1. Zezwolenie na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu indywidualnego (publicznego) do drogi gminnej


  Karta Usługi
Nr RGK/1

ZEZWOLENIE NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU LUB PRZEBUDOWĘ ZJAZDU INDYWIDUALNEGO (PUBLICZNEGO) DO DROGI GMINNEJ

Podstawa prawna

 1. 19 ust. 2 pkt. 4, art. 20 pkt. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 470  z późn. zmianami)
 2. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późń.  zmianami)

Komórka
odpowiedzialna

Referat Gospodarki Komunalnej  Dróg i Transportu Urzędu Miejskiego  w Kolbuszowej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Monika Przybyło– inspektor
II piętro, pokój nr 26, tel. 2271-333 wew. 347 lub 17 2271-410

Sposób załatwienia sprawy

Wniosek należy przesłać na adres Urzędu Miejskiego lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek powinien zawierać:
 • imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o budowę lub przebudowę zjazdu,
 • orientacja z mapy topograficznej
 • informacja o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • mapa zasadnicza z lokalizacją zjazdu w skali 1:500, lub 1:1000 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej budowy lub przebudowy zjazdu
 • informację o zagospodarowaniu działek – aktualny wyrys i wypis z mapy ewidencji gruntów
 • kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości -kserokopię aktu notarialnego
 • projekt budowlany zjazdu opracowany w oparciu o wydane warunki na budowę lub przebudowę zjazdu do drogi gminnej
 • kserokopię opinii ZUDP Kolbuszowa

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Druk wniosku dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 26 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej część III ust. 44 pkt 8 załącznika do ustawy z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020  poz. 1546)

Termin załatwienia sprawy

Przyjęty czas wydania decyzji w sprawach nieskomplikowanych 30 dni w sprawach skomplikowanych 60 dni

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Pozostałe Informacje

Zezwolenia nie jest równoznaczne z pozwoleniem na budowę w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, stanowi jedynie dowód, że strona posiada prawo do dysponowania nieruchomością gruntową, określoną w decyzji.

Zezwolenie nie zwalnia od obowiązku uzgodnienia robót z posiadaczami urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym lub w jego pobliżu.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2021-04-09 15:33
 • |
 • Licznik odwiedzin: 8 467 662