Najem lokali mieszkalnych


Karta Usługi
Nr RBiPP

Najem lokali mieszkalnych

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym  zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz.U.2020.611,  z późn. zm.)
 2. Uchwała Nr XLII/506/2017 Rady Miejskiej w Kolbuszowej  z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kolbuszowa  DUWP.2017.2965);
 3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2020.1740, z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tj. Dz.U.2020.1546, z późn. zm.)

Komórka odpowiedzialna

Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej,             
II piętro,  pokój  Nr 24,   telefon  17 2271 333 w. 348

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Czesława Pietruszka-Rząsa,  Inspektor

Sposób załatwienia sprawy

Burmistrz po zasięgnięciu opinii  Komisji  Rady Miejskiej wydaje;

 1. zarządzenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego. Na tej podstawie  wnioskodawca otrzymuje  skierowanie do zawarcia umowy;
 2. wpisuje wnioskodawcę do „Rejestru osób oczekujących na wynajem lokalu mieszkalnego”;
 3. odmawia informując wnioskodawcę o braku podstaw prawnych  do pozytywnego załatwienia wniosku;

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego;

 2. Zaświadczenie o osiągniętych dochodach;

 3. Oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

 1. Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego;
 2. Zaświadczenie o osiągniętych dochodach;
 3. Oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy 

Odpowiedz na złożony wniosek w ciągu miesiąca. Natomiast skierowanie do zawarcia umowy najmu  gdy wnioskodawca został pozytywnie zakwalifikowany  do otrzymania  lokalu, w przypadku  pozyskania mieszkania.

Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy nie przysługuje uprawnienie do wniesienia środka odwoławczego

Pozostałe Informacje

Zasób mieszkaniowy Kolbuszowej służy do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych  osób będących stałymi mieszkańcami Kolbuszowej. Lokale stanowiące  mieszkaniowy zasób Kolbuszowej mogą być wynajmowane na czas nieoznaczony osobom pozostającym w trudnych  warunkach  mieszkaniowych, których  średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175 % najniższej emerytury w gospodarstwie  jednoosobowym  lub 125 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym. Przez osoby, które pozostają w trudnych warunkach mieszkaniowych  uważa się osobę zamieszkującą w lokalu w którym na członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5,0m2 ogólnej powierzchni pokoi lub nie spełnia ono  wymogów pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

Do wynajmu lokalu socjalnego mogą być zakwalifikowane osoby nie mające zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i znajdujące się w niedostatku, tj. osoby, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie  sześciu miesięcy poprzedzających date złożenia  wniosku nie przekracza  75 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub nie przekracza 50 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym. Kwoty świadczeń  emerytalno – rentowych znajdują się na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl) oraz  w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski.

Osoba ubiegająca się o wynajem lokalu mieszkalnego składa pisemny wniosek – wzór w załączeniu). Następnie poddawany jest on weryfikacji w zakresie spraw meldunkowych, metrażu zajmowanej powierzchni, wysokości dochodów. taka weryfikacja dokonywana jest również    w chwili kierowana do zawarcia umowy najmu. 

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2021-04-16 14:44
 • |
 • Licznik odwiedzin: 8 501 730