostępny również w Biurze Obsługi Klienta
lub w pok. 24 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Za zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za udzielenie licencji

- licencja ważna od 2 do 15 lat – 20 zł,
- licencja ważna powyżej 15 do 30 lat – 25 zł,
- licencja ważna powyżej 30 do 50 lat – 30 zł.

Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się  w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej.

Pozostałe Informacje

Wszelkie zmiany danych przewoźnik drogowy zobowiązany jest zgłosić organowi udzielającemu licencję w ciągu 28 dni od dnia ich powstania. W przypadku gdy zmiany obejmują dane zawarte w licencji przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.

ZAŁĄCZNIKI: 

Karta Usługi
Nr OriSo/28

Zmiana wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn.zm.)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Rząsa Ewa

II piętro, pok. nr 24 tel.17 2271 333 w.348

Sposób załatwienia sprawy

Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek i potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku, przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym albo podpisuje podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisuje w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek oraz czasu jego przesłania i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.  

Dostępne formy złożenia wniosku o wpis do CEIDG

Wniosek o wpis do CEIDG, przedsiębiorca może złożyć w wybranym przez siebie urzędzie gminy:

 • osobiście albo przez pełnomocnika, albo
 • wysyła listem poleconym, po uprzednim poświadczeniu własnoręczności podpisu przez notariusza.

Wniosek można wypełnić w formie:

 • papierowej albo
 • on-line poprzez stronę internetową Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.firma.gov.pl

Wniosek on-line podpisany przy użyciu podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP nie wymaga wizyty w urzędzie gminy, jest bezpośrednio przesyłany do CEIDG.

Wniosek on-line wypełniony w trybie anonimowym (brak podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego) wymaga wizyty w urzędzie gminy (wniosek jest przechowywany w systemie przez 7 dni od daty wypełnienia) w celu potwierdzenia tożsamości i złożenia podpisu przez wnioskodawcę. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku (należy go zapamiętać), drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania.
W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek papierowy w urzędzie gminy.

Wymagane

dokumenty

 • wniosek o wpis do CEIDG - przed wypełnieniem wniosku CEIDG-1 zapoznaj się z jego zawartością oraz instrukcją wypełniania

  do wglądu dokument tożsamości - dowód osobisty, paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo, w przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL

  w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Formularz wniosku oraz instrukcja dostępne również w Biurze Obsługi Klienta lub w pok. 24 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.
Od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł
UWAGA! Zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin załatwienia sprawy

Organ gminy przesyła wniosek o wpis do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia prawidłowo wypełnionego wniosku.
Jeżeli wniosek jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Tryb odwoławczy

Brak (organem dokonującym wpisu jest Minister Rozwoju)

Pozostałe Informacje

Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie 7 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w art. 25 ust. 1, powstałej po dniu dokonania wpisu do CEIDG.

ZAŁĄCZNIKI:

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2021-01-19 14:50
 • |
 • Licznik odwiedzin: 8 067 706