Przyznanie dodatku mieszkaniowego z dopłatą do czynszu z mocą wsteczną


Karta Usługi
Nr RBiPP

Przyznanie dodatku mieszkaniowego z dopłatą do czynszu z mocą wsteczną

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j.: Dz.U.2019.2133, z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz uproszczonym postepowaniu o zatwierdzenie układu  w związku z wystąpieniem COVID-19 ( Dz.U.2020.1086, z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających  rozwój mieszkalnictwa (Dz.U.2021.11, z późn. zm.) 
 4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych    z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.2255, z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych( Dz.U.2001.156.1817),
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001r.  w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz.U.2013.589, z późn. zm.)                                                                             
 7. Ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2020.256, z późn. zm.)             
 8. Ustawa o opłacie skarbowej  (Dz.U.2020.1546, z późn. zm.)              

Komórka odpowiedzialna

Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej,   
II piętro,  pokój  Nr 24, telefon 17 2271 333 w. 348

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Czesława Pietruszka-Rząsa,  Inspektor

Sposób załatwienia sprawy

Decyzja administracyjna

Wymagane dokumenty

1) wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z adnotacją „Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”  oraz  Klauzulą o przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną,
2) deklarację o dochodach gospodarstwa domowego,
3)dokument potwierdzający wysokość dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego uzyskanych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku, w szczególności:
a) zaświadczenie o dochodzie z zakładu pracy – dot. osób zatrudnionych na podstawie m.in. umowy o pracę, umowy zlecenia, o dzieło.
b) oświadczenie o dochodach – dot. osób uzyskujących dochody m.in. z prac dorywczych, działalności gospodarczej, otrzymujących pomoc finansową od rodziny/osób trzecich, dobrowolne alimenty.
c) decyzję przyznającą rentę/emeryturę lub zaświadczenie z ZUS – dot. osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe.
d) odcinki przekazów pocztowych lub odpis wyroku sądowego przyznającego alimenty – dot. osób otrzymujących alimenty na podstawie wyroku sądowego.
e) zaświadczenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  dla osób pobierających świadczenia rodzinne/fundusz alimentacyjny lub  świadczenia pomocy społecznej,
f) oświadczenie  o wysokości stypendium (socjalnego, naukowego, mieszkaniowego, na wyżywienie) lub o nie pobieraniu stypendium – dot. studentów wyższych uczelni.
g) oświadczenie o dochodowości z hektara przeliczeniowego– dot. osób posiadających gospodarstwo rolne.
4) Tytuł prawny do zajmowanego lokalu ( najem, podnajem, spółdzielcze prawo do lokalu, właścicielom, innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,  osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny)
5) Dokument potwierdzający wysokość opłat mieszkaniowych (np. czynszowy, rachunki) lub wyszczególnienie rodzaju i wysokości wydatków we wniosku przez zarządcę budynku.
6) Faktura VAT za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy.
7) Dokumenty lub oświadczenie właściciela domu jednorodzinnego o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz o wyposażeniu technicznym domu – dotyczy domów jednorodzinnych.
8) oświadczenie Wnioskodawcy,
9) oświadczenie z klauzula o spełnieniu warunków do dopłaty do czynszu  

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Pliki do pobrania:

 • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z Deklaracja o osiąganych dochodach  (załącznik nr 1)
 • Oświadczenie wnioskodawcy (załącznik nr 2)
 • Zaświadczenie o dochodach (załącznik nr 3) 

 Klauzula do wniosku  o  przyznanie  dodatku  mieszkaniowego  (załącznik nr 4) 

Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom. 

Termin załatwienia sprawy 

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się  w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa  do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydała decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa  do wniesienia odwołania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego  i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Pozostałe Informacje

Dodatek mieszkaniowy z dopłata do czynszu oraz z  mocą wsteczną przyznawany jest  osobie spełniającej warunki do przyznania dodatku mieszkaniowego, warunki do  przyznania dopłaty   do czynszu, za okres wymieniony we wniosku przez Wnioskodawcę  poprzedzający datę złożenia przedmiotowego wniosku oraz  za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych  z powodu  COVID-19, osobie spełniające warunki do przyznania dodatku mieszkaniowego,

Warunki do przyznania dodatku mieszkaniowego  Uprawnienia do dodatków mieszkaniowych uzyskują gospodarstwa domowe, które spełniają jednocześnie warunki:
1) zamieszkują w lokalu, do którego posiadają tytuł prawny
- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący           im lokal zamienny;
2)  średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w deklarowanym okresie nie przekracza:
-125 % najniższej emerytury w goswieloosobowym                                                                                         
-  175 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym
3) normatywna powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza: 
- 35 m2 – dla 1 osoby;
- 40 m2 – dla 2 osób;
- 45 m2 – dla 3 osób;
- 55 m2 – dla 4 osób;
- 65 m2 – dla 5 osób;
- 70 m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób,  dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię o 5 m2. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2 jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania  w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U.2018.511   z późn. zm. )
Dodatek mieszkaniowy przysługuje również wtedy, gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:   30 % albo 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni  w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.
4) Wydatki na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu
nie powinny być mniejsze od wydatków poniesionych przez osobę otrzymującą dodatek:
- 15% dochodów gospodarstwa-w gospodarstwie jednoosobowym,
- 12% dochodów gospodarstwa-w gospodarstwie 2-4 osobowym,
- 10% dochodów gospodarstwa- w gospodarstwie 5-osobowym i większym,
a) jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest równy lub wyższy niż 150 % w gospodarstwie jednoosobowym i 100 % w gospodarstwie wieloosobowym wówczas dla celów obliczenia dodatku przyjmuje się wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:
- 20% dochodów gospodarstwa-w gospodarstwie jednoosobowym,
- 15% dochodów gospodarstwa-w gospodarstwie 2-4 osobowym,
- 12% dochodów gospodarstwa- w gospodarstwie 5-osobowym i większym,
Inne W przypadku braku wyposażenia lokalu mieszkalnego w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.
Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.  

Dodatek jest wypłacany do 10 dnia każdego miesiąca z góry – zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.     .
Nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2 % najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.
Jeżeli w wyniku wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez upoważnioną osobę stwierdzone zostanie wystąpienie rażącej dysproporcji pomiędzy niskimi dochodami wskazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy lub stwierdzone zostanie, że faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji wówczas wydawana jest decyzja odmowna. 

Również podstawę do wydania decyzji negatywnej stanowi odmowa przekazania przez wnioskodawcę i innych członków gospodarstwa domowego osobie upoważnionej przeprowadzającej wywiad środowiskowy, oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych ruchomości i nieruchomości oraz zasobów pieniężnych.
Podanie danych określonych wnioskiem jest obowiązkowe, dane te nie będą udostępniane osobom trzecim.
Brak podania danych spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Warunki do przyznania dopłaty do czynszu:

1)  dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu  przyznaje się na wniosek o dodatek mieszkaniowy z adnotacją złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021 r. ,
2) wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi 75%  miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż  1 500,00 zł.,
3) wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tą dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustalona zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych,
4) dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się wyłącznie  najemcom lub podnajemcom, którzy spełnili warunki do przyznania dodatku mieszkaniowego  oraz spełnić łącznie:
-a) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek  mieszkaniowy  w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, jest co najmniej o 25 % niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r.,
-b) ubiegający się o dodatek mieszkanie najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. ( może to być inny lokal niż najmowany lub podnajmowany w dniu 14 marca 2020 r.),
-c) ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu,
5) do wniosku o dodatek mieszkaniowy z adnotacją, poza dokumentami o przyznanie dodatku mieszkaniowego, dołącza się:
-a) oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony  o dopłatę do czynszu,
-b) oświadczenie o spełnieniu przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o  dopłatę do czynszu łącznie warunków z pkt. 6  ust. b i c,
-c) dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego  czynszu opłacanego przez ubiegającego się  o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu,
-d) składający oświadczenia jest obowiązany  do zawarcia w nim klauzuli  następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,
6) wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu ustala się według stanu na dzień złożenia wniosku o dodatek z adnotację. W przypadku gdy wysokość miesięcznego czynszu opłacanego w dniu 14 marca 2020 r.,  jest niższy wysokość miesięcznego czynszu będąca podstawa obliczenia  dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę  ustala się według stanu na dzień 14 marca 2020 r. W takim przypadku dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę  do czynszu  składa  się  według stanu na dzień 14 marca 2020 r. ,
7) jeżeli w wyniku postepowania zostanie stwierdzone, że wnioskodawcy nie należy się  dopłata do czynszu,  nie wyklucza przyznania w toku tego postepowania dodatku mieszkaniowego bez dopłaty do czynszu.

Warunki do przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną:

- dodatek z mocą wsteczna może być przyznany wyłącznie w przypadku wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną  nie później  niż po upływie  30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19,

-  dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną przyznaje się uprawnionemu, jeżeli składając wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wskazała okres za jaki  ma być przyznany taki dodatek, takie wskazanie następuje w formie klauzuli dołączonej  do tego wniosku i podpisanej  przez Wnioskodawcę ( druk klauzuli do pobrania, stanowi załącznik Nr 2)

-  do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego  z  mocą  wsteczna  oprócz   w/w klauzuli dołącza się Deklarację o dochodach gospodarstwa domowego, za okres  3 miesięcy poprzedzających miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną,

 - w przypadku przyznania dodatku z mocą wsteczną, okres jego przyznania skraca się  skraca się o liczbę miesięcy poprzedzający pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku, za które przyznano dodatek mieszkaniowy,

-  dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczna  nie przyznaje się za okres, w którym  osobie uprawnionej  przysługiwał dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji,

-  dochód  na jednego członka gospodarstwa domowego, będący podstawą ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, ustala się  za okres 3 kolejnych miesięcy poprzedzających  miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną,

-  wydatki, będące  podstawą  ustalenia wysokości  dodatku mieszkaniowego  z mocą wsteczną, ustala się  na miesiąc poprzedzający, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną,

-   w przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, dodatek mieszkaniowy   za miesiące poprzedzające pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku wypłaca się w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego stała się ostateczna,

ZAŁĄCZNIKI

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2021-04-21 13:35
 • |
 • Licznik odwiedzin: 8 518 300