Udzielenie zgody na modernizację lokalu mieszkalnego samodzielnie przez najemcę na jego koszt


Karta Usługi
Nr RBiPP

UDZIELENIE ZGODY NA MODERNIZACJĘ LOKALU MIESZKALNEGO SAMODZIELNIE PRZEZ NAJEMCĘ NA JEGO KOSZT

Podstawa prawna

 1. Ustawa   z   dnia   21 czerwca 2001 r.  o  ochronie   praw   lokatorów, mieszkaniowym    zasobie  gminy   i   o   zmianie   Kodeksu   Cywilnego  (tekst   jednolity   Dz.U.2020.611, z   późn. zm.)
 2. Ustawa   z   dnia   23 kwietnia 1964 r.   Kodeks  Cywilny (tekst jednolity: Dz.Uz.2020.1740   późn. zm.)
 3. Art. 1  ustawy   z   dnia  16 listopada 2006 r.  o  opłacie  skarbowej  (Dz. U.  Nr   225,   poz. 1635,   z   późn. zm.),
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U.2020.1546, z późn. zm.)

Komórka odpowiedzialna

Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego
Urzędu   Miejskiego   w   Kolbuszowej,                                                               
II piętro,  pokój   Nr 24,  telefon 17 2271 333 w. 348

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Czesława Pietruszka-Rząsa,  Inspektor

Sposób załatwienia sprawy

 1. pismo   wyrażające   zgodę   na  modernizację.
 2. odmawia   informując   wnioskodawcę   o  przyczynie   negatywnego  załatwienia   sprawy

Wymagane dokumenty

 1. wniosek sporządzony osobiście  przez osobę  ubiegająca o wyrażenie zgody na  modernizację  lokalu mieszkalnego  samodzielnie przez najemcę na jego koszt,   potwierdzone przez   zarządcę
 2. oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i pozyskiwanie niezbędnych informacji,
 3. szkic  lokalu  przed   modernizacją   i   po  wprowadzonych   zmianach
 4. opinia   zarządcy  na   temat   możliwości   technicznych,
 5. informacja  o wnoszonych opłatach za najem lokalu i ewentualnych zaległościach,

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Oświadczenie  o  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych.

Opłaty

Nie pobiera się opłat.

Termin załatwienia sprawy 

Odpowiedz na złożony wniosek w ciągu miesiąca.

Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy nie przysługuje uprawnienie do wniesienia środka odwoławczego.

Pozostałe Informacje

 

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2021-04-16 14:44
 • |
 • Licznik odwiedzin: 8 501 943