Referat Finansowo - Budżetowy


Karta Usługi
Nr Fn/1

ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO I ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

Podstawa prawna

1.       Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami)

2.       Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami)

3.       Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2008r Nr 88 poz. 539)

4.       Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2007 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 205, poz. 1484)

5.       Uchwała Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr XLIV/427/09 z dnia 28 października 2009r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 w mieście i gminie Kolbuszowa.

Komórka

odpowiedzialna

Referat Finansowo-Budżetowy Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Iwona Wyczawska-Kiwak – inspektor

II piętro Urzędu Miejskiego, pokój nr 30

Nr tel. 17 – 2271 333 wew. 341

Sposób załatwienia sprawy

·         Założenie karty pojazdu

·         Założenie analitycznego konta należności z tytułu podatku od środków transportowych

Wymagane

dokumenty

Wypełniona deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A (deklaracja wraz z załącznikiem dostępna na stronach internetowych, na stanowisku pracy lub w Biurze Obsługi Klienta)

Na jej podstawie naliczony zostanie przypis podatku od środków transportowych za dany rok podatkowy.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A - druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 30 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Nie pobiera się opłat.

Termin załatwienia sprawy 

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, w terminie  14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego.

Pozostałe Informacje

Deklaracje składa się do 15 lutego każdego roku podatkowego. O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego (sprzedaż, zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika) podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od daty zmiany.

·          Podatek płatny jest w terminach do 15 lutego roku podatkowego oraz do 15 września roku podatkowego w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Nr rachunku bankowego BS Kolbuszowa 20 9180 0008 2001 0001 7792 0001

Karta Usługi
Nr Fn/2

WYDANIE DECYZJI W SPRAWIE ULG PODATKOWYCH W PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Podstawa prawna

1.       Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami)

2.       Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami)

3.       Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. Nr 123, poz. 1291)

4.       Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2008r Nr 88 poz. 539)

5.       Uchwała Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr XLIV/427/09 z dnia 28 października 2009r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 w mieście i gminie Kolbuszowa.

Komórka

odpowiedzialna

Referat Finansowo-Budżetowy Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Iwona Wyczawska-Kiwak – inspektor

II piętro Urzędu Miejskiego, pokój nr 30

Nr tel. 17 – 2271 333 wew. 341

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji.

Wymagane

dokumenty

·         Wniosek o zastosowanie ulgi podatkowej wraz z uzasadnieniem ubiegania się o ulgę.

·         Dokumenty określające sytuację finansową:

-    osoby fizycznej (między innymi: zaświadczenie o zarobkach, pobieraniu emerytury, renty, rozliczenie PIT z Urzędem Skarbowym, zaświadczenie lekarskie – kserokopie dokumentów pozostają w aktach sprawy)

-    osoby prawnej (dokumentacja, na podstawie której przedsiębiorca rozlicza się z Urzędem Skarbowym - kserokopie dokumentów pozostają w aktach sprawy)

Informacja przedsiębiorcy o uzyskanej pomocy publicznej w okresie trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku – oryginał pozostaje w aktach sprawy.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wniosek o zastosowanie ulgi podatkowej druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 30 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Nie pobiera się opłat.

Termin załatwienia sprawy 

Nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpłynięcia wniosku, a w sprawach wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego w ciągu 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego.

Pozostałe Informacje

·         Decyzja jest dostarczana pocztą lub przez pracownika UM, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Organ podatkowy na wniosek podatnika, może udzielić ulgi w podatku (umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności) w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika (zwłaszcza w razie znacznego ograniczenia możliwości płatniczych podatnika wskutek zaistnienia zdarzeń losowych) lub interesem publicznym.

Karta Usługi
Nr Fn/3

PODATEK LEŚNY

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami)

2. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami)

3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2008r Nr 88 poz. 539)

4. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2009 r.

Komórka odpowiedzialna

Referat Finansowo-Budżetowy Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Magdalena Guzior – podinspektor
II piętro Urzędu Miejskiego, pokój nr 30
Nr tel. 17 – 2271 333 wew. 341

Sposób załatwienia sprawy

1. Wydanie decyzji w sprawie naliczenia podatku leśnego dla osób fizycznych

2. Kontrola poprawności złożonej deklaracji na podatek leśny dla osób prawnych

Wymagane

dokumenty

1. Deklaracja w sprawie podatku leśnego - od osób prawnych (DL-1)

2. Informacja o lasach - dla osób fizycznych (IDL – 1)

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

1. Deklaracja w sprawie podatku leśnego - od osób prawnych (DL-1)

2. Informacja o lasach - dla osób fizycznych (IDL – 1)

druki dostępne na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 30 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Nie pobiera się opłat.

Termin załatwienia sprawy 

1. Osoby prawne składają deklarację podatkową w terminie do 15 stycznia roku podatkowego lub w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku lub korektę do złożonej deklaracji.

2. Osoby fizyczne składają informację o lasach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku lub jego wygaśnięcie.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, w terminie  14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego.

Pozostałe Informacje

1. Osoby prawne wpłacają obliczony w deklaracji podatek bez wezwania na rachunek urzędu lub w kasie w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 każdego miesiąca

2. Osoby fizyczne wpłacają podatek leśny na podstawie decyzji wymiarowej w czterech ratach płatnych :

-  I rata płatna do 15 marca roku podatkowego
-  II rata płatna do 15 maja roku podatkowego
-  III rata płatna do 15 września roku podatkowego
-  IV Rata płatna do 15 listopada roku podatkowego

3. Osoby fizyczne mogą dokonać wpłaty podatku na rachunek bankowy, w kasie Urzędu Miejskiego (parter, pok. nr 5) lub do rąk inkasenta

4. Nr rachunku bankowego BS Kolbuszowa 20 9180 0008 2001 0001 7792 0001

5. Zwalnia się od podatku leśnego :

a. lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat

b. lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków

c. użytki ekologiczne

Karta Usługi
Nr Fn/4

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna

1.        Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami)

2.        Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami)

3.        Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. Nr 123, poz. 1291)

4.        Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2008r Nr 88 poz. 539)

5.        Uchwała Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr XLIV/426/09 z dnia 28 października 2009r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 w mieście i gminie Kolbuszowa.

6.        Uchwała Nr XLII/326/2001 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 14 listopada 2001r w sprawie ustalenia zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości w mieście i gminie Kolbuszowa

7.        Uchwała Nr L/482/10 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 26 lutego 2010r w sprawie wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomości w mieście i gminie Kolbuszowa

Komórka

odpowiedzialna

Referat Finansowo-Budżetowy Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Iwona Wyczawska-Kiwak – inspektor

Magdalena Guzior – podinspektor

II piętro Urzędu Miejskiego, pokój nr 30

Nr tel. 17 – 2271 333 wew. 341

Sposób załatwienia sprawy

§ Wydanie decyzji w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości dla osób fizycznych

§ Kontrola poprawności złożonej deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych

Wymagane

dokumenty

§ Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości - od osób prawnych (DN-1)

§ Informacja w sprawie podatku od nieruchomości- dla osób fizycznych (IN-1)

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

§ Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości - od osób prawnych (DN-1)

§ Informacja w sprawie podatku od nieruchomości- dla osób fizycznych (IN-1)

druki dostępne na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 30 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Nie pobiera się opłat.

Termin załatwienia sprawy 

§ Osoby prawne składają deklarację podatkową w terminie do 15 stycznia roku podatkowego lub w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku lub korektę do złożonej deklaracji.

§ Osoby fizyczne składają informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku lub jego wygaśnięcie.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, w terminie  14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego.

Pozostałe Informacje

1.        Osoby prawne wpłacają obliczony w deklaracji podatek bez wezwania na rachunek urzędu lub w kasie w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 każdego miesiąca

2.        Osoby fizyczne wpłacają podatek od nieruchomości na podstawie decyzji wymiarowej wczterech ratach płatnych :

-    I rata płatna do 15 marca roku podatkowego

-    II rata płatna do 15 maja roku podatkowego

-    III rata płatna do 15 września roku podatkowego

-    IV Rata płatna do 15 listopada roku podatkowego

Osoby fizyczne mogą dokonać wpłaty podatku na rachunek bankowy, w kasie urzędu lub do rąk inkasenta.

Nr rachunku bankowego BS Kolbuszowa 20 9180 0008 2001 0001 7792 0001

Kasa Urzędu Miejskiego – parter, pok. nr 5

Karta Usługi
Nr Fn/5

PODATEK ROLNY

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami)

2. Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami)

3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych III kwartałów 2009 r. 

Komórka odpowiedzialna

Referat Finansowo-Budżetowy Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Magdalena Guzior – podinspektor
II piętro Urzędu Miejskiego, pokój nr 30
Nr tel. 17 – 2271 333 wew. 341

Sposób załatwienia sprawy

1. Wydanie decyzji w sprawie naliczenia podatku rolnego dla osób fizycznych

2. Kontrola poprawności złożonej deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych

Wymagane

dokumenty

1. Deklaracja w sprawie podatku rolnego -  od osób prawnych (DR-1)

2. Informacja o gruntach - dla osób fizycznych (IPR–1)

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

1. Deklaracja w sprawie podatku rolnego -  od osób prawnych (DR-1)

2. Informacja o gruntach - dla osób fizycznych (IPR–1)

druki dostępne na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 30 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Nie pobiera się opłat.

Termin załatwienia sprawy 

1. Osoby prawne składają deklarację podatkową w terminie do 15 stycznia roku podatkowego lub w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku lub korektę do złożonej deklaracji

2. Osoby fizyczne składają informację o gruntach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku lub jego wygaśnięcie

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, w terminie  14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego

Pozostałe Informacje

1. Osoby prawne wpłacają obliczony w deklaracji podatek bez wezwania na rachunek urzędu lub w kasie w czterech ratach:

-    I rata płatna do 15 marca roku podatkowego
-    II rata płatna do 15 maja roku podatkowego
-    III rata płatna do 15 września roku podatkowego
-    IV rata płatna do 15 listopada roku podatkowego

2. Osoby fizyczne wpłacają podatek rolny na podstawie decyzji wymiarowej w czterech ratach płatnych :

-  I rata płatna do 15 marca roku podatkowego
-  II rata płatna do 15 maja roku podatkowego
-  III rata płatna do 15 września roku podatkowego
-  IV Rata płatna do 15 listopada roku podatkowego

Osoby fizyczne mogą dokonać wpłaty podatku na rachunek bankowy, w kasie urzędu lub do rąk inkasenta

1.  Kasa Urzędu Miejskiego – parter, pokój nr 5

2.  Nr rachunku bankowego BS Kolbuszowa 20 9180 0008 2001 0001 7792 0001

3. Zwalnia się od podatku rolnego :

-    użytki rolne klasy V, VI, VIz,
-    grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych.

Karta Usługi
Nr Fn/6

ULGA INWESTYCYJNA

Podstawa prawna

1.        Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami)

2.        ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami)

3.        Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2008r Nr 88 poz. 539)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Finansowo-Budżetowy Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Magdalena Guzior – podinspektor

II piętro Urzędu Miejskiego, pokój nr 30

Nr tel. 17 – 2271 333 wew. 341

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji w sprawie udzielenia ulgi inwestycyjnej.

Wymagane

dokumenty

Podanie o przyznanie ulgi inwestycyjnej wraz z oryginałami rachunków za poniesione koszty na budowę lub modernizację.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

 

Opłaty

Nie pobiera się opłat.

Termin załatwienia sprawy 

Nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpłynięcia wniosku, a w sprawach wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego w ciągu 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, w terminie  14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego.

Pozostałe Informacje

Ulga inwestycyjna przysługuje podatnikom podatku rolnego z tytułu wydatków poniesionych na:

§ budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska

§ zakup zainstalowanie:

-    deszczowni

-    urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,

-    urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)

-    Ulga przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na obliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja w wysokości 25 % udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.

 

Karta Usługi
Nr Fn/7

ULGA Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTÓW

Podstawa prawna

1.       Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami)

2.       ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami)

3.       Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2008r Nr 88 poz. 539)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Finansowo-Budżetowy Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Magdalena Guzior – podinspektor

II piętro Urzędu Miejskiego, pokój nr 30

Nr tel. 17 – 2271 333 wew. 341

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji w sprawie udzielenia ulgi z tytułu nabycia gruntu.

Wymagane

dokumenty

Wniosek o przyznanie ulgi z tytułu nabycia gruntów

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wniosek o przyznanie ulgi z tytułu nabycia gruntów - druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 30 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Nie pobiera się opłat.

Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpłynięcia wniosku, a w sprawach wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego w ciągu 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, w terminie  14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego.

Pozostałe Informacje

§ Ulga z tytułu nabycia gruntów przysługuje podatnikom podatku rolnego z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha.

§ Okres zwolnienia wynosi 5 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów. Po upływie okresu zwolnienia tj. 5 lat stosuje się ulgę w podatku rolnym polegającą na obniżeniu podatku w 1 roku o 75 % i w drugim roku o 50 %.

W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych nie stosuje się zwolnienia jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.

Karta Usługi
Nr Fn/8

ULGA ŻOŁNIERSKA

Podstawa prawna

1.       Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami)

2.       ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami)

3.       Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2008r Nr 88 poz. 539)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Finansowo-Budżetowy Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Magdalena Guzior – podinspektor

II piętro Urzędu Miejskiego, pokój nr 30

Nr tel. 17 – 2271 333 wew. 341

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji w sprawie udzielenia ulgi żołnierskiej.

Wymagane

dokumenty

Podanie o przyznanie ulgi żołnierskiej wraz z zaświadczeniem o odbywaniu zasadniczej służby wojskowej.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

 

Opłaty

Nie pobiera się opłat.

Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpłynięcia wniosku, a w sprawach wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego w ciągu 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, w terminie  14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego.

Pozostałe Informacje

§ Ulga żołnierska przysługuje podatnikom podatku rolnego, którzy odbywają zasadniczą służbę wojskową lub długotrwałe przeszkolenie wojskowe. Dla żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową przysługuje ulga w wysokości :

-    60% - jeżeli jest właścicielem gospodarstwa rolnego i bezpośrednio przed powołaniem do służby prowadził to gospodarstwo

-    40% - jeżeli jest członkiem rodziny i bezpośrednio przed powołaniem do służby pracował w tym gospodarstwie, zamieszkiwał i nie osiągał przychodów z innych źródeł.

Ulgę stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba została powołana do odbycia służby wojskowej, do końca miesiąca, w którym nastąpiło zwolnienie z tej służby.

Karta Usługi
Nr Fn/9

ZALEGŁOŚCI PODATKOWE – PODATEK ROLNY, LEŚNY I OD NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna

1.       Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami)

2.       ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami)

3.       Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami)

4.       Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami)

5.       Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. Nr 123, poz. 1291)

6.       Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2008r Nr 88 poz. 539)

7.       Uchwała Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr XLIV/426/09 z dnia 28 października 2009r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 w mieście i gminie Kolbuszowa.

Komórka

odpowiedzialna

Referat Finansowo-Budżetowy Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Iwona Wyczawska-Kiwak – inspektor

Magdalena Guzior - podinspektor

II piętro Urzędu Miejskiego, pokój nr 30

Nr tel. 17 – 2271 333 wew. 341

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji w sprawie odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia – zaległości podatkowej.

Wymagane

dokumenty

§ Podanie w sprawie odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty

§ Podanie w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

§ Podanie w sprawie umorzenia zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę

§ Informacja o sytuacji majątkowej podatnika

Zaświadczenia de minimis o udzielonej pomocy publicznej z ostatnich trzech lat ( w przypadku podatnika będącego benificjentem pomocy – art. 2 pkt. 16 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej).

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

 

Opłaty

Nie pobiera się opłat.

Termin załatwienia sprawy 

Nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpłynięcia wniosku, a w sprawach wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego w ciągu 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, w terminie  14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego.

Pozostałe Informacje

§ W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego.

W przypadku niemożliwości załatwienia sprawy w ustawowym terminie tj. 1 miesiąca wnioskodawca zostanie poinformowany postanowieniem o terminie załatwienia sprawy.

Karta Usługi
Nr Fn/10

WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ORAZ O WYSOKOŚCI ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

Podstawa prawna

-         art. 299, art. 306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami)

-         art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zmianami)

-         ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2006 Nr 225 poz. 1635 )

Komórka

odpowiedzialna

Referat Finansowo-Budżetowy Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Iwona Wyczawska-Kiwak – inspektor

Magdalena Guzior - podinspektor

II piętro Urzędu Miejskiego, pokój nr 30

Nr tel. 17 – 2271 333 wew. 341

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie zaświadczenia.

Wymagane

dokumenty

Wniosek zainteresowanego.

Opłaty

Opłata skarbowa:

§ 21.00 zł  za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

§ 17,00 zł pozostałe zaświadczenia oprócz zwolnionych ustawowo (za każde z zaświadczeń opłatę pobiera  się osobno)

(opłaty skarbowej można nabyć w kasie Urzędu Miejskiego, parter, pok. nr 5)

Termin załatwienia sprawy 

Załatwienie sprawy do 7 dni od daty wpłynięcia wniosku.

Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaświadczenia stronie.

Pozostałe Informacje

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Klienta.

 

Karta Usługi
Nr Fn/11

ZWROT NADPŁAT PODATKÓW I OPŁAT

Podstawa prawna

art. 75, 76 oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Finansowo-Budżetowy Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Iwona Wyczawska-Kiwak – inspektor

Magdalena Guzior - podinspektor

II piętro Urzędu Miejskiego, pokój nr 30

Nr tel. 17 – 2271 333 wew. 341

Sposób załatwienia sprawy

Zwrot na konto wnioskodawcy lub w kasie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej (parter, pok. nr 5).

Wymagane

dokumenty

Pismo podatnika o zwrot w przypadku, kiedy sprawa rozpatrywana jest na wniosek podatnika.

Opłaty

Nie pobiera się opłat.

Termin załatwienia sprawy 

Załatwienie sprawy nie później niż w ciągu 30 dni od daty wpływu.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje tryb odwoławczy.

Pozostałe Informacje

Nadpłata podlega zaliczeniu z urzędu na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlega zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Karta Usługi
Nr Fn/12

ZWROT OPŁATY SKARBOWEJ

Podstawa prawna

1.        Art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 roku, Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami

2.        Art. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów  z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zwrotu opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007, Nr 187, poz. 1330)

Komórka

odpowiedzialna

Wydział Finansowo - Budżetowy

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Woźniak Monika -  inspektor

II piętro Urzędu Miejskiego, pokój nr 29

Nr tel. 17 – 2271 333 wew. 342

Sposób załatwienia sprawy

Decyzja określająca wysokość zwrotu opłaty skarbowej

Wymagane

dokumenty

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

 

Opłaty

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy 

Do miesiąca - od dnia złożenia wniosku

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej.

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz  wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Pozostałe Informacje

W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazuje nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy - Ordynacja podatkowa).

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Karta Usługi
Nr Fn/13

WYSTAWIANIE FAKTUR VAT

Podstawa prawna

Art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami )

Komórka

odpowiedzialna

Referat Finansowo - Budżetowy

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Barbara Zagroba - Inspektor

II piętro, pokój nr 29 a tel. 2271-333 wew 343

Sposób załatwienia sprawy

Wystawienie faktury VAT potwierdzającej dokonanie sprzedaży

Wymagane

dokumenty

Umowa sprzedaży, umowa najmu, umowa dzierżawy bądź dowód wpłaty

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

 

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy 

Na miejscu przy zgłoszeniu

Tryb odwoławczy

Korekta faktury VAT

Pozostałe Informacje

Faktury VAT wystawiane są dla wszystkich nabywców będących przedsiębiorcami jak również dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2020-10-23 14:25
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 621 318