Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2022-01-22 06:09:12

Aktualności


Inwestycje drogowe i kanalizacyjne

Prace na ul. Jana Pawła II 

Rozpoczęły się prace przy modernizacji dróg i ulic.  Rozbudowa  drogi gminnej nr 103955 R w miejscowości Kolbuszowa i Kolbuszowa Dolna ( ul. Jana Pawła II), budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej, przebudowa drogi gminnej nr 104042R  ul. Jaśminowej w Kolbuszowej, budowa chodnika w miejscowości   Kupno na odcinku 0+888 do 1+063   to niektóre przedsięwzięcia zaplanowane na ten rok.

Trwa rozbudowa ul. Jana Pawła II. Koszt inwestycji  wyniesie prawie 1,8 mln zł. Roboty  prowadzone są na odcinku od ronda na drodze wojewódzkiej nr 875 relacji Mielec-Leżajsk do skrzyżowania z ul. Obrońców Pokoju. Przebudowane zostaną 4 skrzyżowania. Powstaną 92 miejsca postojowe, chodnik z kostki brukowej po obu stronach ulicy, dwukierunkowa ścieżka rowerowa od ul. Wojska Polskiego w stronę ronda na drodze wojewódzkiej. Inwestycja obejmuje również budowę 3 azyli i 2 zatok autobusowych. Pojawi się nowe oświetlenie, ławki oraz urządzona od nowa zieleń dekoracyjna. Zwiększy się również przepustowość na skrzyżowaniu z ul. Obrońców Pokoju – wykonany zostanie dodatkowy pas ruchu dla pojazdów skręcających w lewo. Na realizację zadania gmina zdobyła dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w wysokości ponad 555 tys zł. Planowany termin zakończenia tej inwestycji to koniec września tego roku.

Do końca lipca potrwa budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej oraz remont drogi gminnej od ul. Łąkowej do oczyszczalni. Koszt inwestycji to ponad 870 tys. Gmina otrzymała blisko 382 tys. dofinansowania na budowę drogi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach inwestycji zostanie położony asfalt na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 875 relacji  Mielec-Leżajsk. Przebudowana zostanie infrastruktura elektroenergetyczna, gazociągu, wodociągu i kabla światłowodu, kanalizacja sanitarna, budowa jezdni oraz oznakowanie pionowe. Zwiększy się nośność do 40t. Wyremontowana zostanie również droga gminna od ul. Łąkowej do oczyszczalni ścieków. Zakres inwestycji obejmuje frezowanie i wzmocnienie nawierzchni geokompozytem, wykonanie nakładki z mas bitumicznych, wykonanie poboczy z kruszywa.

W dniu 25 maja tego roku  w Urzędzie Miejskim podpisano umowę na budowę chodnika w Kupnie na odcinku od km 0+888 do km 1+063. Koszt  wykonania tego   odcinka wyniesie ponad 140 tys. Prace zakończą się w połowie sierpnia. W tym dniu podpisano również umowę na przebudowę ulicy Jaśminowej za kwotę ponad 260 tys. Inwestycja obejmuje przebudowę infrastruktury elektroenergetycznej, gazowej, wodociągu, wykonanie wpustów ulicznych wraz z przyłączami oraz budowę jezdni. Termin realizacji koniec sierpnia br.

W tym roku rozpocznie się również zadanie inwestycyjne pn. „  Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kolbuszowa.” W ramach inwestycji planuje się:

  • przebudowę kanalizacji ogólnospławnej na system rozdzielczy w zlewni ul. Partyzantów w obrębie ulic: Nadziei, E. Dębowskiego, J. Goslara, S. Żeromskiego, Gwardii Ludowej, I. Krasickiego, W. Broniewskiego, J. Słowackiego, M. Konopnickiej, Kazimierza Wielkiego, Krótkiej, Jagiellońskiej, A. Zawadzkiego i części Kolbuszowej Dolnej na północ od ul. Partyzantów

  • budowę kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej Górnej – etap III.
  • budowę kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej w obrębie ulic: Polnej, Obrońców Pokoju, J. Piłsudskiego, Targowej, Zielonej, Żytkowskiego. W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na obszarze obejmującym przede wszystkim południowa stronę ul. Obrońców Pokoju w kierunku rzeki Nil

  • przebudowę kanalizacji ogólnospławnej w zlewni ul. Wojska Polskiego, Matejki, Szopena, Bytnara, Obrońców Pokoju na system kanalizacji rozdzielczej. W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na obszarze obejmującym rejon ul. Nowe Miasto.

  • budowę kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju od ul. Topolowej do Nowej Wsi. W ramach przedmiotowego zadania planuje się wykonanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na obszarze od ulicy Św. Brata Alberta w kierunku Nowej Wsi.

  • opracowanie i wdrożenie modelu hydraulicznego sieci wodociągowej

  • wdrożenie systemu zarządzania majątkiem sieciowym klasy GIS dla Gminy Kolbuszowa. Prace zakończą się w 2019 r.

Projekt pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej numer 150501 R  w Kolbuszowej Dolnej” jest współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

                                          

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"