4. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochrony drógKarta Usługi
Nr RGK/4

ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO NA CELE NIEZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZEBUDOWĄ REMONTEM UTRZYMANIEM I OCHRONĄ DRÓG

Podstawa prawna

 1. Art. 40 ust. 1,ust.2, ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z póz.zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140 poz. 1481)
 3. Uchwała Nr XVII/219/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych publicznych
 4. Art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz.U.  2020r. poz. 256 z późn. zm)

Komórka odpowiedzialna

Referat Gospodarki Komunalnej  Dróg i Transportu Urzędu Miejskiego  w Kolbuszowej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Monika Przybyło – inspektor
II piętro, pokój nr 26, tel. 2271-333 wew. 347 lub 17 2271 - 410

Sposób załatwienia sprawy

Wniosek należy przesłać na adres Urzędu Miejskiego lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek powinien zawierać:
 • imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego.
 • cel zajęcia pasa drogowego
 • lokalizacje i powierzchnię zajętego pasa drogowego.
 • planowany okres zajęcia pasa drogowego
 1. Do wniosku należy dołączyć:
 • Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic
  i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
 • Szczegółowy harmonogram robót.
 • Projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez Starostę.
 • Uzgodnienie dokumentacji do wglądu.
 • Prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Druk wniosku dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 26 w Urzędzie Miejskim.

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej część III ust. 44 pkt 8 załącznika do ustawy z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2020  poz. 1546)

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni w sprawach nieskomplikowanych do 60 dni w sprawach skomplikowanych

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Pozostałe Informacje

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w trybie rozporządzenia R.M. z dnia 1 czerwca 2004r. (Dz.U. Nr 140 poz. 1481)  w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, należy złożyć w urzędzie Miejskim w Kolbuszowej co najmniej na miesiąc przed planowanym zajęciem pasa powołując się na decyzję wydaną wcześniej zezwalającą na lokalizacje urządzenia , obiektu

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2021-04-21 12:29
 • |
 • Licznik odwiedzin: 8 518 160