Przyznanie dodatku mieszkaniowego


Karta Usługi
Nr RBiPP

Przyznanie dodatku mieszkaniowego 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych  (Dz.U.2019.2133, z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U.2001.156.1817),
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2013 r.  w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz.U.2013.589)                                                                
 4. Ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks Postępowania Administracyjnego 
  (Dz.U.2020.256,  z późn. zm.)  
 5. Ustawa o opłacie skarbowej  (Dz.U.2020.1546, z późn. zm.)                                                                                                                       

Komórka odpowiedzialna

Referat  Budownictwa i Planowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej,
II piętro,  pokój  Nr 24,   telefon  17 2271 333 w. 348

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Czesława Pietruszka-Rząsa,  Inspektor

Sposób załatwienia sprawy

Decyzja administracyjna

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
 2. 2. Deklaracja o wysokości dochodu.
 3. Dokument potwierdzający wysokość dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego uzyskanych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku, w szczególności:

a) zaświadczenie o dochodzie z zakładu pracy – dot. osób zatrudnionych na podstawie m.in. umowy o pracę, umowy zlecenia, o dzieło.

b) oświadczenie o dochodach – dot. osób uzyskujących dochody m.in. z prac dorywczych, działalności gospodarczej, otrzymujących pomoc finansową od rodziny/osób trzecich, dobrowolne alimenty.

c) decyzję przyznającą rentę/emeryturę lub zaświadczenie z ZUS – dot. osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe.

d) odcinki przekazów pocztowych lub odpis wyroku sądowego przyznającego alimenty – dot. osób otrzymujących alimenty na podstawie wyroku sądowego.

e) zaświadczenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla osób pobierających świadczenia rodzinne/fundusz alimentacyjny lub świadczenia pomocy społecznej,

f) oświadczenie o wysokości stypendium (socjalnego, naukowego, mieszkaniowego, na wyżywienie) lub o nie pobieraniu stypendium – dot. studentów wyższych uczelni.

g) oświadczenie o dochodowości z hektara przeliczeniowego – dot. osób posiadających gospodarstwo rolne.

4. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu ( najem, podnajem, spółdzielcze prawo do lokalu, właścicielom, innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem, osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny)

5. Dokument potwierdzający wysokość opłat mieszkaniowych (np. czynszowy, rachunki) lub wyszczególnienie rodzaju i wysokości wydatków we wniosku przez zarządcę budynku.

6. Faktura VAT za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy.

7. Dokumenty lub oświadczenie właściciela domu jednorodzinnego o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz o wyposażeniu technicznym domu – dotyczy domów jednorodzinnych.

W przypadku doręczenia kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt. 3-6 należy przedłożyć oryginały tych dokumentów do wglądu.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Pliki do pobrania:

 • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z Deklaracja o osiągniętych dochodach (załącznik nr 1)
 • Oświadczenie wnioskodawcy (załącznik nr 2)
 • Zaświadczenie o dochodach (załącznik nr 3)

Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom. 

Termin załatwienia sprawy 

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się  w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu  za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa  do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydała decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Pozostałe Informacje

Uwagi Uprawnienia do dodatków mieszkaniowych uzyskują gospodarstwa domowe, które spełniają jednocześnie warunki:
1) zamieszkują w lokalu, do którego posiadają tytuł prawny
  
 - najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;
   - osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
   - osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
   - innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
   - osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny;
2)  średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w deklarowanym okresie nie przekracza:
-  125 % najniższej emerytury gospodarstwie  wieloosobowym;
-  175 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym;
3)  normatywna powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza: 
- 35 m2 – dla 1 osoby;
- 40 m2 – dla 2 osób;
- 45 m2 – dla 3 osób;
- 55 m2 – dla 4 osób;
- 65 m2 – dla 5 osób;
- 70 m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób,  dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię o 5 m2. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2 jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania  w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U.2018.511   z późn. zm. )
Dodatek mieszkaniowy przysługuje również wtedy, gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:   30 % albo 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni  w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.
4) Wydatki na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu nie powinny być mniejsze od wydatków poniesionych przez osobę otrzymującą dodatek:
- 15% dochodów gospodarstwa-w gospodarstwie jednoosobowym,
- 12% dochodów gospodarstwa-w gospodarstwie 2-4 osobowym,
- 10% dochodów gospodarstwa- w gospodarstwie 5-osobowym i większym,
a) jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest równy lub wyższy niż 150 % w gospodarstwie jednoosobowym i 100 % w gospodarstwie wieloosobowym wówczas dla celów obliczenia dodatku przyjmuje się wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:
- 20% dochodów gospodarstwa-w gospodarstwie jednoosobowym,
- 15% dochodów gospodarstwa-w gospodarstwie 2-4 osobowym, 

ZAŁĄCZNIKI

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2021-04-21 13:35
 • |
 • Licznik odwiedzin: 8 518 320