"Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kolbuszowa"

zadanie  realizowane z działania w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa
w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Beneficjent:

Gmina Kolbuszowa

Dane teleadresowe:

ul. Obrońców Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

Telefon: 17 22 71 333

Faks: 17 22 72 939

e-mail: um@ekolbuszowa.pl

strona internetowa: www.kolbuszowa.pl

Numer umowy o dofinansowanie:

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0188/16-00 zawarta w Warszawie w dniu 10 maja 2017 r.

Budżet projektu:

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu - 15 257 885,38 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi - 9 263 627,15 PLN

Koszty spełniające warunki kwalifikowalności wydatków - 12 351 502,87 PLN

wysokość dofinansowania - 7 874 083,07 PLN

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2022-05-24 10:50
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 876 203