Przywrócenie tytułu prawnego


Karta Usługi
Nr RBiPP

PRZYWRÓCENIE TYTUŁU PRAWNEGO

Podstawa prawna

1) ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym  zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz.U.2020.611, z późn. zm.)

2) Uchwała Nr XLII/506/2017 Rady Miejskiej w Kolbuszowej  z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kolbuszowa ( DUWP.2017.2965)

3) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tj. Dz.U.2020.1546, z późn. zm.)

Komórka odpowiedzialna

Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej,                                                                     
II piętro,  pokój  Nr 24,   telefon  17 2271 333 w. 348

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Czesława Pietruszka-Rząsa,  Inspektor

Sposób załatwienia sprawy

1) skierowanie do zawarcia umowy

2) odmawia informująca wnioskodawcę o braku podstaw prawnych do pozytywnego   załatwienia  wniosku.

Wymagane dokumenty

  1. wniosek sporządzony osobiście  przez osobę ubiegającą się o cofnięcie wypowiedzenia lub przywrócenie  tytułu prawnego do lokalu po ustaniu przesłanek wypowiedzenia,
  2. oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i pozyskiwanie niezbędnych informacji,
  3. kopia wypowiedzenia,
  4. zaświadczenie o zaległościach czynszowych  lub ich braku

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy 

Odpowiedz   na   złożony    wniosek   w   ciągu   miesiąca, a  w sprawach szczególnie skomplikowanych  do dwóch miesięcy od momentu złożenia kompletnego wniosku    

Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy nie przysługuje uprawnienie do wniesienia środka odwoławczego. Możliwe jest ewentualne wniesienie stosownego pozwu do sądu powszechnego.

Pozostałe Informacje

ZAŁĄCZNIKI

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2021-04-21 13:35
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 518 529