Tereny inwestycyjne


Tereny inwestycyjne włączone do Specjalnej Strefy Ekonomiczna EURO – Park Mielec – podstrefa Kolbuszowa obejmują działki o łącznej powierzchni 7, 9944 ha zlokalizowane są w północno-wschodniej części Kolbuszowej, po wschodniej stronie trakcji PKP, w rejonie ulic Sokołowskiej, Żytniej i Leśnej w sąsiedztwie istniejącej zabudowy przemysłowo-usługowej.

Teren ten bezpośrednio sąsiaduje z drogą wojewódzką nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Sokołów Małopolski - Leżajsk, która w odległości około 1,5 km krzyżuje się z drogą krajową nr 9 Radom-Rzeszów. W odległości około 1,4 km od przedmiotowych działek zlokalizowana jest stacja kolejowa z bocznicą kolejową (linia kolejowa relacji Rzeszów- Ocice).

Od północy teren graniczy z ulicą Sokołowską (droga wojewódzka nr 875) oraz zabudową produkcyjno-usługową, od południa z użytkami rolnymi, od wschodu i zachodu z nieużytkami rolnymi i terenem leśnym. Przedmiotowy obszar na całej powierzchni jest niezabudowany.

Rodzaj uzbrojenia terenów inwestycyjnych włączonych do SSE „EURO -PARK Mielec"- podstrefa Kolbuszowa:

Drogi dojazdowe do strefy:
Droga wojewódzka nr 875 – relacji Mielec - Kolbuszowa - Sokołów Małopolski - Leżajsk
Szerokość jezdni:
- 6,00m (poza skrzyżowaniem)
- 9.00m ( 3x3m w obrębie skrzyżowania)
Klasa techniczna: L
Kategoria ruchu: KR 4
Nawierzchnia bitumiczna

Drogi wewnętrzne:
Szerokość jezdni – 7 metrów
Klasa techniczna: L
Kategoria ruch:KR3
Nawierzchnia bitumiczna

Kanalizacja sanitarna:
Wydajność niż nie większa niż 153 m3/24 h - istnieje możliwość zwiększenia dostępnej objętości po uzyskaniu zgody zarządcy sieci - Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Kolbuszowej

Ścieki odprowadzane do sieci muszą spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 7 czerwca o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747) oraz Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 (Dz.U. 2006 nr 136 poz. 964)

Kanalizacja deszczowa:
Wydajność niż nie większa niż 6000 dm3/s.

Sieć wodociągowa:

Wydajność niż nie większa niż 53m3/24h - istnieje możliwość zwiększenia dostępnej objętości po uzyskaniu zgody zarządcy sieci - Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Kolbuszowej 

Sieć gazu:
Wartość kaloryczna: 34 MJ/Nm3
Średnica rur Ø75 PE – sieć średnie ciśnienie
Dostępna objętość: 200m3/h

Elektryczność:
Dostępne napięcie 15kV, 400/230V.
Dostępna moc 2 MW – istnieje możliwość zwiększenia mocy po uzyskaniu zgody PGE.
Możliwość budowy własnej stacji trafo po uzyskaniu zgody PGE.

Kanalizacja teletechniczna
Istnieje możliwość wykonania przyłączy miedzianych lub światłowodowych. 

Tereny inwestycyjne przy ulicy Św. Brata Alberta, Topolowej i Błonie w Kolbuszowej obejmują działki o łącznej powierzchni około 22 ha, zlokalizowanych w południowo-zachodniej części miasta. Teren ten jest oddalony o około 2,5 km od drogi krajowej nr 9 Radom-Rzeszów.
W odległości około 3 km od przedmiotowych działek zlokalizowana jest stacja kolejowa z bocznicą kolejową (linia kolejowa relacji Rzeszów-Ocice). W odległości około 30 km znajduje się lotnisko międzynarodowe Rzeszów-Jasionka. Teren ten sąsiaduje z terenem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przedmiotowy obszar na całej powierzchni jest niezabudowany.

Zakres uzbrojenia terenu obejmuje:

  • drogi (ulica Św. Brata Albert, Topolowa, Błonie) – 1,9 km
  • sieć wodociągowa – 2,4 km
  • kanalizacja deszczowa – 0,8 km
  • kanalizacja sanitarna – 2,2 km
  • oświetlenie uliczne – 2,6 km
  • sieć teletechniczna – 1,2 km
  • parking dla samochodów osobowych

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2022-01-21 15:38
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 143 304