Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowychKarta Usługi
Nr RBiPP

Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn.zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz.256 z późn.zm.)

Komórka odpowiedzialna

Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej,       
II piętro,  pokój  Nr 24, telefon 17 2271 333 w. 348

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Szczur Ewa - Specjalista

Sposób załatwienia sprawy

Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek, złożony przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych lub jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej, o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych wraz z załącznikami:

  • Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z dowodem wpłaty za korzystanie z zezwolenia /w przypadku zezwoleń wydanych przez UM w Kolbuszowej, wystarczy podać tylko ich numery/

Pisemna zgoda organizatora oraz właściciela lub zarządcy terenu na którym ma być zlokalizowany punkt sprzedaży napojów alkoholowych

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Pliki do pobrania:

  • Formularz wniosku o wydanie zezwolenia

Formularze wniosków dostępne również w Biurze Obsługi Klienta lub w pok. 24 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Opłata za jednorazowe zezwolenia wnoszona jest na rachunek Gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń i tak:

  • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 43,75 złotych,
  • powyżej 4,5% do 18% zawartości  alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 43,75 złotych,
  • powyżej 18% zawartości alkoholu – 175,00 złotych.

Opłaty można dokonać np. w kasie Urzędu w godzinach jego pracy lub na konto Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.

Opłata skarbowa: opłata za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł.

Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się  w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa  do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa  do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna  i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Pozostałe Informacje

Zezwolenia wydaje się na okres do 2 dni. 

Wnioski o wydanie jednorazowych zezwoleń należy składać w    terminie 14 dni przed planowaną imprezą. Jeżeli przedsiębiorca ubiega się o więcej niż jeden rodzaj zezwolenia np. na A i B, to na każdy rodzaj zezwolenia należy złożyć oddzielny wniosek.

ZAŁĄCZNIKI: 

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2021-04-21 13:35
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 518 466