Dodatek energetyczny


Karta Usługi
Nr  RBiPP

Dodatek energetyczny

Podstawa prawna

1) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne ( t.j.: Dz.U.2020.833, z późn. zm.)

2) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego ( t.j.: Dz.U.2020.256,  z późn. zm. )   

3) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tj. Dz.U.2020.1546, z późn. zm.)

Komórka odpowiedzialna

Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej,                                       
II piętro,  pokój  Nr 24,   telefon 0 17 2271 333 w. 348

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Czesława Pietruszka-Rząsa, inspektor

Sposób załatwienia sprawy

Decyzja administracyjna o przyznaniu dodatku energetycznego

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego,
  2. Umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży  energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Określenie wzorów dokumentów i miejsce ich udostępnienia

Druk wniosku o przyznanie dodatku energetycznego.
Druki  można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego www.kolbuszowa.pl ub  w  Urzędzie  Miejskim;

- Biurze Obsługi Klienta  pokój Nr 6,
- pokoju Nr 24 II piętro,

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej ( Dz. U. z 2014 r. p.224)

Termin załatwienia sprawy 

Miesiąc od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od daty  jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem  Burmistrza Kolbuszowej.

Pozostałe Informacje

Od dnia  01 stycznia 2014 r. można ubiegać się o przyznanie dodatku  energetycznego  wprowadzonego ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo   energetyczne oraz  niektórych   innych   ustaw ( Dz. U. z 2013 r. poz. 984).

O dodatek energetyczny   może   ubiegać  się  osoba  nazwana przez  ustawę Prawo energetyczne    odbiorcą   wrażliwym.

Odbiorca wrażliwy   to  osoba;

1)  której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia   21   czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 966),

2) która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej   zawartej  z  przedsiębiorstwem   energetycznym,

3)  zamieszkuje   w   miejscu  dostarczania  energii  elektrycznej.

Dodatek energetyczny  wynosi rocznie nie więcej niż 30 % iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej  w gospodarstwie domowym,  ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki    do   dnia 31 marca każdego roku.

 Wysokość  limitu   zużycia   energii i elektrycznej   wynosi;

1) 900 kWh w roku kalendarzowym dla gospodarstwa domowego  prowadzonego  przez osobę  samotną,

2)  1 250 kWh w roku kalendarzowym dla gospodarstwa domowego składającego się  z   2   do    4 osób,

3) 1 500 kWh w roku kalendarzowym dla gospodarstwa domowego składającego się   z   co  najmniej 5 osób. 

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze  decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny wypłacany będzie odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia 2014 r. w którym  dodatek  energetyczny  wypłaca  się   do dnia   30 stycznia danego roku.

Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej  przez ministra właściwego do spraw gospodarki  na podstawie ustawy Prawo energetyczne.

Ustawa Prawo energetyczne wprowadziła zmianę do ustawy o dodatkach mieszkaniowych określając, że dodatek energetyczny nie jest dochodem przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy.

 

 

ZAŁĄCZNIK

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2021-04-21 12:29
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 518 000