Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę


Karta Usługi
Nr RBiPP

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz.256 z późn.zm.)

Komórka odpowiedzialna

Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej,     
II piętro,  pokój  Nr 24, telefon 17 2271 333 w. 348

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Szczur Ewa - Specjalista

Sposób załatwienia sprawy

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie
i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 2. Oświadczenie o wartości sprzedaży

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

 Pliki do pobrania:

 • Formularz wniosku o wydanie zezwolenia
 • Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim

Formularze wniosków dostępne również w Biurze Obsługi Klienta lub w pok. 24 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

 1. Dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą opłatę wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w następującej wysokości:
 • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 525 złotych,
 • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu – 525 złotych,
 • powyżej 18% zawartości alkoholu – 2100 złotych.

W roku uzyskania zezwolenia, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

 1. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
 2. Dla przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych, których roczna wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:
 • 37 500 złotych dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo – opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 37 500 złotych dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 77 000 złotych dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – opłata stanowi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

Opłata, o której mowa wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem.

Opłaty można dokonać np. w kasie Urzędu w godzinach jego pracy lub na konto Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.

Opłata skarbowa: opłata za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł.

Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się  w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa  do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydała decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa  do wniesienia odwołania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna  i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Pozostałe Informacje

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę (katering) wydawane są na okres 2 lat.


ZAŁĄCZNIKI: 

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2021-04-21 12:00
 • |
 • Licznik odwiedzin: 8 517 799