Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami


Karta Usługi
Nr RiGG/2

DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

Podstawa prawna

 • art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie   gminnym / t.j. z 2020r.,  poz. 713 z późn. zm. /
 • art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / t.j. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm./
 • Uchwały Nr VIII/91/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 maja 2011r.
  w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu uchwały Nr XXIX/267/08 Rady Miejskiej w Kolbuszowej w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kolbuszowa
 • art. 693 – 709 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny ( Dz. U z 2020, poz. 1740 z późn. zm.)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Paulina Koczot -  podinspektor
I piętro, pok. nr 14, tel. 2271333 wew. 299

Sposób załatwienia sprawy

Zawarcie umowy dzierżawy

Wymagane dokumenty

 • Wniosek (druk w załączeniu) - ………..
 • Mapa z oznaczeniem działki przeznaczonej do wydzierżawienia
 • Dowód osobisty do wglądu

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wzór wniosku udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej www.kolbuszowa.pl lub w tut. Urzędzie pok. 6 (Biuro obsługi klienta, parter)

Opłaty

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy

 • Załatwienie sprawy następuje w ciągu dwóch lub trzech miesięcy od daty wniesienia wniosku w zależności od stopnia skomplikowania sprawy
 • W przypadku przeprowadzania procedury przetargowej termin realizacji usługi może ulec wydłużeniu do ok. 4 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Wszelkie spory powstałe w okresie trwania dzierżawy, a nierozstrzygnięte
w postępowaniu ugodowym strony poddają rozstrzygnięciu właściwym Sądom Powszechnym

Pozostałe Informacje

 • Integralną część umowy stanowi protokół zdawczo – odbiorczy - ……..
 • Umowa dzierżawy jest odbierana osobiście przez wnioskodawcę. W indywidualnych przypadkach może zostać wysłana pocztą.

Karta Usługi
Nr RiGG/3

REZYGNACJA Z DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

Podstawa prawna

 • art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie   gminnym / t.j. z 2020r.,  poz. 713 z późn. zm. /
 • art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / t.j. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm./
 • Uchwały Nr VIII/91/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 maja 2011r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu uchwały Nr XXIX/267/08 Rady Miejskiej w Kolbuszowej w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kolbuszowa
 • art. 693 – 709 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny ( Dz. U z 2020, poz. 1740 z późn. zm.)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Paulina Koczot -  podinspektor
I piętro, pok. nr 14, tel. 2271333 wew. 299

Sposób załatwienia sprawy

Rozwiązanie umowy dzierżawy

Wymagane dokumenty

 • Wniosek (druk w załączeniu) - ………..
 • Dowód osobisty do wglądu

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wzór wniosku udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej www.kolbuszowa.pl lub w tut. Urzędzie pok. 6 (Biuro obsługi klienta, parter)

Opłaty

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy

Uzależniony od stopnia skomplikowania sprawy.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Pozostałe Informacje

 • Integralną część rozwiązania umowy stanowi protokół zdawczo – odbiorczy - ……..

Karta Usługi
Nr RiGG/5

DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

 – zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

Podstawa prawna

 • art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie   gminnym / t.j. z 2020r.,  poz. 713 z późn. zm. /
 • art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / t.j. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm./
 • Uchwały Nr VIII/91/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 maja 2011r.
  w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu uchwały Nr XXIX/267/08 Rady Miejskiej w Kolbuszowej w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kolbuszowa
 • art. 693 – 709 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku  - Kodeks cywilny ( Dz. U  z 2020, poz. 1740 z późn. zm.)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Paulina Koczot -  podinspektor
I piętro, pok. nr 14, tel. 2271333 wew. 299

Sposób załatwienia sprawy

Zawarcie umowy dzierżawy

Wymagane dokumenty

 • Wniosek (druk w załączeniu) - ………..
 • Mapa z oznaczeniem działki przeznaczonej do wydzierżawienia
 • Dowód osobisty do wglądu

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wzór wniosku udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej www.kolbuszowa.pl lub w tut. Urzędzie pok. 6 (Biuro obsługi klienta, parter).

Opłaty

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy

 • Załatwienie sprawy następuje w ciągu dwóch lub trzech miesięcy od daty wniesienia wniosku w zależności od stopnia skomplikowania sprawy
 • W przypadku przeprowadzania procedury przetargowej termin realizacji usługi może ulec wydłużeniu do ok. 4 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Wszelkie spory powstałe w okresie trwania dzierżawy, a nierozstrzygnięte
w postępowaniu ugodowym strony poddają rozstrzygnięciu właściwym Sądom Powszechnym

Pozostałe Informacje

Umowa dzierżawy jest odbierana osobiście przez wnioskodawcę. W indywidualnych przypadkach może zostać wysłana pocztą.

Karta Usługi
Nr RiGG/6

NAJEM NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna

 • art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie   gminnym / t.j. z 2020r.,  poz. 713 z późn. zm. /
 • art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / t.j. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm./
 • Uchwały Nr VIII/91/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 maja 2011r.
  w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu uchwały Nr XXIX/267/08 Rady Miejskiej w Kolbuszowej w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kolbuszowa
 • art. 693 – 709 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny ( Dz. U z 2020, poz. 1740 z późn. zm.)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Paulina Koczot -  podinspektor
I piętro, pok. nr 14, tel. 2271333 wew. 299

Sposób załatwienia sprawy

Zawarcie umowy najmu

Wymagane dokumenty

 • Wniosek (druk w załączeniu) - ………..
 • Mapa z oznaczeniem nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia
 • Dowód osobisty do wglądu

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wzór wniosku udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej www.kolbuszowa.pl lub w tut. Urzędzie pok. 6 (Biuro obsługi klienta, parter)

Opłaty

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy

 • Załatwienie sprawy następuje w ciągu dwóch lub trzech miesięcy od daty wniesienia wniosku w zależności od stopnia skomplikowania sprawy
 • W przypadku przeprowadzania procedury przetargowej termin realizacji usługi może ulec wydłużeniu do ok. 4 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Wszelkie spory powstałe w okresie trwania najmu, a nierozstrzygnięte
w postępowaniu ugodowym strony poddają rozstrzygnięciu właściwym Sądom Powszechnym

Pozostałe Informacje

 • Integralną część umowy stanowi protokół zdawczo – odbiorczy - ……..
 • Umowa najmu jest odbierana osobiście przez wnioskodawcę. W indywidualnych przypadkach może zostać wysłana pocztą.

Karta Usługi
Nr RiGG/8

REZYGNACJA Z NAJMU NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna

· Art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/ t.j. z 2015r., poz.1515 z późn. zm. /

· Art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami / t.j. z 2015 r., poz. 1774 z późń. zm./

· Uchwała Nr VIII/91/11 rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu uchwały XXIX/267/08 Rady Miejskiej w Kolbuszowej w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kolbuszowa

· Uchwała  Nr 38/115/1999 roku Zarządu Miasta  i Gminy w Kolbuszowej z dnia 16 września 1999 roku w sprawie ustalenia minimalnej wysokości czynszu najmu w umowach dzierżawy
 i najmu zawieranych pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy w Kolbuszowej, a innymi podmiotami w zakresie zarządu mieniem komunalnym

· Art. 680 – 692 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny ( t.j. z 2014r., poz. 121
z późn. zm.)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Lucyna Wyka - inspektor

I piętro, pok. nr 15, tel. 2271333 wew. 234

Sposób załatwienia sprawy

Rozwiązanie umowy najmu

Wymagane

dokumenty

·         Wniosek

·         Dowód osobisty do wglądu

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wzór wniosku – druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 15 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy

Uzależniony od stopnia skomplikowania sprawy

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Pozostałe Informacje

Integralną część rozwiązania umowy stanowi protokół zdawczo – odbiorczy

Karta Usługi
Nr RiGG/9

REZYGNACJA Z UŻYCZENIA NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna

 • art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie   gminnym / t.j. z 2020r.,  poz. 713 z późn. zm. /
 • art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / t.j. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm./
 • Uchwały Nr VIII/91/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 maja 2011r.
  w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu uchwały Nr XXIX/267/08 Rady Miejskiej w Kolbuszowej w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kolbuszowa
 • art. 693 – 709 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny ( Dz. U z 2020, poz. 1740 z późn. zm.)

Komórka
odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Paulina Koczot -  podinspektor
I piętro, pok. nr 14, tel. 2271333 wew. 299

Sposób załatwienia sprawy

Rozwiązanie umowy użyczenia

Wymagane dokumenty

 • Wniosek (druk w załączeniu) - ………..
 • Dowód osobisty do wglądu

Określenie wzorów dokumentów i miejsce ich udostępnienia

Wzór wniosku udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej www.kolbuszowa.pl lub w tut. Urzędzie pok. 6 (Biuro obsługi klienta, parter)

Opłaty

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy 

Uzależniony od stopnia skomplikowania sprawy

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Pozostałe Informacje

Integralną część rozwiązania umowy stanowi protokół zdawczo – odbiorczy - ……..

Karta Usługi
Nr RiGG/10

NAJEM NIERUCHOMOŚCI –

zawarcie kolejnej umowy najmu

Podstawa prawna

 • art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie   gminnym / t.j. z 2020r.,  poz. 713 z późn. zm. /
 • art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / t.j. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm./
 • Uchwały Nr VIII/91/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 maja 2011r.
  w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu uchwały Nr XXIX/267/08 Rady Miejskiej w Kolbuszowej w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kolbuszowa
 • art. 693 – 709 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny ( Dz. U z 2020, poz. 1740 z późn. zm.)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Paulina Koczot -  podinspektor
I piętro, pok. nr 14, tel. 2271333 wew. 299

Sposób załatwienia sprawy

Zawarcie umowy najmu

Wymagane dokumenty

 • Wniosek (druk w załączeniu) - ………..
 • Mapa z oznaczeniem nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia
 • Dowód osobisty do wglądu

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wzór wniosku udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej www.kolbuszowa.pl lub w tut. Urzędzie pok. 6 (Biuro obsługi klienta, parter)

Opłaty

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy

 • Załatwienie sprawy następuje w ciągu dwóch lub trzech miesięcy od daty wniesienia wniosku w zależności od stopnia skomplikowania sprawy
 • W przypadku przeprowadzania procedury przetargowej termin realizacji usługi może ulec wydłużeniu do ok. 4 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Wszelkie spory powstałe w okresie trwania najmu, a nierozstrzygnięte w postępowaniu ugodowym strony poddają rozstrzygnięciu właściwym Sądom Powszechnym

Pozostałe Informacje

Umowa najmu jest odbierana osobiście przez wnioskodawcę. W indywidualnych przypadkach może zostać wysłana pocztą.

Karta Usługi
Nr RiGG/11

UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna

 • art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie   gminnym / t.j. z 2020r.,  poz. 713 z późn. zm. /
 • art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / t.j. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm./
 • Uchwały Nr VIII/91/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 maja 2011r.
  w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu uchwały Nr XXIX/267/08 Rady Miejskiej w Kolbuszowej w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kolbuszowa
 • art. 693 – 709 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny ( Dz. U z 2020, poz. 1740 z późn. zm.)

Komórka odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Paulina Koczot -  podinspektor
I piętro, pok. nr 14, tel. 2271333 wew. 299

Sposób załatwienia sprawy

Zawarcie umowy użyczenia

Wymagane dokumenty

 • Wniosek (druk w załączeniu) - ………..
 • Mapa z oznaczeniem nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie
 • Dowód osobisty do wglądu

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wzór wniosku udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej www.kolbuszowa.pl lub w tut. Urzędzie pok. 6 (Biuro obsługi klienta, parter)

Opłaty

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy

Załatwienie sprawy następuje w ciągu jednego miesiąca od daty wniesienia wniosku

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Wszelkie spory powstałe w okresie trwania użyczenia, a nierozstrzygnięte
w postępowaniu ugodowym strony poddają rozstrzygnięciu właściwym Sądom Powszechnym

Pozostałe Informacje

 • Integralną część umowy stanowi protokół zdawczo – odbiorczy - ……..
 • Umowa użyczenia jest odbierana osobiście przez wnioskodawcę.
  W indywidualnych przypadkach może zostać wysłana pocztą.

Karta Usługi
Nr RiGG/12

AKTUALIZACJA OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

Podstawa prawna

1.       Art. 78 i 81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami)

2.       Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.

Komórka

odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Danuta Sajdak - inspektor

Sposób załatwienia sprawy

Pisemne wypowiedzenie Burmistrza Kolbuszowej dotychczasowych opłat oraz naliczenie zaktualizowanych opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Wymagane

dokumenty

·         Pisemny wniosek o aktualizację opłaty rocznej złożony do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego aktualizację opłaty.

·         Operat szacunkowy.

·         Odpis z księgi wieczystej.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wzór wniosku - druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 15 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy

Do 2 miesięcy od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji

Tryb odwoławczy

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu

Pozostałe Informacje

W przypadku nie złożenia wniosku do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości, nowa wysokość opłaty rocznej obowiązuje począwszy od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym wypowiedzenie stało się ostateczne.

Karta Usługi
Nr RiGG/13

CZASOWE ODEBRANIE WŁAŚCICIELOWI ZWIERZĘCIA, KTÓRE JEST OKRUTNIE TRAKTOWANE LUB ZANIEDBYWANE

Podstawa prawna

Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r.
Nr 106 poz. 1002 ze zmianami)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Tadeusz Serafin - Kierownik

Sposób załatwienia sprawy

·         Postępowanie wyjaśniające

·         Wydanie decyzji

Wymagane

dokumenty

W/w decyzja podejmowana jest z urzędu lub na wniosek Policji, lekarza weterynarii lub upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

 

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy

W trybie natychmiastowym

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji

Pozostałe Informacje

Zwierze odebrane właścicielowi jest przekazywane do schroniska dla zwierząt, państwowej jednostce organizacyjnej prowadzącej gospodarstwo rolne lub ogrodu zoologicznego.

Karta Usługi
Nr RiGG/14

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna

1.       Art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami)

2.       Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)

3.       § 2 ust. 2 pkt 1, § 3 ust. 2 uchwały nr XXIX/267/08 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 02 października 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kolbuszowa.

Komórka

odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Danuta Sajdak - inspektor

Sposób załatwienia sprawy

Umowa sprzedaży zawarta w formie aktu notarialnego

Wymagane

dokumenty

1.       Wniosek zawierający następujące elementy:

·         - imię, nazwisko wnioskodawcy

·         - adres wnioskodawcy

·         - numer działki

·         - położenie działki

2.       Załączniki do wniosku:

·         dokument własności (np. akt własności ziemi /kserokopia/, odpis z księgi wieczystej)

·         mapa (wydaje Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10 z zaznaczoną nieruchomością proponowaną do zbycia

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wzór wniosku - druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 15 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy

W ciągu dwóch miesięcy od wyrażenia zgody na nabycie przez właściwy organ

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje tryb odwoławczy

Pozostałe Informacje

Proponowana do zbycia działka winna mieć uregulowany stan prawny.

Karta Usługi
Nr RiGG/15

NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2052)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r., poz. 125)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 256 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1443)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Damian Matrypuła – inspektor
I  piętro pok. 14, tel. 17 2271333 wew. 234

Sposób załatwienia sprawy

Zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego

Wymagane

dokumenty

Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości, załącznik

 1. Wypełniony wniosek o ustalenie numeru porządkowego dla nieruchomości
 2. Załączniki do wniosku:
  • Załącznikiem może być kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej www.kolbuszowa.pl lub w tut. Urzędzie w pok. nr 6 (Biuro Obsługi Klienta)

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 1 miesiąca

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje tryb odwoławczy

Pozostałe Informacje

 

Karta Usługi
Nr RiGG/16

WNIOSEK O ZMIANĘ TERMINU PŁATNOŚCI OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY KOLBUSZOWA

Podstawa prawna

1.         Art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

2.         Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Danuta Sajdak - inspektor

Sposób załatwienia sprawy

decyzja Burmistrza Kolbuszowej

Wymagane

dokumenty

1.       Wniosek sporządzony samodzielnie, zawierający następujące elementy:

·         imię i nazwisko

·         adres wnioskodawcy

·         nr i powierzchnie nieruchomości

·         położenie nieruchomości

·         Nr KW

 Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wzór wniosku - druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 15 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy

bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu

Pozostałe Informacje

 

Karta Usługi
Nr RiGG/17

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

W PRAWO WŁASNOŚCI

Podstawa prawna

1.       Art. 1 art. 3 i art. 4 ust. 1, 2, 6 i 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa używania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.)

2.       Art. 67 ust. 1, art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami( jedn. tekst(Dz. U.z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.)

3.       Art. 104, art. 107, art. 127 § 1, art. 129 § 1i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 KPA (tekst. jedn. Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z późn. zm.)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Danuta Sajdak - inspektor

Sposób załatwienia sprawy

Decyzja

Wymagane

dokumenty

1.     Wniosek zawierający następujące elementy:

 • imię, nazwisko wnioskodawcy
 • adres wnioskodawcy
 • numer działki
 • położenie działki

2.     Załączniki do wniosku:

 • dokument własności - akt notarialny/kserokopia/, decyzja administracyjna, odpis z księgi wieczystej
 • wypis i mapa (wydaje Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10) z zaznaczoną nieruchomością
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 • oświadczenie o wysokości dochodów za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok wystąpienia z żądaniem przekształcenia

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wzór wniosku - druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 15 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

5 zł od wniosku + 0,50 zł od każdego załącznika, 10 zł za wydanie decyzji

Termin załatwienia sprawy

W ciągu dwóch miesięcy

Tryb odwoławczy

Przysługuje odwołanie do Kolegium Samorządowego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Pozostałe Informacje

 


Karta Usługi
Nr RiGG/18

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH

Podstawa prawna

1.       Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

2.       Art. 34 ust. 1 pkt 7 i art. 67 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 ze zmianami)

3.       Art. 2 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zmianami)

4.       Uchwała Nr XXII/180/08 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy i Miasta Kolbuszowa z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkową części gruntu oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty

Komórka

odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Danuta Sajdak - inspektor

Sposób załatwienia sprawy

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego

Wymagane

dokumenty

1.       Wniosek najemcy o nabycie lokalu mieszkalnego sporządzony samodzielnie, zawierający następujące elementy:

·         imię i nazwisko wnioskodawcy

·         adres wnioskodawcy (głównego najemcy)

·         nr i położenie lokalu

·         informacja z ZCiAZM, że najemca nie zalega z czynszem

·         aktualna kopia umowy najmu lokalu

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wzór wniosku - druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 15 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy

·         Załatwienie sprawy następuje w ciągu trzech miesięcy – w przypadku kontynuacji sprzedaży lokali w budynku

·         Załatwienie sprawy następuje w ciągu sześciu miesięcy – w przypadku sprzedaży pierwszego lokalu w budynku

Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilno-prawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli przed notariuszem

Pozostałe Informacje

Prawo wykupu lokalu mieszkalnego na własność przysługuje głównemu najemcy lokalu. Cenę nabycia lokalu ustala się na podstawie wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Nabywca lokalu pokrywa koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do sprzedaży, opłaty notarialne i sądowe.

Karta Usługi
Nr RiGG/19

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ DLA POPRAWIENIA WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

Podstawa prawna

1.       Art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)

2.       Art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami)

3.       § 4 ust. 2 pkt 3 uchwały nr XXIX/267/08 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 02 października 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kolbuszowa.

Komórka

odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Danuta Sajdak - inspektor

Sposób załatwienia sprawy

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego

Wymagane

dokumenty

1.       Wniosek o sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, sporządzony samodzielnie, zawierający następujące elementy:

 • imię i nazwisko
 • adres wnioskodawcy
 • nr i powierzchnie nieruchomości
 • położenie nieruchomości

2.       Załączniki:

 • mapa z naniesioną lokalizacją gruntu, o nabycie którego wnioskodawca się ubiega (mapkę można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kolbuszowej ul. 11 listopada 10)

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wzór wniosku druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 15 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy

Załatwienie sprawy następuje ciągu trzech miesięcy, w szczególnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony

Tryb odwoławczy

Sprawy z zakresu sprzedaży nieruchomości mają charakter cywilno-prawny i przepisy nie przewidują wiążących terminów załatwienia sprawy

Pozostałe Informacje

Cenę sprzedaży nieruchomości ustala się na podstawie wartości nieruchomości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Nabywca pokrywa koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, opłaty notarialne i sądowe.

Karta Usługi
Nr RiGG/20

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ WIECZYSTEGO UŻYTKOWNIKA

Podstawa prawna

1.       Art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

2.       Art. 32 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 5, art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Danuta Sajdak - inspektor

Sposób załatwienia sprawy

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego

Wymagane

dokumenty

1.       Wniosek o nabycie nieruchomości przez użytkownika wieczystego sporządzony samodzielnie, zawierający następujące elementy:

·         imię i nazwisko wnioskodawcy

·         adres wnioskodawcy

·         nr i powierzchnie nieruchomości

·         położenie nieruchomości

·         nr księgi wieczystej

2.       Załączniki:

·         odpis z księgi wieczystej, wypis i wyrys z operatu ewidencji i gruntów

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wzór wniosku - druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 15 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy

Załatwienie sprawy następuje ciągu trzech miesięcy

Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilno-prawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli

Pozostałe Informacje

Cenę sprzedaży nieruchomości ustala się na podstawie wartości nieruchomości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zaliczana jest kwota równa wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określona wg stanu na dzień sprzedaży.

Nabywca pokrywa koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, opłaty notarialne i sądowe.

Karta Usługi
Nr RiGG/21

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna

1.       Art. 18 ust 2 pkt 9 lit a. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)

2.       Art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami)

3.       § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Danuta Sajdak - inspektor

Sposób załatwienia sprawy

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego

Wymagane

dokumenty

1.       Wniosek o sprzedaż nieruchomości sporządzony samodzielnie, zawierający następujące elementy:

·         imię i nazwisko wnioskodawcy, adres wnioskodawcy, nr i powierzchnie nieruchomości, położenie nieruchomości, kopia mapy z zaznaczeniem nieruchomości objętej wnioskiem

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wzór wniosku - druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 15 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy

Procedura sprzedaży przetargowej trwa kilka miesięcy w zależności od stopnia skomplikowania sprawy

Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilno-prawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli

Pozostałe Informacje

Złożenie wniosku skutkuje rozpoczęciem poniższej procedury:

·       Analiza stanu prawnego przeznaczenia w planie

·       Wizja w terenie

·       Zlecenie wykonania podziału (jeżeli jest konieczne)

·       Opiniowanie wniosku na Komisji Finansów i Gospodarki Komunalnej

·         Uchwała Rady Miejskiej w sprawie przeznaczenia do zbycie nieruchomości komunalnej.

·       Ustalenie przez rzeczoznawcę majątkowego wartości nieruchomości.

·       Sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

·       Rozpatrzenie wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.

·       Ogłoszenie przetargu (ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości).

·       Przeprowadzenie przetargu przez Komisję Przetargową.

·       Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego przetargu.

·       Podanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego informacji o wyniku przetargu.

·       Zawiadomienie osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży do 21 dnia od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia.

Karta Usługi
Nr RiGG/22

UDZIELENIE BONIFIKATY OD OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU

Podstawa prawna

1.       Art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.),

2.       Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Danuta Sajdak - inspektor

Sposób załatwienia sprawy

Pisemna zgoda na udzielenie 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego

Wymagane

dokumenty

1.     Pisemny wniosek użytkownika wieczystego o udzielenie 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kolbuszowa:

 1. oznaczenie nieruchomości gruntowej, której opłata dotyczy,
 2. oświadczenie z ilu osób składa się wspólne gospodarstwo domowe,
 3. oświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego tj. wszystkich osób wspólnie zamieszkujących i związanych więzią gospodarczą.
 4. W przypadku, kiedy wniosek składa spółdzielnia mieszkaniowa, oprócz ww. dokumentów dotyczących osób ubiegających się o bonifikatę, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu i korzystają z niej w formie ulgi w opłatach z tytułu udziału w kosztach eksploatacji budynków, wymagane są informacje dotyczące ogólnej powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, w których znajdują się lokale mieszkalne zajmowane przez członków spółdzielni uprawnionych do korzystania z ulgi oraz powierzchnia tych lokali mieszkalnych (wzór wniosku stanowi załącznik do procedury).

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wzór wniosku - druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 15 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy

Do dwóch miesięcy od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu

Pozostałe Informacje

 

Karta Usługi
Nr RiGG/23

USTALENIE ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI,

 ZAJĘTE Z MOCY PRAWA POD DROGI PUBLICZNE

Podstawa prawna

1.       Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

2.       Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Danuta Sajdak - inspektor

Sposób załatwienia sprawy

Protokół uzgodnień

Wymagane

dokumenty

1.       Wniosek zawierający następujące elementy:

·         imię, nazwisko wnioskodawcy

·         adres wnioskodawcy

·         numer działki

·         położenie działki

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wzór wniosku druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obługi Klienta lub w pokoju nr 15 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Nie popiera się opłat

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca

Tryb odwoławczy

W przypadku rozstrzygnięcia sprawy decyzją administracyjną do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Pozostałe Informacje

 

Karta Usługi
Nr RiGG/24

USTALENIE WYSOKOŚCI JEDNORAZOWEJ OPŁATY
Z TYTUŁU WZROSTU WARTO
ŚCI NIERUCHOMOŚCI (OPŁATA PLANISTYCZNA)

Podstawa prawna

1.       Art. 36 ust. 4, art. 37 ust. 7 w związku z art. 36 ust. 4 oraz art. 37 ust. 1, 3, 4 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.).

2.       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109, z późn. zm.).

3.       Art. 35 § 3, art. 36, art. 104, art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 oraz art. 262 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

4.       Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).

Komórka

odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Danuta Sajdak - inspektor

Sposób załatwienia sprawy

Decyzja administracyjna

Wymagane

dokumenty

1.       „Wniosek o ustalenie wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą na podstawie art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”.

2.       Załączniki:

 • aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - jeżeli osoba prawna,
 • mapa zasadnicza nieruchomości w skali 1:500,
 • wypis i wyrys z planu miejscowego obowiązującego przed uchwaleniem nowego planu miejscowego lub jego zmianą,
 • wypis i wyrys z planu miejscowego lub zmiany planu miejscowego obecnie obowiązującego,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wzór wniosku druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 15 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Za wydanie decyzji administracyjnej na wniosek właściciela/użytkownika wieczystego opłata - 10,00 zł (art.1. ust.1 .p.1. lit.a) ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 08.12.2006r. Nr 225 poz.1635).

Termin załatwienia sprawy

Do 2 miesięcy od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu

Pozostałe Informacje

1.       W przypadku zbycia nieruchomości przed datą wydania decyzji o ustaleniu wysokości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) należy o powyższym fakcie niezwłocznie poinformować organ prowadzący przedmiotowe postępowanie, gdyż art. 37 ust. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje możliwość ustalenia renty planistycznej na wniosek wyłącznie przed zbyciem nieruchomości. Wobec powyższego przedmiotowe postępowanie zakończy się wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania zgodnie z art. 105.
§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, a następnie zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2.       Jeżeli zbycie nieruchomości nastąpi w trakcie sporządzania przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego lub w okresie późniejszym, ale przed datą wydania decyzji w sprawie ustalenia wysokości renty planistycznej lub jeżeli na tym etapie nastąpi wycofanie wniosku, wnioskodawca obciążany jest kosztami postępowania (w tym sporządzanego operatu szacunkowego).

Karta Usługi
Nr RiGG/25

USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWEJ

Podstawa prawna

1.       Art. 13 ust.1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze późn. zm.),

2.       Art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Danuta Sajdak - inspektor

Sposób załatwienia sprawy

Akt notarialny

Wymagane

dokumenty

1.       Wniosek o ustanowienie służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość gminną na rzecz osób fizycznych i jednostek organizacyjnych

2.       Załaczniki:

·         Odpis z księgi wieczystej nieruchomości władnącej,

·         aktualna mapa ewidencyjna z geodezyjnym opracowaniem przebiegu drogi służebnej z opisem , że dokument jest wyrysem z mapy ewidencyjnej i jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księgach wieczystych.

·         wypisy z ewidencji gruntów na nierchomość władnącą i obciążoną

·         Odpis KRS w przypadku jednostek organizacyjnych.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wzór wniosku - druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 15 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Nie popiera się opłat

Termin załatwienia sprawy

Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym. Terminy wynikające z Kpa nie mają zastosowania.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Pozostałe Informacje

Wnioskodawca ponosi koszty opłat notarialnych

Karta Usługi
Nr RiGG/26

WYDANIE ZEZWOLENIA NA UTRZYMANIE PSÓW RAS NIEBEZPIECZNYCH

Podstawa prawna

10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)

1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77 poz. 687)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r., Nr 225, poz.1635 z późn. zm.)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Tadeusz Serafin –pokój nr 15, tel.(17) 2271 333 w. 234

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie zezwolenia

Wymagane
dokumenty

 • Podanie o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy agresywnej
 • Dokument potwierdzający pochodzenia psa, jego rasę, wiek, płeć (rodowód, metryka) oraz sposób oznakowania
 • Informacja określająca miejsce i warunki w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa
 • Dowód opłaty podatku od psa
 • Nr rejestracyjny psa
 • Dokument potwierdzający zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie
Wymienione dokumenty należy przedłożyć do wglądu.

 Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wzór wniosku udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej www.kolbuszowa.pl lub w tut. Urzędzie pok. 6 (Biuro obsługi klienta, parter)

Opłaty

Opłata skarbowa:

 • od złożonego podanie – 5 zł,
 • za każdy załącznik – 0,50 zł,
 • za wydanie zezwolenia - 76 zł

(znaki opłaty skarbowej można nabyć w kasie Urzędu Miejskiego, parter, pok. nr 2)

Termin załatwienia sprawy

Do 14 dni

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje tryb odwoławczy

Pozostałe Informacje

Wykaz psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów: amerykański pit bull terrier, pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin), buldog amerykański, dog argentyński, pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatolian karabash, moskiewski stróżujący, owczarek kaukaski.

Karta Usługi
Nr RiGG/27

ZAMIANA GRUNTÓW

Podstawa prawna

1.       Art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Danuta Sajdak - inspektor

Sposób załatwienia sprawy

Umowa zamiany zawarta w formie aktu notarialnego

Wymagane

dokumenty

1.       Wniosek zawierający następujące elementy:

·         imię, nazwisko wnioskodawcy

·         adres wnioskodawcy

·         numer działki

·         położenie działki

2.       Załączniki do wniosku:

·         dokument własności (np. akt notarialny /kserokopia/, odpis z księgi wieczystej)

·         mapa (wydaje Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kolbuszowej ul. 11 listopada 10) z zaznaczoną nieruchomością proponowaną do zamiany

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wzór wniosku - druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 15 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy

W ciągu dwóch miesięcy od wyrażenia zgody na zamianę przez właściwy organ

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje tryb odwoławczy

Pozostałe Informacje

W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

Karta Usługi
Nr RiGG/28

ZGODA NA WYKREŚLENIE HIPOTEKI Z KW

Podstawa prawna

Art. 30 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r., Nr 124, poz. 1361 ze zmianami)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Danuta Sajdak - inspektor

Sposób załatwienia sprawy

Zawiadomienie z Sądu Rejonowego o wykreśleniu hipoteki

Wymagane

dokumenty

1.       Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, sporządzony samodzielnie, zawierający następujące elementy:

 • imię i nazwisko
 • adres wnioskodawcy
 • nr księgi wieczystej obciążonej hipoteką
 • wysokość hipoteki

2.       Załączniki:

 • kserokopia dowodu wpłaty (spłaty hipoteki)

 Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wzór wniosku - druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 15 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje tryb odwoławczy

Pozostałe Informacje

Pismo jest odbierane osobiście przez wnioskodawcę, lub zostanie mu doręczone pocztą.

Karta Usługi
Nr RiGG/29

ZAOPINIOWANIE PROJEKTU PODZIAŁU  NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna

Ustawa z dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku -  Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Łukasz Piórek - Inspektor

I piętro, pok. nr 15, Tel. 2271333 wew. 234

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie opinii w formie postanowienia co do zgodności z planem miejscowym lub zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy

Wymagane

dokumenty

Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału działki/ek zawierający następujące elementy:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy
 • adres wnioskodawcy
 • podpis

Wymagane załączniki:

 • wstępny projekt podziału nieruchomości – w 2 egz.
 • wypis z rejestru gruntów ( do pobrania w Starostwie w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10)

 Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej www.kolbuszowa.pl lub w tut. Urzędzie w pok. nr 6 (Biuro Obsługi Klienta)

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca

Tryb odwoławczy

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu  za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej w terminie 7 dni licząc od daty jego doręczenia

Pozostałe Informacje

 

Karta Usługi
Nr RiGG/30

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2052)
 • Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. – w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 453)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Damian Matrypuła – Inspektor
I  piętro pok. 14, tel. 17 2271333 wew. 234

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji orzekającej:

 • o  rozgraniczeniu nieruchomości
 • o umorzeniu postępowania (ugoda zawarta przed geodetą)
 • o umorzeniu postępowania i przekazaniu sprawy z urzędu do rozpatrzenia sądowi (nie ma podstaw do wydania decyzji o rozgraniczeniu – granica pozostaje sporna) 

Wymagane dokumenty

Wniosek o przeprowadzenie rozgraniczenia zawierający następujące elementy:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy
 • adres wnioskodawcy
 • numery rozgraniczanych działek i ich położenie
 • właścicieli działek przyjętych do rozgraniczenia

Załączniki do wniosku:

 • wypis z rejestru gruntów działki/działek wnioskodawcy rozgraniczenia (wydaje Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej)
 • kopia mapy ewidencyjnej dla rozgraniczonych nieruchomości (wydaje Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10) z zaznaczonymi odcinkami granic podlegającymi rozgraniczeniu.

 Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wzór wniosku udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej www.kolbuszowa.pl lub w tut. Urzędzie w pok. nr 6 (Biuro Obsługi Klienta)

Opłaty

Opłaty:

Koszty związane z rozgraniczeniem ponoszą strony postępowania

Termin załatwienia sprawy

Termin wynika z ustawy KPA – jako sprawa złożona wymagająca przeprowadzenia rozprawy na gruncie  - min. 2 miesiące z  możliwością  przedłużenia (po dostarczeniu przez geodetę upoważnionego dokumentacji geodezyjnej z rozgraniczenia)  

Tryb odwoławczy

Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od doręczenia jej decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości - przekazania sprawy sądowi (Sąd Rejonowy w Kolbuszowej).

Przy decyzji o umorzeniu postępowania (zawarta ugoda przed geodetą )– służy Odwołanie do SKO w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji .

Przy decyzji o umorzeniu postępowania i przekazaniu z urzędu do rozpatrzenia sprawy sądowi (brak podstaw do orzeczenia o rozgraniczeniu i granice pozostają sporne) – służy Odwołanie do SKO w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Pozostałe Informacje

W postanowieniu o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, Burmistrz  upoważnia geodetę uprawnionego do wykonania czynności rozgraniczeniowych.

Karta Usługi
Nr RiGG/31

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI - ZATWIERDZENIE PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1990).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku -  Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Damian Matrypuła - Inspektor
I piętro, pok. nr 14, tel. 17 2271333 wew. 234

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości oraz dokumentację:

 • Protokół z przyjęcia granic nieruchomości
 • Mapa z projektem podziału nieruchomości
 • Wykaz zmian gruntowych
 • Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek w katastrze nieruchomości jest inne niż w Księdze Wieczystej
 • Kopię postanowienia o zaopiniowaniu wstępnego projektu podziału nieruchomości (jeśli zostało wydane)
 • Wypis z rejestru gruntów

 Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej www.kolbuszowa.pl lub w tut. Urzędzie w pok. nr 6 (Biuro Obsługi Klienta)

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy

W terminie do 1 miesiąca od złożenia wniosku

Tryb odwoławczy

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania.

Pozostałe Informacje

Urząd przeprowadza czynności administracyjnie (nieodpłatnie).

Czynności techniczne związane z podziałem są dokonywane przez geodetów (odpłatnie). Koszty ponosi wnioskodawca.

Karta Usługi
Nr

Opiniowanie  rocznych planów łowieckich

Podstawa prawna

Art. 8 ust. 3a ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (t.j. z Dz. U z 2013 roku, poz. 1226 z późn. zm.)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Tadeusz Serafin –pokój nr 15, tel.(17) 2271 333 w. 234

Sposób załatwienia sprawy

Opinia

Wymagane
dokumenty

Wniosek Koła Łowieckiego zawierający: roczny plan łowiecki

Określenie wzorów dokumentów i miejsce ich udostępnienia

 Wzór wniosku udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej www.kolbuszowa.pl lub w tut. Urzędzie pok. 6 (Biuro obsługi klienta, parter)

Opłaty

Nie podlega opłacie

Termin załatwienia sprawy 

Bez zbędnej zwłoki

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje tryb odwoławczy

Pozostałe Informacje

 

Karta Usługi
Nr

Mediacje w sprawie szkód łowieckich

Podstawa prawna

Art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (t.j. z Dz. U z 2013 roku. poz. 1226 z późn. zm.)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Lucyna Wyka –pokój nr 15, tel.(17) 2271 333 w. 234

Sposób załatwienia sprawy

Mediacje z udziałem stron sporu

Wymagane

dokumenty

Wniosek o przeprowadzenie mediacji w sprawie szkód łowieckich wraz z kopia protokołu w sprawie oszacowania szkody łowieckiej spisany pomiędzy poszkodowanym a przedstawicielem Koła

Określenie wzorów dokumentów i miejsce ich udostępnienia

Wzór wniosku udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej www.kolbuszowa.pl lub w tut. Urzędzie pok. 6 (Biuro obsługi klienta, parter)

Opłaty

Nie podlega opłacie

Termin załatwienia sprawy 

Nie później niż w ciągu 14 dni

Nie przysługuje tryb odwoławczy.

Pozostałe Informacje

W przypadku Gdy nie dojdzie do polubownego rozstrzygnięcia sporu, spór rozstrzyga na wniosek strony sąd powszechny.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2021-04-09 15:33
 • |
 • Licznik odwiedzin: 8 467 205