Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozów osób taksówką


WAŻNE!!!

Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką – wydane przed dniem 1 stycznia 2020r. zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż 3 lata od dnie wejścia w życie ustawy z dnia 16 maja 2019r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz. 1180) – tj. do dnia 31 grudnia 2022r.

Licencje wydane przed 1 stycznia 2020r. podlegają dostosowaniu do wymagań określonych w zmienionej ustawie o transporcie drogowym oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019r. poz. 2377), na wniosek przedsiębiorcy złożony przed 31 grudnia 2022r.

PO TYM TERMINIE LICENCJE – TRACĄ WAŻNOŚĆ!!!

Karta Usługi
Nr RBiPP

Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
w zakresie przewozów osób taksówką

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019r. poz. 2140 z późn.zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916)

Komórka odpowiedzialna

Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej,
II piętro,  pokój  Nr 24, telefon 17 2271 333 w. 348

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Szczur Ewa - Specjalista

Sposób załatwienia sprawy

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Wymagane dokumenty

Wniosek – formularz:

Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

Załączniki:

W przypadku zmiany siedziby, adresu, oznaczenia przedsiębiorcy lub nazwiska - zaświadczenie o niekaralności opatrzone data nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy, spełniają warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym,

- Dowód uiszczenia opłaty za zmianę licencji.

W przypadku zmiany pojazdu lub numeru rejestracyjnego pojazdu:

  1. a) zaświadczenie o niekaralności opatrzone data nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy, spełniają warunki, o których mowa w 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym,
  2. b) wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.

- Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika

Do wglądu:

- Dowód rejestracyjny pojazdu,

- Świadectwo legalizacji urządzenia kontrolno-pomiarowego (taksometru) zainstalowanego w pojeździe,

- Zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

 - Orzeczenie psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Pliki do pobrania:

  • Formularz wniosku o zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Formularze wniosków dostępne również w Biurze Obsługi Klienta lub w pok. 24 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Opłata administracyjna:

Za zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za udzielenie licencji. Opłaty można dokonać np. w kasie Urzędu w godzinach jego pracy lub na konto Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.

Opłata skarbowa: opłata za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł.

Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się  w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa  do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa  do wniesienia odwołania przez ostatnia ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna  i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Pozostałe Informacje

Wszelkie zmiany danych przewoźnik drogowy zobowiązany jest zgłosić   organowi udzielającemu licencji w ciągu 28 dni od dnia ich powstania.  W przypadku gdy zmiany obejmują dane zawarte w licencji przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem 17 2271 333, wew. 348

ZAŁĄCZNIKI: 

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2021-04-21 12:29
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 517 981