Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2022-01-22 06:53:39

Aktualności


Inwestycje w Gminie Kolbuszowa

Budowa Kanalizacji- Kolbuszowa Górna 

Budowa i przebudowa Kanalizacji

Trwają prace przebudowy i budowy systemu kanalizacyjnego w Gminie Kolbuszowa. Prace prowadzone są w rejonie ulic Piłsudskiego, Partyzantów, Obrońców Pokoju – do Nowej Wsi oraz w Kolbuszowej Górnej.

W ramach poprawy gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kolbuszowa wykonywane są następujące roboty:

 - budowa kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej Górnej – etap III na obszarze zlewni pompowni P2 i P3

- budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze od ul. św. Brata Alberta w kierunku Nowej Wsi – na południe od drogi powiatowej teren położony w mieście Kolbuszowa oraz na północ od drogi powiatowej – teren położony w miejscowości Nowa Wieś

- budowa kanalizacji sanitarnej Kolbuszowej Dolnej na północ od ul. Partyzantów

- budowa kanalizacji sanitarnej od rzeki Nil w kierunku zachodnim do ul. Nowe Miasto

Ponadto zostanie przebudowywany system kanalizacji ogólnospławnej na rozdzielczy w rejonie ulic Partyzantów, Nadziei, E. Dębowskiego, J. Goslara, S. Żeromskiego, ks. A. Dunajeckiego, I. Krasickiego, W. Broniewskiego, J. Słowackiego, M. Konopnickiej, Kazimiera Wielkiego, Krótkiej, Jagiellońskiej, A. Zawadzkiego.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Na jego realizację udało się pozyskać blisko 8 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość wszystkich zadań ujętych w projekcie wynosi blisko 18 mln złotych.

W drugiej połowie września rozpoczęto przebudowę kanalizacji ogólnospławnej na odcinku od rzeki Nil do ul. Piłsudskiego. Na przedmiotową inwestycję Gmina Kolbuszowa otrzymała promesę w wysokości 280 tys. zł. Całkowity koszt przedmiotowej inwestycji wyniesie niespełna 486 tys. zł

Gmina Kolbuszowa w ramach promesy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymała 440 000 złotych na przebudowę kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Piłsudskiego. Prace przebudowy kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Piłsudskiego prowadzone będą na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Wolskiej (prawa strona).

Inwestycje drogowe

Zakończono inwestycje drogowe realizowane przez Gminę Kolbuszowa na ul. Piaskowej, Tetmajera oraz w Kolbuszowej Dolnej.

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Kolbuszowej Dolnej obejmowała:

 • roboty pomiarowe
 • roboty ziemne
 • wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie wraz z profilowaniem istniejącej nawierzchni
 • wykonanie warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej:
  • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 1601,6 m2,
  • warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 1569,0 m2,
 • wykonanie nawierzchni poboczy z tłucznia kamiennego,
 • regulacja studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej
 • zabezpieczenie kabla energetycznego

Wartość umowy to kwota 162 191,71 zł brutto

Rozbudowa ul. Piaskowej

Zakończono prace związane z rozbudową ul. Piaskowej w Kolbuszowej Zakres robót obejmował:

 • roboty przygotowawcze,
 • roboty ziemne,
 • wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej
 • wykonanie podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym
 • ułożenie krawężników
 • ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
 • ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
 • zabezpieczenie urządzeń obcych poprzez założenie rur ochronnych.

Przebudowa ul. Tetmajera

Zakończono przebudowę ul. Tetmajera w Kolbuszowej.

Zakres robót obejmował:

 • roboty przygotowawcze
 • roboty ziemne
 • wykonanie koryta na całej szerokości jezdni
 • wykonanie podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym
 • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
 • wykonanie odwodnienia
 • ułożenie krawężników betonowych wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu
 • wykonanie nawierzchni:

          - warstwa wiążąca
          - warstwa ścieralna

 • zabezpieczenie urządzeń obcych
 • regulacja urządzeń obcych.

Wartość inwestycji „Rozbudowa ul. Piaskowej” oraz „ Przebudowa ul. Tetmajera to kwota 459 880,48 złotych

Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej

Trwają prace przy realizacji inwestycji obejmującej przebudowę ul. Grunwaldzkiej w Kolbuszowej.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje:

 • roboty pomiarowe
 • roboty rozbiórkowe:
  • rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej
  • rozebranie chodnika z płyt betonowych
  • rozebranie krawężników
  • rozebranie nawierzchni z trylinki
  • transport materiału z rozbiórki do miejsca składowania,
 • wykonanie wypustów ulicznych wraz z przykanalikami,
 • ułożenie krawężników betonowych,
 • ułożenie obrzeży chodnikowych,
 • wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku pod chodnik
 • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod zjazdy oraz chodnik
 • wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego
 • wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na zjazdach
 • skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową
 • wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
 • ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej,
 • plantowanie i humusowanie

Wartość umowy to kwota 130 057,60 zł brutto

Przebudowa Drogi Widełka- Majdan

Podpisana została umowa na przebudowę drogi gminnej publicznej Widełka

Majdan na odcinku 200 metrów.

Roboty obejmują:

 • roboty pomiarowe
 • rozebranie przepustów z rur betonowych
 • wykonanie wykopów
 • ułożenie przepustu drogowego z rur żelbetowych oraz ustawienie ścianek czołowych
 • przedłużenie istniejącego przepustu drogowego z rur żelbetowych
 • oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp
 • wykonanie i zagęszczenie mechanicznie podbudowy z kruszywa łamanego
 • profilowanie i zagęszczenie mechanicznie istniejącej nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne
 • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
 • skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową podbudowy zasadniczej oraz warstwy wiążącej
 • wykonanie nawierzchni: warstwa wiążąca z betonu asfaltowego oraz warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
 • uzupełnienie poboczy i zjazdów kruszywem łamanym
 • wykonanie przepustu pod zjazdem z rur betonowych z rozbiórki

Wartość umowy to kwota 153977,16 złotych. Planowane zakończenia prac przewidziano na połowę grudnia 2017 r.

Przebudowa ul. Wojska Polskiego

Wybrana została oferta na przebudowę ul. Wojska Polskiego gdzie ramach zadania: „Budowa drogi gminnej ul. Wojska Polskiego wraz z miejscami postojowymi oraz przebudową kolidującej infrastruktury technicznej w m. Kolbuszowa –wykonanie nawierzchni” zostaną wykonane prace, gdzie zakres robót obejmuje:

 • wykonanie warstwy wiążącej beton asfaltowy
 • wykonanie warstwy ścieralnej
 • beton asfaltowy
 • regulacje wpustów ulicznych
 • regulacje studni rewizyjnych.

Kwota inwestycji to 141 328,59 złotych. Zakończenie prac planowane jest w połowie grudnia 2017 r.