Kierowanie do zawarcia umowy najmu z tytułu realizacji wyroku sądowego zobowiązującego Gminę Kolbuszowa do dostarczenia lokalu zamiennego lub socjalnego


Karta Usługi
Nr RBiPP

KIEROWANIE  DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU Z TYTUŁU REALIZACJI WYROKU SADOWEGO ZOBOWIĄZUJĄCEGO GMINĘ KOLBUSZOWA DO DOSTARCZENIA LOKALU ZAMIENNEGO LUB SOCJALNEGO

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym  zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz.U.2020.611, z późn. zm.)
  2. Uchwała Nr XLII/506/2017 Rady Miejskiej w Kolbuszowej  z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kolbuszowa (DUWP.2017.2965)
  3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2020.1740, z późn. zm.)
  4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tj. Dz.U.2020.1546, z późn. zm.)
  5. Wyrok sądu z klauzula wykonalności

Komórka odpowiedzialna

Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego,
Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej,                                                                    
II piętro,  pokój  Nr 24,   telefon  17 2271 333 w. 348

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Czesława Pietruszka-Rząsa,  Inspektor

Sposób załatwienia sprawy

  1. skierowanie do zawarcia umowy
  2. odmawia informując wnioskodawcę o braku podstaw prawnych  do pozytywnego załatwienia  wniosku.

Wymagane dokumenty

1)  wniosek osoby uprawnionej do otrzymania lokalu zamiennego lub socjalnego o przyznanie lokalu mieszkalnego z zasobów mieszkaniowych gminy Kolbuszowa

     -  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  osobowych
i  pozyskiwaniu niezbędnych informacji

     -  oświadczenie o nieposiadaniu przez wnioskodawcę i jego współmałżonka
tytułu prawnego do zajmowania lokalu lub nieruchomości

2) wniosek o zawarcie umowy najmu  lokalu mieszkalnego oraz informacje o dochodach,

3) wyrok sądowy zaopatrzony w klauzulę prawomocności lub wykonalności orzekający

o obowiązku dostarczenia lokalu zamiennego lub socjalnego przez gminę  Kolbuszowa

4) uwierzytelniona kopia tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego przed uzyskaniem wyroku sądu

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

1) wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego,

2) zaświadczenie o dochodach,

oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy 

Odpowiedz na złożony wniosek w ciągu miesiąca.  Natomiast skierowanie do zawarcia umowy najmu  gdy wnioskodawca został pozytywnie zakwalifikowany  do otrzymania  lokalu, w przypadku  pozyskania mieszkania.

Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy nie przysługuje  uprawnienie do wniesienia środka odwoławczego.

Pozostałe Informacje

 

ZAŁĄCZNIKI

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2021-04-21 13:35
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 518 436