Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2018-04-21 19:08:44

Aktualności


INFORMACJA w sprawie zmiany nazwy ul. „Aleksandra Zawadzkiego” na ul. „rtm. Witolda Pileckiego”

Zmiana nazwy ul. „Aleksandra Zawadzkiego” na ul. „rtm. Witolda Pileckiego” 

Rady Miejskiej w Kolbuszowej dnia 31 stycznia 2017 uchwałą Nr XXXV /441/2017 w sprawie zmiany ulic w miejscowości Kolbuszowa zmieniła dotychczasową nazwę ulicy „Aleksandra Zawadzkiego”  na ul. „rtm. Witolda Pileckiego”.

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie 16.03.2017 roku.

Zmiany nazw ulic dokonywane są w związku z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej /Dz.U. z 2016 rok poz.744/

Jednocześnie podajemy za wyżej cytowaną ustawą:

Art.5 ust.1 Pisma oraz postepowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.

Ust.2.Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

 

Andrzej Selwa