Zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych


Karta Usługi
Nr RBiPP

Zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Komórka odpowiedzialna

Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej,   
II piętro,  pokój  Nr 24, telefon 17 2271 333 w. 348

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Szczur Ewa - Specjalista

Sposób załatwienia sprawy

Zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych wraz z następującymi załącznikami:

  • podanie okresu (terminu) wyprzedaży nie dłuższego niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia,
  • zestawienie zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych w poszczególnych rodzajach zezwoleń.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Pliki do pobrania:

  • Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych

Formularze wniosków dostępne również w Biurze Obsługi Klienta lub w pok. 24 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, wynosi:

  • 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
  • 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),

2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.

Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się  w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa  do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa  do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna  i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Pozostałe Informacje

Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia.

ZAŁĄCZNIKI:

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2021-04-21 12:29
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 518 122