Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wpis / zmiana / zawieszenie / wznowienie / wykreślenie


Karta Usługi
Nr RBiPP

Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1
o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
wpis / zmiana / zawieszenie / wznowienie / wykreślenie

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r., o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Komórka odpowiedzialna

Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej,     
II piętro,  pokój  Nr 24, telefon 17 2271 333 w. 348

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Szczur Ewa - Specjalista

Sposób załatwienia sprawy

Wniosek o wpis do CEIDG można wypełnić w formie papierowej lub elektronicznej. Wniosek elektroniczny wypełniony w trybie anonimowym, tzw. wniosek roboczy (bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu zaufanego, albo podpisu osobistego), wymaga wizyty w urzędzie gminy w celu potwierdzenia tożsamości i złożenia podpisu przez wnioskodawcę.
Wniosek taki jest przechowywany w systemie przez 7 dni od daty wypełnienia. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku (należy go zapamiętać lub wydrukować wniosek roboczy) uzyskanym na stronie CEIDG podczas jego wypełniania, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania.

Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć w wybranym przez siebie urzędzie gminy w Polsce:

 • osobiście;
 • przez osobę uprawnioną;
 • wysyłać pocztą przesyłką rejestrowaną na adres wybranego urzędu gminy, po uprzednim poświadczeniu własnoręczności podpisu przez notariusza.

Jeżeli wniosek o wpis do CEIDG jest składany osobiście lub przez osobę uprawnioną, organ gminy potwierdza tożsamość składającego wniosek oraz potwierdza  za pokwitowaniem przyjęcie wniosku.
Rozpatrzenie wniosku polega na przekształceniu na formę dokumentu elektronicznego i przesłaniu do CEIDG, poprzez podpisanie go w sposób akceptowany przez system, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia. Następuje nie później niż następnego dnia roboczego od daty jego wpływu, pod warunkiem że wniosek jest poprawny. W przypadku konieczności skorygowania lub uzupełnienia wniosku termin wskazany wyżej biegnie od dnia wpływu uzupełnionego lub poprawionego wniosku.

Jeżeli wniosek będzie niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wskaże wnioskodawcy błędy oraz wezwie do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia go bez rozpoznania

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanej dalej "CEIDG" (i w razie potrzeby, wypełnione jego części CEIDG-MW, CEIDG-RD, CEIDG-RB, CEIDG-SC, CEIDG-PN, CEIDG-ZS oraz CEIDG-POPR) wypełniony zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku pismem wyraźnym bez poprawek i skreśleń.

AKTUALNE FORMULARZE WNIOSKÓW I INSTRUKCJE ICH WYPEŁNIANIA
dostępne są na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl w zakładce "formularze i instrukcje"

Można również na tej stronie interaktywnie wypełnić wniosek i wydrukować po weryfikacji.

Wniosek CEIDG-1 może stanowić:

 • wniosek o wpis przedsiębiorcy do CEIDG;
 • wniosek o zmianę wpisu w CEIDG oraz innych danych;
 • wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej;
 • wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej;
 • wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG.
 1. Do wglądu ważny dokument tożsamości: dowód osobisty, paszport lub inny
 2. W przypadku obcokrajowców, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1252, z późn.zm.), oryginał dokumentu potwierdzającego aktualny status pobytu na terytorium RP albo jego notarialnie lub urzędowo uwierzytelnioną kopię (dokument do wglądu),
 3. Jeżeli przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL okazuje paszport albo inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.
 4. W przypadku gdy wniosek składa pełnomocnik, którego ustanowienie nie zostało ujawnione we wpisie przedsiębiorcy w CEIDG, należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa albo jego odpis, wypis lub jego urzędowo uwierzytelnioną kopię wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Pliki do pobrania:

Formularze wniosków dostępne również w Biurze Obsługi Klienta lub w pok. 24 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Rejestracja w CEIDG i wszelkie czynności związane z wpisem są BEZPŁATNE.

Opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej – w wysokości 17 zł na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Zwolnienie z opłaty przysługuje jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dzieci), zstępnemu (dziadkowie, wnuki) lub rodzeństwu.

Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu w godzinach jego pracy lub na konto Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.

Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Termin załatwienia sprawy

Nie później niż następnego dnia roboczego od daty jego wpływu, pod warunkiem że wniosek jest poprawny. W przypadku konieczności skorygowania lub uzupełnienia wniosku termin wskazany wyżej biegnie od dnia wpływu uzupełnionego lub poprawionego wniosku.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.
Czynność organu gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go na formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

Pozostałe Informacje

Wniosek CEIDG-1 można złożyć bezpośrednio do CEIDG drogą elektroniczną - w takim przypadku należy posiadać podpis zaufany albo podpis osobisty, albo kwalifikowany podpis elektroniczny, a następnie:

 1. wejść na stronę internetową www.ceidg.gov.pl
 2. założyć konto i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego
 3. zalogować się do CEIDG i wypełnić wniosek elektroniczny
 4. podpisać wniosek za pomocą podpisu zaufanego albo podpisu osobistego, albo kwalifikowanego podpisu elektronicznego i go wysłać
 5. system prześle na adres e-mail potwierdzenie złożenia wniosku o wpis do CEIDG.

Jeśli przedsiębiorca korzysta z bankowości elektronicznej, może potwierdzić profil zaufany za pośrednictwem wybranych banków bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym.
Zakładając profil zaufany przez bankowość internetową, można wykonać wszystkie kroki (złożenie wniosku, potwierdzenie profilu) za pośrednictwem swojego serwisu bankowości.

Wpisowi do CEIDG podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi. Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, w związku z tym nie podlega ona wpisowi do ewidencji przedsiębiorców. Przedsiębiorcami podlegającymi wpisowi do CEIDG są wspólnicy spółek cywilnych będący osobami fizycznymi. Każdy wspólnik jest zobowiązany uzyskać wpis do CEIDG przed podjęciem działalności w ramach spółki cywilnej.

Jeżeli jest już przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG i dołączył do spółki cywilnej, uzupełnia swój wpis o NIP i REGON spółki wnioskiem o zmianę wpisu.

  Monitor Polski

  Elektroniczny Dziennik Urzędowy

  Dziennik ustaw

  ePUAP

  • Data aktualizacji: 2021-04-21 12:29
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 517 894