Potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po śmierci najemcy


Karta Usługi
Nr RBiPP

Potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po śmierci najemcy

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym  zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz.U.2020.611,  z późn. zm.)
  2. Uchwała Nr XLII/506/2017 Rady Miejskiej w Kolbuszowej  z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kolbuszowa (DUWP.2017.2965)
  3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz.U.2020.1740, z późn. zm.)
  4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tj. Dz.U.2020.1546, z późn. zm.)

Komórka odpowiedzialna

Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej,                                                                   
II piętro,  pokój  Nr 24, telefon  17 2271 333 w. 348

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Czesława Pietruszka-Rząsa,  Inspektor

Sposób załatwienia sprawy

1) skierowanie do zawarcia  umowy najmu lokalu,

2) odmowa wydania  skierowania zawierająca informacje  o braku podstaw prawnych do pozytywnego załatwienia wniosku                                         

Wymagane dokumenty

1) pismo wniosek sporządzony osobiście  przez osobę ubiegającą się o potwierdzenie  tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego poświadczony przez administrację budynku, wraz z;

- oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i pozyskiwanie niezbędnych  informacji,

- oświadczenie o wspólnym  zamieszkiwaniu z najemcą do chwili śmierci głównego najemcy,

- oświadczenie  o  nieposiadaniu   przez  wnioskodawcę i jego  współmałżonka tytułu prawnego do zajmowania  lokalu lub  nieruchomości,

- uwierzytelniona kopia  tytułu prawnego  do lokalu dotychczasowego najemcy

2)  zaświadczenie o osiągniętych dochodach

3) dokumenty potwierdzające  pokrewieństwo wnioskodawcy z najemcą

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

1) wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego

2) zaświadczenie o osiągniętych dochodach

3) oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy 

Odpowiedz  na  złożony  wniosek  w ciągu miesiąca, a   w sprawach szczególnie skomplikowanych  do dwóch miesięcy od momentu złożenia kompletnego wniosku

Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy nie przysługuje uprawnienie do wniesienia środka  odwoławczego. Możliwe jest ewentualne wniesienie stosownego pozwu do sądu powszechnego.

Pozostałe Informacje

 

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2021-04-21 13:35
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 518 362