Cele przedsięwzięcia


Projekt odpowiada na cel działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, którym jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów.

Głównym celem przedsięwzięcia jest  poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Kolbuszowa oraz dostosowanie jej do wymogów Dyrektywy 91/271/EWG („dyrektywy ściekowej”). [Aglomeracja ubiegająca się o dofinansowanie ujęta jest w KPOŚK i Master Planie dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych].

Realizacja przedmiotowej inwestycji ma na celu wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej na terenie aglomeracji Kolbuszowa, poprawę stanu środowiska naturalnego, czystości wód oraz gleby, a przede wszystkim dostosowanie gospodarki ściekowej aglomeracji do wymagań Unii Europejskiej.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2022-05-24 11:08
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 876 509