Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Karta Usługi
Nr RBiPP

WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Podstawa prawna

 1. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.)
 2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/207/2000 z dnia 28 czerwca 2000 r. z późn. zm.
 3. Właściwy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Komórka

odpowiedzialna

Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Irena Dąbek – kierownik Referatu Budownictwa i Planowania Przestrzennego
II piętro, pokój nr 25, Tel. 2271333 wew. 344

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Odbiór zaświadczenia osobiście lub drogą pocztową.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu zawierający:

 • imię i nazwisko lub nazwę instytucji, adres wnioskodawcy oraz dane nieruchomości, której przeznaczenie chcemy poznać
 • nr ew. działki i jej położenie

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 25 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

 1. Opłata skarbowa za wypis lub wyrys ze studium lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
 • od wypisu - do 5 stron 30zł, powyżej 5 stron 50zł
 • od wyrysu - za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 20zł, nie więcej niż 200zł
 1. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 17 zł
  (ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r., tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 72.

Termin załatwienia sprawy 

7 dni od daty złożenia wniosku

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje tryb odwoławczy

Pozostałe Informacje

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu składa się w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego (po dokonaniu opłaty skarbowej)

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2021-04-16 14:44
 • |
 • Licznik odwiedzin: 8 501 812