Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2019-02-21 08:37:19

Aktualności


Kolejne inwestycje

Kolejne inwestycje 

W tym tygodniu, w Urzędzie Miejskim podpisano umowy z wykonawcami kolejnych inwestycji.

Do końca sierpnia potrwa przebudowa drogi gminnej publicznej nr 104035R ul. Jesionowa w km 0+000 – 0+220 w Kolbuszowej.  Zadanie obejmuje: roboty ziemne, wykonanie odwodnienia drogi, ułożenie warstwy z betonu asfaltowego oraz krawężników. Koszt inwestycji wynosi ponad 300 tys. zł.

W tym roku zakończy się również „budowa altany rekreacyjnej i zagospodarowanie terenu wokół niej na potrzeby turystyczne i rekreacyjne w Weryni’. Projekt przewiduje budowę wiaty, dla osób korzystających ze stawów w Weryni oraz uczestników lekcji przyrodniczych. Wybudowany zostanie budynek węzła sanitarnego z pomieszczeniem gospodarczym. Ponadto powstanie parking oraz stojaki na rowery. Edukacyjną funkcję będzie pełnić ścieżka przyrodnicza, z tablicami opisującymi gatunki zwierząt i ryb występujących w okolicy. Na realizację inwestycji, gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 200 tys. zł, w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

Ponad 1,2 mln zł., wyniesie „rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kolbuszowej”. Na wykonanie zadania pozyskano dofinansowanie w kwocie ponad 760 tys. zł., z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Ochrona Środowiska Naturalnego i Dziedzictwa Kulturowego, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami. Inwestycja zostanie zrealizowana w 2018 roku.

Zadanie zostało podzielone na dwie części.

Cześć I – „Przebudowa budynku byłej betoniarni na punkt selektywnego gromadzenia odpadów wymagających zadaszenia.” Koszt zadania 490 770 zł.

Cześć II – „Przebudowa części wiaty garażowej na boksy garażowe – 3 szt. – punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; przebudowa wiaty garażowej pod punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (16 boksów); waga samochodowa z utwardzeniem placu przywagowego”. Koszt zadania 755 820 zł.

Projekt pn. „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kolbuszowej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.