2. Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznejKarta Usługi
Nr RGK/2

ZEZWOLENIE NA LOKALIZACJĘ W PASIE DROGOWYM URZĄDZEN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Podstawa prawna

 1. 39 ust.3 i ust 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.  poz. 470 z późn. zm)
 2. Uchwała Nr XVII/219/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych publicznych
 3. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zmianami

Komórka odpowiedzialna

Referat Gospodarki Komunalnej  Dróg i Transportu Urzędu Miejskiego  w Kolbuszowej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Monika Przybyło –inspektor
II piętro, pokój nr 26, tel. 2271-333 wew. 347 lub 17 2271 - 410

Sposób załatwienia sprawy

Wniosek należy przesłać na adres Urzędu Miejskiego  lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek (dostępny na stronie internetowej urzędu, bądź na stanowisku pracy) powinien zawierać:
 2. imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
 3. projekt budowlany do wglądu
 4. kserokopia planu sytuacyjnego
 5. przekroje poprzeczne w miejscach przejść przez drogę
 6. wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów dotyczące działek Gminy Kolbuszowa

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Druk wniosku dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 26 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej część III ust. 44 pkt 8 załącznika do ustawy z 16 listopada 2006r.o opłacie skarbowej (Dz.U. 2020 poz. 1546)

Termin załatwienia sprawy

Przyjęty czas wydania decyzji 14 – 30 dni w sprawach nieskomplikowanych, 60 dni w sprawach skomplikowanych

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Strzyżowa w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Pozostałe Informacje

Zezwolenia nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, stanowi jedynie dowód, że strona posiada prawo do dysponowania nieruchomością gruntową, określoną w decyzji.

Zezwolenie nie zwalnia od obowiązku uzgodnienia robót z posiadaczami urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym lub w jego pobliżu

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2021-04-21 12:29
 • |
 • Licznik odwiedzin: 8 517 961