Rozpatrywanie wniosków o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego


Karta Usługi
Nr RBiPP

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW O PONOWNE ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU SOCJALNEGO

Podstawa prawna

1) ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym  zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz.U.2020.611, z późn. zm.)

2) Uchwała Nr XLII/506/2017 Rady Miejskiej w Kolbuszowej  z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kolbuszowa (DUWP.2017.2965);

3) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tj. Dz.U.2020.1546, z późn. zm.)

Komórka odpowiedzialna

Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej,                                                                     
II piętro,  pokój  Nr 24, telefon  17 2271 333 w. 348

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Czesława Pietruszka-Rząsa,  Inspektor

Sposób załatwienia sprawy

1) skierowanie do zawarcia umowy

2) odmawia informując wnioskodawcę o braku podstaw prawnych  do pozytywnego   załatwienia  wniosku.

Wymagane dokumenty

1) wniosek sporządzony osobiście  przez osobę  ubiegająca się o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego

2) wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego,

3) oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i pozyskiwanie niezbędnych informacji,

3) zaświadczenie o osiągniętych dochodach przez wszystkich członków gospodarstwa domowego za okres 3 m-cy poprzedzających date złożenia wniosku

4) poprzednia umowa najmu lokalu socjalnego,

5) w przypadku  występowania   zaległości czynszowych – dowód  wpłaty zadłużenia lub porozumienie w sprawie  spłaty  zadłużenia w  ratach

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

1) wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego,

2) zaświadczenie o osiągniętych dochodach

3) oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- druki dostępne są na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta; w pokoju Nr 24 , piętro I  tutejszego Urzędu.

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy 

Odpowiedz na złożony wniosek w ciągu miesiąca.

Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy nie przysługuje

Pozostałe Informacje

Zasób  mieszkaniowy Kolbuszowej służy do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych  osób będących stałymi mieszkańcami Kolbuszowej. Lokale stanowiące  mieszkaniowy zasób Kolbuszowej mogą być wynajmowane na czas nieoznaczony osobom pozostającym w trudnych  warunkach  mieszkaniowych, których  średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175 % najniższej emerytury w gospodarstwie  jednoosobowym lub 125 % najniższej emerytury  w gospodarstwie wieloosobowym. Przez osoby, które pozostają w trudnych warunkach mieszkaniowych  uważa się osobę zamieszkującą w lokalu w którym na członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5,0m2 ogólnej powierzchni pokoi lub nie spełnia ono  wymogów pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

Do wynajmu lokalu socjalnego mogą być zakwalifikowane  osoby   nie mające zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i znajdujące   się w niedostatku, tj. osoby, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie  sześciu miesięcy poprzedzających date złożenia  wniosku nie przekracza  75 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub nie przekracza 50 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

Kwoty świadczeń  emerytalno – rentowych znajdują się na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl) oraz   w   Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski.

Osoba ubiegająca się o wynajem lokalu mieszkalnego składa pisemny wniosek – wzór w załączeniu). Następnie poddawany jest on weryfikacji w zakresie spraw meldunkowych, metrażu zajmowanej powierzchni, wysokości dochodów. taka weryfikacja dokonywana jest również    w chwili kierowana do zawarcia umowy najmu. 

ZAŁĄCZNIK

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2021-04-21 12:29
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 518 046