Referat Gospodarki Komunalnej i Budownictwa


  Karta Usługi
Nr RGK/1

ZEZWOLENIE NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU LUB PRZEBUDOWĘ ZJAZDU INDYWIDUALNEGO (PUBLICZNEGO) DO DROGI GMINNEJ

Podstawa prawna

1.        Art. 19 ust. 2 pkt. 4, art. 20 pkt. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zmianami)

2.        Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)

Komórka

odpowiedzialna

Wniosek należy przesłać na adres Urzędu Miejskiego lub złożyć w sekretariacie

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Monika Przybyło – podinspektor – drogi gminne miejskie i zamiejskie

II piętro, pokój nr 26, tel. 2271-333 wew. 347 lub 17 2271-410

Sposób załatwienia sprawy

Wniosek należy przesłać na adres Urzędu Miejskiego lub złożyć w sekretariacie

Wymagane

dokumenty

1.       Wniosek powinien zawierać:

·         imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o budowę lub przebudowę zjazdu,

·         orientacja z mapy topograficznej

·         informacja o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

·         mapa zasadnicza z lokalizacją zjazdu w skali 1:500, lub 1:1000 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej budowy lub przebudowy zjazdu

·         informację o zagospodarowaniu działek – aktualny wyrys i wypis z mapy ewidencji gruntów

·         kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości -kserokopię aktu notarialnego

·         projekt budowlany zjazdu opracowany w oparciu o wydane warunki na budowę lub przebudowę zjazdu do drogi gminnej

·         kserokopię opinii ZUDP Kolbuszowa

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Druk wniosku dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 26 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej część III ust. 44 pkt 8 załącznika do ustawy z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz. 1635)

Termin załatwienia sprawy

Przyjęty czas wydania decyzji w sprawach nieskomplikowanych 30 dni w sprawach skomplikowanych 60 dni

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Odwołanie podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł, a za każdy załącznik do odwołania w wysokości 0,50 zł

Pozostałe Informacje

Zezwolenia nie jest równoznaczne z pozwoleniem na budowę w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, stanowi jedynie dowód, że strona posiada prawo do dysponowania nieruchomością gruntową, określoną w decyzji.

Zezwolenie nie zwalnia od obowiązku uzgodnienia robót z posiadaczami urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym lub w jego pobliżu.


Karta Usługi
Nr RGK/2

ZEZWOLENIE NA LOKALIZACJĘ W PASIE DROGOWYM URZĄDZEN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Podstawa prawna

1.        Art. 39 ust.3 i ust 5  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm)

2.        Uchwała Nr XLIV/397/06 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za 1 m2 pasa drogowego na cle niezwiązane z budową, przebudową utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie Gminy Kolbuszowa

3.        Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami

Komórka

odpowiedzialna

Referat Gospodarki Komunalnej i Budownictwa UM w Kolbuszowej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Monika Przybyło – podinspektor – drogi gminne miejskie i zamiejskie

II piętro, pokój nr 26, tel. 2271-333 wew. 347 lub 17 2271 - 410

Sposób załatwienia sprawy

Wniosek należy przesłać na adres Urzędu Miejski lub złożyć w sekretariacie

Wymagane

dokumenty

1.       Wniosek (dostępny na stronie internetowej urzędu, bądź na stanowisku pracy) powinien zawierać:

·         imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej

·         projekt budowlany do wglądu

·         kserokopia planu sytuacyjnego

·         przekroje poprzeczne w miejscach przejść przez drogę

·         wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów dotyczące działek Gminy Kolbuszowa

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

 

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej część III ust. 44 pkt 8 załącznika do ustawy z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz. 1635)

Termin załatwienia sprawy

Przyjęty czas wydania decyzji 14 – 30 dni w sprawach nieskomplikowanych, 60 dni w sprawach skomplikowanych

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Strzyżowa w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Odwołanie podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł, a za każdy załącznik do odwołania w wysokości 0,50 zł

Pozostałe Informacje

Zezwolenia nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, stanowi jedynie dowód, że strona posiada prawo do dysponowania nieruchomością gruntową, określoną w decyzji.

Zezwolenie nie zwalnia od obowiązku uzgodnienia robót z posiadaczami urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym lub w jego pobliżu


Karta Usługi
Nr RGK/3

ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO – UMIESZCZENIE REKLAMY

Podstawa prawna

1.       art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086 ze zmianami)

2.       Uchwała Nr XLIV/397/06 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 26 stycznia 2006r.. w sprawie ustalenia wysokości opłat za 1 m2 pasa drogowego na cle niezwiązane z budową, przebudową utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie Gminy Kolbuszowa

Komórka

odpowiedzialna

Referat Gospodarki Komunalnej i Budownictwa UM w Kolbuszowej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Monika Przybyło – podinspektor – drogi gminne miejskie i zamiejskie

II piętro, pokój nr 26, tel. 2271-333 wew. 347 lub 17 2271 - 410

Sposób załatwienia sprawy

Wniosek należy przesłać na adres Urzędu Miejskiego lub złożyć w sekretariacie

Wymagane

dokumenty

1.       Wniosek powinien zawierać:

·         imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego

·         cel zajęcia pasa drogowego

·         lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego – powierzchnię reklamy

·         planowany okres zajęcia pasa drogowego

·         szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów reklamy i planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.

·         zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych

·         zgłoszenie zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane.

 

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Druk wniosku dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 26 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej część III ust. 44 pkt 8 załącznika do ustawy z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz. 1635)

Termin załatwienia sprawy

Przyjęty czas wydania decyzji 30 dni w sprawach nieskomplikowanych, 60 dni w sprawach skomplikowanych

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Odwołanie podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł, a za każdy załącznik do odwołania w wysokości 0,50 zł

Pozostałe Informacje

Wniosek należy złożyć w terminie 14 przed rozpoczęciem robót

Zarządca drogi zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do ustawienia tablicy informacyjnej o ile stwierdzi, że wykonana jest w sposób nieestetyczny lub jej konstrukcja może być niebezpieczna dla użytkowników pasa drogowego.

Cofnięcie zezwolenia o ile stwierdzi, że wygląd tablicy reklamowej lub jej lokalizacja jest niezgodna z przedłożonym wnioskiem. 


Karta Usługi
Nr RGK/4

ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO NA CELE NIEZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZEBUDOWĄ REMONTEM UTRZYMANIEM I OCHRONĄ DRÓG

Podstawa prawna

1.        Art.40 ust. 1,ust.2, ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z póz.zm.)

2.        Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140 poz. 1481)

3.        Uchwała Nr XIV/397/06 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego

4.        Art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z 2000r. poz. 1071 z późn. zm)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Gospodarki Komunalnej i Budownictwa UM w Kolbuszowej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Monika Przybyło – podinspektor – drogi gminne miejskie i zamiejskie

II piętro, pokój nr 26, tel. 2271-333 wew. 347 lub 17 2271 - 410

Sposób załatwienia sprawy

Wniosek należy przesłać na adres Urzędu Miejski lub złożyć w sekretariacie

Wymagane

dokumenty

1.        Wniosek powinien zawierać:

·         imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego.

·         cel zajęcia pasa drogowego

·         lokalizacje i powierzchnię zajętego pasa drogowego.

·         planowany okres zajęcia pasa drogowego

2.        Do wniosku należy dołączyć:

·         Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.

·         Szczegółowy harmonogram robót.

·         Projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez Starostę.

·         Uzgodnienie dokumentacji do wglądu.

·         Prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

 

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej część III ust. 44 pkt 8 załącznika do ustawy z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz. 1635)

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni w sprawach nieskomplikowanych do 60 dni w sprawach skomplikowanych

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł, a za każdy załącznik do odwołania w wysokości 0,50 zł

Pozostałe Informacje

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w trybie rozporządzenia R.M. z dnia 1 czerwca 2004r. (Dz.U. Nr 140 poz. 1481)  w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, należy złożyć w urzędzie Miejskim w Kolbuszowej co najmniej na miesiąc przed planowanym zajęciem pasa powołując się na decyzję wydaną wcześniej zezwalającą na lokalizacje urządzenia , obiektu

Karta Usługi
Nr RGK/5

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

Podstawa prawna

1. Art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1073)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Gospodarki Komunalnej i Budowlanej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Irena Dąbek – inspektor

II piętro, pokój nr 25, Tel. 17 2271-333 wew. 344

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Odbiór decyzji osobiście lub drogą pocztową.

Wymagane

dokumenty

1. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (dostępny na stronie internetowej urzędu lub na stanowisku pracy), zawierający:

1) Określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy  oraz obszaru, na który przedsięwzięcie będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000,

2) Charakterystykę inwestycji, obejmującą:

a) Określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,

b) Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu, oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej

c) Określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 25 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

1. Opłata skarbowa pobierana jest od budynków gospodarczych i garażowych - 107 zł

2. Opłata skarbowa za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby – 56zł

(opłatę skarbowa można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego, parter, pok. nr 5)

Opłatę należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Termin załatwienia sprawy

Ustawowy termin wynosi 2 miesiące. Niemniej jednak termin uzależniony jest od oczekiwania na uzgodnienie projektu decyzji z organami wymienionymi w ustawie

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Pozostałe Informacje

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, składa się w punkcie informacyjnym, parter, pok. 5

Karta Usługi
Nr RGK/6

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Podstawa prawna

1. Art. 50, 51 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1073)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Gospodarki Komunalnej i Budowlanej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Irena Dąbek – inspektor

II piętro, pokój nr 25, Tel. 2271333 wew. 344

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Odbiór decyzji osobiście lub drogą pocztową.

Wymagane

dokumenty

1. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego zawierający:

1) Określenie granic terenu objętego wnioskiem, ze wskazaniem lokalizacji obiektu lub przebiegu inwestycji liniowej, przedstawionym na kopii mapy zasadniczej, obejmującym teren, którego wniosek dotyczy oraz obszaru, na który  ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000.

2) Charakterystykę inwestycji, obejmującą:

a) Określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,

b) Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu, oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej

c) Określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 25 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Opłata skarbowa od inwestycji celu publicznego - 107 zł, (opłatę skarbowa można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego, parter, pok. nr 5).

Opłatę należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Termin załatwienia sprawy 

Ustawowy termin wynosi 2 miesiące. Niemniej jednak termin uzależniony jest od oczekiwania na uzgodnienie projektu decyzji z organami wymienionymi w ustawie

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie

Pozostałe Informacje

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, składa się w punkcie informacyjnym, parter, pok. 5

Karta Usługi
Nr RGK/7

WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Podstawa prawna

  1. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1073)
  2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/207/2000 z dnia 28 czerwca 2000 r.,
  3. Właściwy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Komórka

odpowiedzialna

Referat Gospodarki Komunalnej i Budowlanej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Irena Dąbek – inspektor

II piętro, pokój nr 25, Tel. 2271333 wew. 344

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Odbiór zaświadczenia osobiście lub drogą pocztową.

Wymagane

dokumenty

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu zawierający:

- imię i nazwisko lub nazwę instytucji, adres wnioskodawcy oraz dane nieruchomości, której przeznaczenie chcemy poznać

- mapę zasadniczą lub ewidencyjną

- nr ew. działki i jej położenie

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 25 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

1. Opłata skarbowa za wypis lub wyrys ze studium lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

· od wypisu - do 5 stron 30zł, powyżej 5 stron 50zł

· od wyrysu - za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 20zł, nie więcej niż 200zł

2. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 17 zł

(ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r., Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

Termin załatwienia sprawy 

14 dni od daty złożenia wniosku

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje tryb odwoławczy

Pozostałe Informacje

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu składa się w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego (po dokonaniu opłaty skarbowej)

Karta Usługi
Nr RGK/8

PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO

Podstawa prawna

1.        Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U Nr 71 poz. 734 z późn. zm.),

2.        Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U Nr 156 poz.1817),

3.        Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu ( Dz. U. Nr 156 poz. 1828 z 2001r.)

4.        Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r.  w sprawie dodatków mieszkaniowych  (Dz. U z 2001 r. 156, poz. 1817 z pózn.zm.) 5)  ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks Postępowania Administracyjnego  ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, 1071 z pózn. zm.)

5.        Art. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej ( Dz. U.  Nr   225, poz. 1635, z pózn. zm.)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, II pietro,  pokój  Nr 24,   telefon 0 17 2271 333 w. 348,

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Czesława Pietruszka-Rząsa,  Inspektor

Sposób załatwienia sprawy

Decyzja administracyjna o przyznaniu dodatku mieszkaniowego lub decyzja odmowna.

Wymagane

dokumenty

I .  W przypadku:

-         najemców i podnajemców lokali mieszkalnych,

-         osób mieszkających w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

-         osób mieszkających w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,

-         innych osób mających tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego  i ponoszących wydatki związane z jego zajmowaniem,

-         osób zajmujących lokal mieszkalny bez tytułu prawnego i oczekujących na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny:

1. wniosek  o  przyznanie dodatku mieszkaniowego  wraz  z deklaracją   o  osiągniętych dochodach  (załącznik nr 1),   potwierdzony przez  zarządcę lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny z podaniem numeru konta
2. dokument potwierdzający wysokość dochodów osiągniętych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku, w szczególności:

zaświadczenie o dochodzie z zakładu pracy (załącznik nr 2) – dot. osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

oświadczenie o dochodach osób zamieszkujących z wnioskodawcą (załącznik nr 3) – dot. osób uzyskujących dochody z prac dorywczych, działalności gospodarczej,

odpis wyroku sądowego przyznającego alimenty,

odcinki przekazów pocztowych lub wyciąg z konta bankowego lub oświadczenie – dot. osób otrzymujących alimenty na podstawie wyroku sądowego,

trzy ostatnie odcinki renty (emerytury) lub zaświadczenie z ZUS – dot. osób pobierających świadczenia emerytalno - rentowe,

zaświadczenie o pobranych świadczeniach rodzinnych – dot. osób pobierających świadczenia rodzinne,

zaświadczenie o wysokości stypendium (socjalnego, naukowego) lub o nie pobieraniu stypendium – dot. studentów wyższych uczelni,

zaświadczenie z urzędu gminy o dochodowości z hektara przeliczeniowego – dot. osób posiadających gospodarstwo rolne.

3. potwierdzenie   tytuł prawny do zajmowanego lokalu lub prawo do lokalu socjalnego lub zamiennego,
4. aktualne opłaty,
5. faktura VAT za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy.

II.  W przypadku właściciela domu jednorodzinnego:

1.                    wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z deklarację o osiągnietych dochodach  (załącznik nr 1),

2.                    tytuł prawny do domu mieszkalnego ( aktualny wypis z  księgi wieczystej )

3.                    dokument potwierdzający wysokość dochodów osiągniętych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku (zgodnie z pkt. I ppkt. 2),

4.                    zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę potwierdzające powierzchnię użytkową w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu,

5.                    rachunki dotyczące opłat za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych za ostatni miesiąc,

6.                    faktura VAT za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy.

 

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

wniosek  o  przyznanie dodatku mieszkaniowego  wraz  z deklaracją   o  osiągniętych dochodach 

druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 24 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom. 

Termin załatwienia sprawy 

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się  w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej.

Pozostałe Informacje

Uwagi

Uprawnienia do dodatków mieszkaniowych uzyskują gospodarstwa domowe, które spełniają jednocześnie  warunki:

1) zamieszkują w lokalu, do którego posiadają tytuł prawny

   - najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
   - osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
   - osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych
   - innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem
   - osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny

2)  średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w deklarowanym okresie nie przekracza:

   -  125 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym,
   -  175 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym

3)   normatywna powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza: 

·                     35 m2 – dla 1 osoby

·                     40 m2 – dla 2 osób

·                     45 m2 – dla 3 osób

·                     55 m2 – dla 4 osób

·                     65 m2 – dla 5 osób

·                     70 m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób,

dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię o 5 m2. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2 jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowi w ustawie z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z póżn. zm. )

Dodatek mieszkaniowy przysługuje również wtedy, gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż: 1)30 % albo 2) 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.

4) Wydatki na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu nie powinny być mniejsze od wydatków poniesionych przez osobę otrzymującą dodatek:

- 15% dochodów gospodarstwa-w gospodarstwie jednoosobowym,
- 12% dochodów gospodarstwa-w gospodarstwie 2-4 osobowym,
- 10% dochodów gospodarstwa- w gospodarstwie 5-osobowym i większym,

a) jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest równy lub wyższy niż 125 % w gospodarstwie jednoosobowym i 175 % w gospodarstwie wieloosobowym wówczas dla celów obliczenia dodatku przyjmuje się wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

- 20% dochodów gospodarstwa-w gospodarstwie jednoosobowym,
- 15% dochodów gospodarstwa-w gospodarstwie 2-4 osobowym,
- 12% dochodów gospodarstwa- w gospodarstwie 5-osobowym i większym,

Inne

W przypadku braku wyposażenia lokalu mieszkalnego w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego. Ryczałt na zakup opału przekazywany jest dla wnioskodawcy.

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatek jest wypłacany do 10 dnia każdego miesiąca z góry – zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

W przypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej wypłatę świadczenia, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.

Osoba, w stosunku, do której z powodu nieuregulowania należności za zajmowany lokal mieszkalny wygasła decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, może wystąpić ponownie o jego przyznanie po uregulowaniu zaległości powstałych w okresie obowiązywania tej decyzji.

 

Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości. Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego administracji. Wypłatę dodatku mieszkaniowego w skorygowanej wysokości wstrzymuje się do czasu uregulowania należności.

Nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2 % najniższej emerytury.

Jeżeli w wyniku wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez upoważnioną osobę stwierdzone zostanie wystąpienie rażącej dysproporcji pomiędzy niskimi dochodami wskazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy lub stwierdzone zostanie, że faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji wówczas wydawana jest decyzja odmowna.

Również podstawę do wydania decyzji negatywnej stanowi odmowa przekazania przez wnioskodawcę i innych członków gospodarstwa domowego osobie upoważnionej przeprowadzającej wywiad środowiskowy, oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych ruchomości i nieruchomości oraz zasobów pieniężnych.

Osoba korzystająca z dodatku mieszkaniowego jest obwiązana przechowywać dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w deklaracji przez okres 3 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego


Podanie danych określonych wnioskiem jest obowiązkowe, dane te nie będą udostępniane osobom trzecim.

Brak podania danych spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

 

Karta Usługi
Nr RGK/9

UDZIELENIE ZGODY NA MODERNIZACJĘ LOKALU MIESZKALNEGO SAMODZIELNIE PRZEZ NAJEMCĘ NA JEGO KOSZT

Podstawa prawna

1)        ustaw  z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym    zasobie  gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z  2005 r. Nr  31, poz. 266 z póżn. zm.)

2)        ustawa   z   dnia   23 kwietnia 1964 r.   Kodeks  Cywilny ( Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z póżn. zm. )

3)        art. 1  ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.  o  opłacie  skarbowej ( Dz. U.  Nr   225, poz. 1635, z pózn. zm.)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, II piętro, pokój Nr 24, telefon 0 17 2271 333 w. 348,

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Czesława Pietruszka-Rząsa,  Inspektor

Sposób załatwienia sprawy

1) pismo   wyrażające zgodę na modernizację.

2) odmawia  informując wnioskodawcę o  przyczynie   negatywnego  załatwienia   sprawy

Wymagane

dokumenty

1)        wniosek sporządzony osobiście przez osobę ubiegająca o wyrażenie zgody na  modernizację  lokalu mieszkalnego  samodzielnie przez najemcę na jego koszt, potwierdzone przez zarządcę

2)        oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i pozyskiwanie niezbędnych informacji,

3)        szkic  lokalu  przed   modernizacją i po  wprowadzonych zmianach

4)        opinia zarządcy  na temat możliwości technicznych,

5)        informacja  o wnoszonych opłatach za najem lokalu i ewentualnych zaległościach,

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

oświadczenie  o  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych - druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 24 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Nie   pobiera   się   opłat

Termin załatwienia sprawy 

Odpowiedz   na   złożony   wniosek w ciągu  miesiąca.

Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy nie przysługuje uprawnienie do wniesienia środka odwoławczego.

Pozostałe Informacje

 

Karta Usługi
Nr RGK/10

WYNAJEM LOKALI MIESZKALNYCH

Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z póżn. zm.)

2) Uchwała Nr XLIX/375/2002 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Kolbuszowa

3) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z póżn. zm.)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, II piętro, pokój Nr 24, telefon 0 17 2271 333 w. 348,

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Czesława Pietruszka-Rząsa,  Inspektor

Sposób załatwienia sprawy

Burmistrz po zasięgnięciu opinii  Komisji  Rady Miejskiej wydaje;

a) zarządzenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego. Na tej podstawie  wnioskodawca otrzymuje  skierowanie do zawarcia umowy

b) wpisuje wnioskodawcę do „Rejestru osób oczekujących na wynajem lokalu mieszkalnego”

c) odmawia informując wnioskodawcę o braku podstaw prawnych  do pozytywnego załatwienia wniosku.

Wymagane

dokumenty

1) wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego
2) zaświadczenie o osiągniętych dochodach
3) oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

1) wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego
2) zaświadczenie o osiągniętych dochodach
3) oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- druki dostępne na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 24 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy 

Odpowiedz na złożony wniosek w ciągu miesiąca. Natomiast skierowanie do zawarcia umowy najmu gdy wnioskodawca został pozytywnie zakwalifikowany do otrzymania lokalu, w przypadku pozyskania mieszkania.

Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy nie przysługuje uprawnienie do wniesienia środka odwoławczego

Pozostałe Informacje

Zasób mieszkaniowy Kolbuszowej służy do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób będących stałymi mieszkańcami Kolbuszowej. Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Kolbuszowej mogą być wynajmowane na czas nieoznaczony osobom pozostającym w trudnych warunkach mieszkaniowych, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 125 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym. Przez osoby, które pozostają w trudnych warunkach mieszkaniowych  uważa się osobę zamieszkującą w lokalu w którym na członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5,0m2 ogólnej powierzchni pokoi lub nie spełnia ono  wymogów pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

Do wynajmu lokalu socjalnego mogą być zakwalifikowane osoby nie mające zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i znajdujące się w niedostatku, tj. osoby, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie sześciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 75 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub nie przekracza 50 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

Od 1 marca 2010 r. kwota najniższej emerytury wynosi 706,29 zł. Kwoty świadczeń emerytalno – rentowych znajdują się na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl) oraz w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski.

Osoba ubiegająca się o wynajem lokalu mieszkalnego składa pisemny wniosek – wzór w załączeniu). Następnie poddawany jest on weryfikacji w zakresie spraw meldunkowych, metrażu zajmowanej powierzchni, wysokości dochodów. Taka weryfikacja dokonywana jest również w chwili kierowana do zawarcia umowy najmu.

Karta Usługi
Nr RGK/11

PRZYWRÓCENIE TYTUŁU PRAWNEGO

Podstawa prawna

1)        ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym  zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z  2005 r. Nr 31,poz. 266 z póżn. zm.)

2)        Uchwała Nr XLIX/375/2002 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Kolbuszowa

3)        art. 1  ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.  o  opłacie  skarbowej ( Dz. U.  Nr   225, poz. 1635, z pózn. zm.)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, II piętro, pokój Nr 24, telefon 0 17 2271 333 w. 348,

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Czesława Pietruszka-Rząsa,  Inspektor

Sposób załatwienia sprawy

1)        skierowanie do zawarcia umowy

2)        odmawia informując wnioskodawcę o braku podstaw prawnych do pozytywnego załatwienia  wniosku.

Wymagane

dokumenty

1)        wniosek sporządzony osobiście przez osobę ubiegająca się o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego

2)        oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i pozyskiwanie niezbędnych informacji,

3)        zaświadczenie o osiągniętych dochodach przez wszystkich członków gospodarstwa domowego za okres 3 m-cy poprzedzających date złożenia wniosku

4)        poprzednia umowa najmu lokalu socjalnego,

5)        w przypadku występowania zaległości czynszowych – dowód  wpłaty zadłużenia lub porozumienie w sprawie  spłaty  zadłużenia w  ratach

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

1)  zaświadczenie o osiągniętych dochodach

2) oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- druki dostępne na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 24 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy 

Odpowiedz na złożony wniosek w ciągu miesiąca.                                             

Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy nie przysługuje

Pozostałe Informacje

Zasób  mieszkaniowy Kolbuszowej służy do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych  osób będących stałymi mieszkańcami Kolbuszowej. Lokale stanowiące  mieszkaniowy zasób Kolbuszowej mogą być wynajmowane na czas nieoznaczony osobom pozostającym w trudnych  warunkach  mieszkaniowych, których  średni miesięczny dochód   na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175 % najniższej emerytury w gospodarstwie  jednoosobowym  lub 125 % najniższej emerytury   w gospodarstwie wieloosobowym. Przez osoby, które  pozostają w trudnych warunkach mieszkaniowych  uważa się osobę zamieszkującą w lokalu w którym na członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5,0m2 ogólnej powierzchni pokoi lub nie spełnia ono  wymogów pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

Do wynajmu lokalu socjalnego mogą być zakwalifikowane  osoby   nie mające zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i znajdujące   się w niedostatku, tj. osoby, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie  sześciu miesięcy poprzedzających date złożenia  wniosku nie przekracza  75 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub nie przekracza 50 % najniższej emerytury  w gospodarstwie wieloosobowym.

Od 1 marca 2010 r. kwota najniższej emerytury wynosi 706,29 zł. Kwoty świadczeń  emerytalno – rentowych znajdują się na stronie internetowej ZUS ( www.zus.pl) oraz   w   Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski.

Osoba ubiegająca się o wynajem lokalu mieszkalnego składa pisemny wniosek – wzór  w załączeniu). Następnie poddawany jest on weryfikacji w zakresie spraw meldunkowych, metrażu zajmowanej powierzchni, wysokości dochodów. taka weryfikacja dokonywana jest również    w chwili kierowana do zawarcia umowy najmu. 

Karta Usługi
Nr RGK/12

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW O PONOWNE ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU SOCJALNEGO

Podstawa prawna

1)        ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym  zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z  2005 r. Nr 31,poz. 266 z póżn. zm.)

2)        Uchwała Nr XLIX/375/2002 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Kolbuszowa

3)        art. 1  ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.  o  opłacie  skarbowej ( Dz. U.  Nr   225, poz. 1635, z pózn. zm.)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, II piętro, pokój Nr 24, telefon 0 17 2271 333 w. 348,

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Czesława Pietruszka-Rząsa,  Inspektor

Sposób załatwienia sprawy

1)        skierowanie do zawarcia umowy

2)        odmawia informując wnioskodawcę o braku podstaw prawnych do pozytywnego załatwienia wniosku.

Wymagane

dokumenty

1)        wniosek sporządzony osobiście przez osobę ubiegająca się o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego

2)        oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i pozyskiwanie niezbędnych informacji,

3)        zaświadczenie o osiągniętych dochodach przez wszystkich członków gospodarstwa domowego za okres 3 m-cy poprzedzających date złożenia wniosku

4)        poprzednia umowa najmu lokalu socjalnego,

5)        w przypadku występowania zaległości czynszowych – dowód wpłaty zadłużenia lub porozumienie w sprawie spłaty zadłużenia w ratach

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

1) zaświadczenie o osiągniętych dochodach

2) oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- druki dostępne na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 24 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy 

Odpowiedz na złożony wniosek w ciągu miesiąca.

Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy nie przysługuje

Pozostałe Informacje

Zasób mieszkaniowy Kolbuszowej służy do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób będących stałymi mieszkańcami Kolbuszowej. Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Kolbuszowej mogą być wynajmowane na czas nieoznaczony osobom pozostającym w trudnych warunkach  mieszkaniowych, których  średni miesięczny dochód   na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175 % najniższej emerytury w gospodarstwie  jednoosobowym  lub 125 % najniższej emerytury   w gospodarstwie wieloosobowym. Przez osoby, które  pozostają w trudnych warunkach mieszkaniowych  uważa się osobę zamieszkującą w lokalu w którym na członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5,0m2 ogólnej powierzchni pokoi lub nie spełnia ono  wymogów pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

Do wynajmu lokalu socjalnego mogą być zakwalifikowane  osoby   nie mające zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i znajdujące   się w niedostatku, tj. osoby, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie  sześciu miesięcy poprzedzających date złożenia  wniosku nie przekracza  75 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub nie przekracza 50 % najniższej emerytury  w gospodarstwie wieloosobowym.

Od 1 marca 2010 r. kwota najniższej emerytury wynosi 706,29 zł. Kwoty świadczeń  emerytalno – rentowych znajdują się na stronie internetowej ZUS ( www.zus.pl) oraz   w   Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski.

Osoba ubiegająca się o wynajem lokalu mieszkalnego składa pisemny wniosek – wzór  w załączeniu). Następnie poddawany jest on weryfikacji w zakresie spraw meldunkowych, metrażu zajmowanej powierzchni, wysokości dochodów. taka weryfikacja dokonywana jest również    w chwili kierowana do zawarcia umowy najmu. 

Karta Usługi
Nr RGK/13

KIEROWANIE  DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU Z TYTUŁU REALIZACJI WYROKU SADOWEGO ZOBOWIĄZUJĄCEGO GMINĘ KOLBUSZOWA DO DOSTARCZENIA LOKALU ZAMIENNEGO LUB SOCJALNEGO

Podstawa prawna

1)        art. 2 ust.1 pkt 6 i 10, art. 4 ust. 2 i 3, art. 11 ust. 2 pkt 4 i ust.9, art. 20 ust. 2 oraz art. 32  ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym  zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z  2005 r. Nr 31,poz. 266 z póżn. zm.)

2)        Uchwała Nr XLIX/375/2002 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Kolbuszowa

3)        ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z póżn. zm.) 

4)        art. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z pózn. zm.)

5)        wyrok sądu z klauzulą wykonalności

Komórka

odpowiedzialna

Referat Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, II piętro, pokój Nr 24, telefon 0 17 2271 333 w. 348,

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Czesława Pietruszka-Rząsa,  Inspektor

Sposób załatwienia sprawy

1) skierowanie do zawarcia umowy

2) odmawia informując wnioskodawcę o braku podstaw prawnych  do pozytywnego   załatwienia  wniosku.

Wymagane

dokumenty

1) Pisemny wniosek właściciela budynku lub lokalu o dostarczenie lokalu zamiennego lub socjalnego lub

2) wniosek osoby uprawnionej do otrzymania lokalu zamiennego lub socjalnego o przyznanie lokalu mieszkalnego z zasobów mieszkaniowych gminy Kolbuszowa

     -  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  osobowych

         i   pozyskiwaniu niezbędnych informacji

     -  oświadczenie o nieposiadaniu przez wnioskodawcę i jego współmałżonka

        tytułu prawnego do zajmowania lokalu lub nieruchomości

3) wyrok sądowy zaopatrzony w klauzulę prawomocności lub wykonalności orzekający o obowiązku dostarczenia lokalu zamiennego lub socjalnego przez gminę  Kolbuszowa

4) uwierzytelniona kopia tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego przed uzyskaniem wyroku sądu

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 24 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy 

Odpowiedz na złożony wniosek w ciągu miesiąca. Natomiast skierowanie do zawarcia umowy najmu  gdy wnioskodawca został pozytywnie zakwalifikowany  do otrzymania  lokalu,   w przypadku  pozyskania mieszkania.

Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy nie przysługuje  uprawnienie do wniesienia środka odwoławczego.

Pozostałe Informacje

 

Karta Usługi
Nr RGK/14

ZAMIANA   I   WZAJEMNA   ZAMIANA   LOKALI MIESZKALNYCH   STANOWIĄCYCH   ZASÓB MIESZKANIOWY   GMINY   KOLBUSZOWA

Podstawa prawna

1)        ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym  zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z  2005 r. Nr 31,poz. 266 z póżn. zm.)

2)        Uchwała Nr XLIX/375/2002 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Kolbuszowa

3)        art. 1  ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.  o  opłacie  skarbowej ( Dz. U.  Nr   225, poz. 1635, z pózn. zm.)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, II piętro, pokój Nr 24, telefon 0 17 2271 333 w. 348,

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Czesława Pietruszka-Rząsa,  Inspektor

Sposób załatwienia sprawy

1) skierowanie do zmiany umowy najmu,

2) odmowa, z informacja o podstawie  negatywnego  załatwienia,

Wymagane

dokumenty

1) wniosek o wyrażenie   zgody   na zamianę  i   zawarcie   umowy  najmu

2) zaświadczenie o dochodach

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

1) wniosek o wyrażenie zgody na zamianę  i zawarcie umowy najmu

2) zaświadczenie o dochodach

- druki dostępne na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 24 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy 

W terminie 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie  skomplikowanych dwa miesiące.

Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy   nie   przysługuje  uprawnienie  do  wniesienia  środka odwoławczego

Pozostałe Informacje

 

Karta Usługi
Nr RGK/15

POTWIERDZENIE WSTĄPIENIA W STOSUNEK NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO PO ŚMIERCI NAJEMCY

Podstawa prawna

1) ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym  zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z  2005 r. Nr 31,poz. 266 z póżn. zm.)

2) Uchwała Nr XLIX/375/2002 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Kolbuszowa

3) art. 691 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z póżn. zm. )

4) art. 1  ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.  o  opłacie  skarbowej ( Dz. U.  Nr   225, poz. 1635, z pózn. zm.)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, II piętro, pokój Nr 24, telefon 0 17 2271 333 w. 348,

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Czesława Pietruszka-Rząsa,  Inspektor

Sposób załatwienia sprawy

1) skierowanie do zawarcia  umowy najmu lokalu,

2) odmowa wydania  skierowania zawierająca informacje  o braku podstaw prawnych do pozytywnego załatwienia wniosku                                              

Wymagane

dokumenty

1) pismo wniosek sporządzony osobiście  przez osobę ubiegającą się o potwierdzenie  tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego poświadczony przez administrację budynku, wraz z;

- oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i pozyskiwanie niezbędnych  informacji,

- oświadczenie o wspólnym  zamieszkiwaniu z najemcą do chwili śmierci głównego najemcy,

- oświadczenie  o  nieposiadaniu   przez  wnioskodawcę i jego  współmałżonka tytułu prawnego do zajmowania lokalu lub  nieruchomości,

- uwierzytelniona kopia  tytułu prawnego  do lokalu dotychczasowego najemcy

2)  zaświadczenie o osiągniętych dochodach

3) dokumenty potwierdzające  pokrewieństwo  wnioskodawcy z najemcą

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

1) wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego

2) zaświadczenie o osiągniętych dochodach

3) oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- druki dostępne na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 24 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy 

Odpowiedz  na  złożony  wniosek  w ciągu miesiąca, a   w sprawach szczególnie skomplikowanych  do dwóch miesięcy od momentu złożenia kompletnego wniosku

Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy nie przysługuje uprawnienie do wniesienia środka  odwoławczego. Możliwe jest ewentualne wniesienie stosownego pozwu do sądu powszechnego.

Pozostałe Informacje

 

Karta Usługi
Nr  RGKiB.16

Dodatek energetyczny

Podstawa prawna

1) ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2013 poz. 984)

2) ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.)

3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r. poz. 267.)   

4) ustawa o opłacie skarbowej  (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, z późn. zm.)

Komórka

odpowiedzialna

Wydział  Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego wn Kolbuszowej,                                                                

II piętro,  pokój  Nr 24, telefon 0 17 2271 333 w. 348

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Czesława Pietruszka-Rząsa, inspektor

Sposób załatwienia sprawy

Decyzja administracyjna o dodatku energetycznym.

Wymagane

dokumenty

1) wniosek o przyznanie dodatku energetycznego,

2) umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży  energii elektrycznej zawartej
z przedsiębiorstwem energetycznym.

Określenie wzorów dokumentów i miejsce ich udostępnienia

Druk wniosku o przyznanie dodatku energetycznego.

Druki  można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego www.kolbuszowa.pl lub  w  Urzędzie  Miejskim;

- Biurze Obsługi Klienta  pokój Nr 7,

- w pokoju Nr 24 II piętro,

Druki są dostępne również u zarządców lokali mieszkalnych. 

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej ( Dz. U.
z 2014 r. p.224

Termin załatwienia sprawy 

Miesiąc od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od daty  jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem  Burmistrza Kolbuszowej.

Pozostałe Informacje

Od dnia  01 stycznia 2014 r. można ubiegać się o przyznanie dodatku  energetycznego  wprowadzonego ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo   energetyczne oraz  niektórych   innych   ustaw ( Dz. U. z 2013 r. poz. 984).

O dodatek energetyczny   może   ubiegać  się  osoba  nazwana przez  ustawę  Prawo energetyczne    odbiorcą   wrażliwym.

Odbiorca wrażliwy   to  osoba;

1)  której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy
z dnia 21   czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 966),

2) która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej   z  przedsiębiorstwem   energetycznym.

3)  zamieszkuje   w   miejscu  dostarczania  energii  elektrycznej.

Dodatek energetyczny  wynosi rocznie nie więcej niż 30 % iloczynu limitu  zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej  w gospodarstwie domowym,  ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki    do   dnia 31 marca każdego roku.

Wysokość  limitu   zużycia   energii i elektrycznej   wynosi;

1) 900 kWh w roku kalendarzowym dla gospodarstwa domowego  prowadzonego  przez osobę  samotną,

2)  1 250 kWh w roku kalendarzowym dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,

3) 1 500 kWh w roku kalendarzowym dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób. 

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze   decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny wypłacany będzie odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia 2014 r. w którym dodatek  energetyczny  wypłaca  się   do dnia   30 stycznia danego roku.

Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej  przez ministra właściwego do spraw gospodarki  na podstawie ustawy Prawo energetyczne.

Ustawa Prawo energetyczne  wprowadziła zmianę do ustawy o dodatkach mieszkaniowych określając, że dodatek energetyczny nie jest dochodem przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy.

 

 

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2021-01-21 13:52
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 076 469